28 juni 2022
Jobb & företagande

Hållbar platsutveckling Hornborgasjön

Visit Hornborgasjön har blivit tilldelade projektmedel från Tillväxtverket dels för ett platsutvecklingsprojekt under 2021-2022 samt till ett fördjupningsprojekt som pågår under 2022-2023.

Många tranor som flyger och står på marken.

Foto: Jesper Anhede

Förutom Visit Hornborgasjön, som är ett samarbete mellan Skara, Skövde med Next Skövde och Falköpings kommuner finns Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Platåbergens Geopark och Turistrådet Västsverige med som samverkanspartners. Det långsiktiga målet för det beviljade projektet är att destinationsutveckling och besöksnäringen får en tydligare roll i samhällsplaneringen i det aktuella området och att det möjliggör en samverkan mellan turism och samhällsplanering i praktiken.

Hållbar platsutveckling Hornborgasjön – steg 1

(mars 2021-april 2022)

Syfte

Syftet med projektet har varit att hitta ett arbetssätt/metod där den traditionella destinationsutvecklingen och samhällsplaneringen går hand i hand. Ett av de “problem” som vi ville lösa var bland annat att öka förståelsen för att destinationsutvecklingen bör ha en tydligare roll i samhällsplaneringen, det vill säga att turism ses som ett verktyg för hållbar platsutveckling. Under projektets gång har även det omvända behovet blivit mer och mer tydligt, det vill säga att vi som jobbar med destinationsutveckling måste bredda vårt perspektiv, dvs att skapa oss en förståelse för att det vi gör och de saker som vi sätter i rullning har en effekt och påverkar platsen och lokalsamhället. Innerst inne så vet egentligen alla detta men utifrån uppdraget så ingår inte den konsekvensanalysen och uppmärksammandet av målkonflikter på ett tydligt sätt i dagens arbetssätt.

Eftersom projekttiden har varit kort så har vi inte haft möjlighet att hitta organisatoriska lösningar i syfte att möjliggöra samverkan destinationsutveckling - samhällsplanering i praktiken. I och med de workshops och möten som har genomförts har vi dock öppnat upp för ett vidare perspektiv hos deltagarna med en hel del “aha upplevelser”. Dock har det också varit tydligt att vi fortfarande har lång väg att gå.

När projektdeltagarna har tittat på hållbarhetsfrågorna kopplat till turism- och destinationsutveckling och hjälpts åt att prioritera olika frågor gällande utvecklingen av området runt Hornborgasjön så är det tydligt att vi inte har samsyn kring vad som behöver prioriteras när det gäller att jobba med hållbarhet. Det blir också tydligt att man saknar rådighet i frågan och de ekonomiska förutsättningarna att lägga tid på den här typen av utveckling i samverkan över förvaltningsgränser och kommungränser. Det handlar om att det inte ligger i deltagarnas uppdrag att samarbeta på organiserat och resurssatt sätt. Inte minst när det gäller turism- och destinationsutvecklarna. Oftast sker samarbeten ad-hoc och vid behov.

Med all säkerhet har nya relationer skapats och även förståelse för varandras roller, vilket är en förutsättning för att gå vidare, men för att få till organisatoriska lösningar så krävs det nya uppdrag och de måste komma ifrån politiken. För att politiken ska bli medvetna om detta behöver vi tjänstepersoner upplysa om detta behov. Det behövs även en turismsamordnare (härförare) inom varje kommun som kan knyta ihop de båda perspektiven. Vi behöver förmedla att vi bör jobba tillsammans och att perspektivet för båda borde vara platsens bärkraft, det vill säga platsutveckling utifrån naturen/kulturen, lokalsamhället och näringen.

Vår slutsats är vidare att det måste fungera internt först i den egna kommunen innan man jobbar över kommungränserna, men vår förhoppning är att hitta en samsyn om vad hållbar platsutveckling innebär för området runt Hornborgasjön.

Här kan du ta del av rapporten: "Hållbar platsutveckling genom turism". Pdf, 9.2 MB.

Nedan är en kort beskrivning av det nya projektet.

Hållbar platsutveckling Hornborgasjön – fördjupning, steg 2

(april 2022-mars 2023)

Syfte

Syftet med projektet är att fördjupa det arbete som är påbörjat inom Visit Hornborgasjön och möta upp utifrån det resultat som kommit fram i det tidigare projektet ”Hållbar platsutveckling Hornborgasjön”, det vill säga att genom kunskap och dialog skapa en samsyn gällande samarbetet och perspektivet hållbar platsutveckling genom turism. Att skapa en bredare syn på turism- och destinationsutveckling och lyfta fram vikten av det offentliga ansvaret. Vi behöver fortsätta involvera berörda tjänstepersoner, föra en dialog med besöksnäringen och civilsamhället samt skickliggöra politiken i dessa frågor.

Projektmål

Målet under projektets gång är att ta fram ett underlag för ett utökat uppdrag och en långsiktig strategi för samarbetet Visit Hornborgasjön samt generera verktyg för skickliggörandet av den politiska nivån utarbetat tillsammans med politiska företrädare.

Läs mer om projektet här! Länk till annan webbplats.

Här kan du ta del av rapporten: "Hållbar platsutveckling genom turism- det offentliga ansvaret i den politiska kontexten". Pdf, 14.8 MB.

Kontakt:
Sofia Lennström, verksamhetsutvecklare Visit Hornborgasjön
sofia.lennstrom@vastsverige.com

Klara Börjesson Ahlqvist, turistchef Falköpings kommun
klara.borjesson@falkoping.se

www.visithornborgasjon.se Länk till annan webbplats.