Lektion under skoltid

Information till vårdnadshavare

Skolinspektionen har beslutat att det nu finns möjlighet att ansöka om ledighet för att kunna delta i Kulturskolans undervisning på skoltid. Detta innebär att man kan ha individuell instrumentlektion under skoltid om ledigheten godkänns av skolans rektor. 

Resp. kulturskolelärare meddelar om möjligheten finns för just dig. Flera praktiska förutsättningar vägs in t.ex. lärarens utrymme i tjänsten, lokaltillgång på skolan etc.

Så här står det på Skolverkets hemsida: Länk till annan webbplats.

”Nu jämställs ansökan om ledighet för att delta i kulturskolan med ansökan om annan ledighet. För att bevilja ledighet ska rektor göra en samlad individuell bedömning av elevens situation. I den bör frånvarons längd, hur angelägen ledigheten är för eleven, elevens studiesituation och samlade situation i övrigt vägas in”.

Vårdnadshavare behöver ansöka om ledighet för att delta i Kulturskolans verksamhet under skoltid. Det går att ansöka för ett flertal ledighetstillfällen i samma ansökan. 20 min/vecka = 1,5 dags ledighet på ett läsår.

Klicka här för att ansöka: Ledighetsansökan Länk till annan webbplats., där finns även möjlighet att skriva ut blankett på olika språk. I rutan orsak skriver du ”Deltagande i Kulturskolans undervisning, 20 min/vecka”

Efter beviljad ledighet från rektor ska den godkända blanketten skickas på mejl från vårdnadshavare till kulturskolan, kulturskolan@falkoping.se