11 mars 2024
Byggprojekt

Nu ska gång- och cykelbanan på Botvidsgatan länkas ihop

Botvidsgatan sträcker sig från Odengatan i söder till Sankt Sigfridsgatan i norr. I dag saknas gång- och cykelbana längs delar av gatan, från Hemmingsgatan fram till Kyrkerörsgatan.

- Nu ska vi länka samman hela gång- och cykelbanan och öka tillgängligheten och trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter, säger Håkan Gustafsson, projektledare för arbetet.

Botvidsgatan uppifrån med fastigheter i bakgrunden och den befintliga trottoaren som löper genom hela bilden

Vad ska byggas?

Falköpings kommun ska bygga en gång- och cykelbana utmed Botvidsgatans västra sida. Den kommer löpa mellan Bryngelsgatan och Hemmingsgatan. På Hemmingsgatan planeras ett övergångsställe och passagen över Kyrkerörsgatan förhöjs. Hela korsningen Botvidsgatan och Bryngelsgatan förhöjs eftersom detta är en knutpunkt där de oskyddade trafikanterna rör sig i alla riktningar.

Arbetet delas in i tre etapper där den första etappen är korsningen Botvidsgatan och Bryngelsgatan med start vecka 14.

Genom åtgärderna kommer gående och cyklister att separeras från övrig trafik samtidigt som komforten ökar när passagerna kan göras i ett plan. Samtidigt blir passagerna för dem som korsar gatan säkrare när hastigheten för motorfordonstrafiken sjunker förbi passagerna.
Botvidsgatan kommer att få parkeringsförbud på båda sidor efter byggnationen.

Karta över byggarbetsområdet kring Botvidsgatan.Förstora bilden

Hur påverkas trafiken?

Under byggtiden kommer det förekomma vissa störningar och vi ber om ert tålamod och förståelse för vad detta kan medföra.

Etapp 1 (preliminärt vecka 14—17)

Från och med vecka 14 kommer korsningen Bryngelsgatan/Botvidsgatan vara avstängd för biltrafik. Under tiden kommer trafiken tillfälligt ledas från Dotorpsgatan via Kyrkerörsgatan. Gående och cyklister kommer kunna passera vid korsningen som vanligt.

Kartbild över arbetsområdet för etapp 1. Korsningen Bryngelsgatan/Botvidsgatan avstängd. Biltrafik kommer ledas om från Bryngelsgatan till Kyrkerörsgatan. Gång- och cykeltrafikanter påverkas inte av arbetet i korsningen.Förstora bilden

Kartbild över arbetsområdet för etapp 1. Korsningen Bryngelsgatan/Botvidsgatan avstängd. Biltrafik kommer ledas om från Bryngelsgatan till Kyrkerörsgatan. Gång- och cykeltrafikanter påverkas inte av arbetet i korsningen.

Etapp 2 (preliminärt vecka 18—26)

Botvidsgatan stängs av mellan Hemmingsgatan och fram till halva parkeringarna på Botvidsgatan 22 och 21/23. (Se bild 2)

Boende kommer att kunna angöra fastigheterna söderifrån under tiden vi bygger.

Hemmingsgatan kommer att dubbelriktas under byggnationen så att boende utmed Hemmingsgatan kan nå sina hus genom att köra in från Sankt Olofsgatan. Du kan parkera längs den norra sidan av Hemmingsgatan (sidan som vetter mot Centralskolan).

Karta över arbetsområdet för etapp 2. Hemmingsgatan får parkeringsförbud för att kunna öppna möjligheten till dubbelriktad trafik. Detta för att boende i området ska kunna tas in och ut från fastigheterna.Förstora bilden

Etapp 3 (preliminärt vecka 31—41)

Här byggs delen mellan Kyrkerörsgatan och parkeringarna vid Botvidsgatan 22 och 21/23 om. (Se bild 3)

Under byggtiden dubbelriktas Midgårdsgatan så att boende utmed gatan kan angöra sina hus från Sankt Sigfridsgatan. Parkeringsförbud införs under byggtiden.

Karta över arbetsområdet. I tredje etappen är Botvidsgatan avstängd för biltrafik mellan Botvidsgatan 22/23 och söderut till Midgårdsgatan. Midgårdsgatan öppnas upp för dubbelriktad trafik och det införs parkeringsförbud under byggarbetstiden.Förstora bilden

Syfte med projektet

Botvidsgatan sträcker sig från Odengatan i söder till Sankt Sigfridsgatan i norr och är omgiven av offentliga verksamheter såsom skola, daglig verksamhet, stadshuset, museum och bibliotek. Dessutom finns bostäder och en drivmedelsstation med butik längs gatan.

Den nya gång- och cykelvägen kommer att skapa en separat bana för gående och cyklister, vilket förväntas öka tillgängligheten, särskilt för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta åtgärdas genom förhöjda passager längs vägen.

Kontakt (dagtid vardag klockan 08-16)

Har du frågor om trafiken?
Therese Broman, trafikingenjör
0515-88 52 11
therese.broman@falkoping.se

Har du frågor om projektet?
Håkan Gustafsson, projektledare
0515-88 52 44
hakan.gustafsson@falkoping.se

Kontakt (övrig tid klockan 16-08)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
ksc@falkoping.se