Uthyrningsregler, hyrestaxor, passerkort

Falköpings kommun hyr ut sporthallar och gymnastiksalar, fotbolls- och beachvolleybanor, teorisalar och samlingslokaler. Särskilda uthyrningsregler och hyrestaxor gäller här.

Kommunens lokaler är utrustade med ett passagesystem som kräver ett passerkort. Kortet får du i anslutning till att du gör en bokning.

Uthyrningsregler

Minimiåldern för att få hyra lokal är 18 år. Lokalen/anläggningen får användas den tid som är bokad och till det ändamål som lokalen/anläggningen är anpassad för. Faktura skickas ut i efterskott. Kan du inte nyttja den bokade lokalen/anläggningen ska Bad och Fritid kontaktas. En särskild avbokningsavgift tas ut om avbokning sker senare än tre dagar (träning/match) eller fem dagar (arrangemang) före bokad tid.

Alla uthyrningsregler

Allmänna villkor

Minimiålder för att få hyra lokal är 18 år.

 1. Falköpings kommun hyr inte ut till någon förening, enskild osv, om uthyrningen kan befaras medföra störning av ordning eller innebära förekomst av olaglig verksamhet.
 2. Lokaler/anläggningar får endast användas till angiven tid och ändamål. Framtagning och bortplockning av material med mera sker inom bokad tid. All överskriden tid debiteras.
 3. Avtalet eller upplåtelsen får inte överlåtas till annan.
 4. Hyresgästen ska själv skaffa och följa nödvändiga myndighetstillstånd.
 5. Som nyttjare/föreningsledare har du ansvar för brandskyddet. Du har därför skyldighet att informera dig om gällande brandskyddsregler för den lokal du har hyrt. Observera att utrymningsvägar under inga omständigheter får blockeras. Tänk också på att inte skymma eller täcka över skyltar för nödutgångar, skyddsutrustning eller utrymningstavlor.
 6. Hyresgästen ska veta hur många personer maximalt som får vistas i den hyrda lokalen.
 7. Ej återlämnad eller borttappad nyckel/kort debiteras.
 8. Vid skada på lokaler/anläggningar eller Falköpings kommuns övriga egendom, ska anmälan göras direkt. Vid skada kan ersättning komma att utkrävas.
 9. Hyresgästen ansvarar för att hålla ordning i lokalen.
 10. Hyresgästen ansvarar för att obehöriga inte vistas i lokalerna.
 11. Hyresgästen ska när lokalen lämnas se till att belysning släckts, kranar avstängda, fönster och ytterdörrar är låsta.
 12. Falköpings kommun ansvarar inte för borttappade tillhörigheter eller värdesaker.
 13. Om hyresgästen orsakar falskt larm, kommer hyresgästen att debiteras utryckningskostnaden.
 14. Meddela omgående Bad och Fritid om ni inte kan utnyttja tilldelad tid. (se avbokningsregler).
 15. Anläggningarnas taxor fastställs av kommunfullmäktige.
 16. Bad och Fritid fakturerar kund varje månad i efterskott, betalning inom 30 dagar vid försening betalas ränta enligt räntelagen. För betalningspåminnelse debiteras särskild avgift. Efterdebitering av kunden kan förekomma med anledning av extra tillsyn, extra städkrävande verksamhet, reparationer eller övrigt då hyresvärden förorsakats extra kostnader. Om betalning inte sker kommer kunden att spärras för framtida bokningar till dess att betalning skett.
 17. Bilar, mopeder och cyklar ska parkeras på avsedd plats.
 18. Arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, otjänlig väderlek, beslut av myndighet eller annan omständighet, som parterna inte kan råda över och som innebär att lokaler/anläggningar inte kan brukas medför inte skadeståndsskyldighet för parterna.

Särskilda villkor - Idrottsanläggningar

 1. Ansvarig ledare ska alltid finnas på plats.
 2. Ytterdörrar ska hållas stängda under hela hyrestiden.
 3. Hyresgäst i idrottshall som inte följer uthyrningsregler eller fritidsvaktmästarens tillsägelse, kan komma att stängas av från besök.
 4. Sportgolven i gymnastik och idrottshallar får endast beträdas med sportskor avsedda för inomhusbruk.
 5. Hyresgästen ansvarar för uppsättning och borttagning av nät och redskap i idrottslokal, samt återställer framtaget materiel till avsedd plats. Hyresgästen ansvarar också för att återställa bord och stolar till avsedd plats. Lokaler ska grovstädas.
 6. Hyresgästen får inte utan särskilt tillstånd placera egna inventarier eller redskap i idrottsanläggningarna.
 7. Handbollsklister får endast användas med tillstånd.
 8. Bad och Fritid förbehåller sig rätten att utnyttja anläggningen för annat ändamål under abonnerad tid.

Tillkommande villkor – beachvolleyhallen/utebanor

 1. Ytterskor tas av på anvisad plats.
 2. På spelplanen får inte frukt, tejp, snus med mera förekomma.
 3. Föremål av glas är helt förbjudna i hela anläggningen.
 4. Planen ska återställas genom att krattas och jämnas till.
 5. Efter spel ska man borsta av sig sand, så att man inte sprider detta utanför spelplanerna.

Avbokningsregler

Vid avbokning av träning/match senare än tre dagar före bokad tid tas en avbokningsavgift ut med 50% av ordinarie pris. Ordinarie taxa gäller vid avbokning samma dag.

Vid avbokning av arrangemang senare än fem dagar före bokad tid tas en avbokningsavgift ut med 50 % av ordinarie pris. Ordinarie taxa gäller vid avbokning samma dag.

Särskilda villkor - Samlingslokaler

 1. Lokalen visas för kund och en checklista undertecknas.
 2. I checklistan intygar hyresgästen att denne har tagit del av samt godkänner de regler som gäller för uthyrningen.
 3. Lokalerna ska lämnas i snyggt och prydligt skick. Använt materiel placeras på avsedd plats. Pentryn ska städas, övriga lokaler grovstädas och sopor medtagas. Om personal behöver använda tid för städning och iordningställande efter uthyrning kommer tiden att debiteras.
 4. Hyresgästen ska när lokalen lämnas se till att lampor är släckta, kranar avstängda, fönster och ytterdörrar låsta.

Hyrestaxor

Kommunen har fastställda taxor för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar Pdf, 539.3 kB.. En särskild träningstaxa gäller för ungdomsföreningar. Övriga föreningar, företag och privatpersoner har en egen taxa.

Passerkort

För att ha tillgång till en bokad lokal måste ett passerkort med pinkod användas. Kortet är kopplat till den bokade tiden och gäller 20 minuter före bokad tid. För mer information, kontakta Bad och Fritid.

Om något strular, ta kontakt med fritidsvaktmästarna på 070-692 91 35, dagtid. Övrig tid vid akuta fastighetsärenden, ta kontakt med fastighetsberedskap på 070-333 30 33.

Instruktioner för passerkort

För att ha tillgång till lokalen behöver du ett passerkort med pinkod. Kortet är kopplat till bokad tid och gäller 20 minuter före bokad tid.

 1. Vanlig läsare: Dra kortet i kortläsaren vid dörren.
  RFID-läsare: Håll kortet mot kortläsaren tills du hör att det klickar till.
 2. Tryck din pinkod på knappsatsen.
 3. Dörren kan öppnas.

Väntas fler till lokalen kan en tillfällig kod aktiveras

 1. Vanlig läsare: Dra kortet i kortläsaren vid dörren.
  RFID-läsare: Håll kortet mot kortläsaren tills du hör att det klickar till.
 2. Tryck din pinkod på knappsatsen.
 3. Tryck *
 4. Knappa in en egen tillfällig fyrsiffrig kod.
 5. Tryck *
 6. Dörren kan öppnas.

De som sen anländer till lokalen trycker den fyrsiffriga tillfälliga koden på knappsatsen för att komma in i lokalen.

Det är absolut förbjudet att ställa upp dörren. Vid arrangemang kan spärrnyckel lånas på Bad och Fritid, alternativt tidsstyrd öppen dörr. Hyresgästen låser upp entrédörr inifrån och låser igen efter arrangemangets slut.

Hyresgästen/kortinnehavaren ansvarar för att Falköpings kommuns uthyrningsregler för idrottsanläggningar och samlingslokaler följs.