Publicerades: 27 juni 2024
Servicemeddelande

Från och med måndag öppnas Botvidsgatan tillfälligt för trafik. Arbetet återupptas efter semesterarna, preliminärt vecka 31.

Kommunen arbetar kontinuerligt med att öka trafiksäkerheten för dem som går och cyklar, framförallt för våra elever. I samband med att ny gång- och cykelbana byggs och att passager ska hastighetssäkras kommer korsningen Botvidsgatan och Bryngelsgatan samt Botvidsgatan att vara avstängda en tid.

Vad ska byggas?

Kommunen ska bygga en gång- och cykelbana utmed Botvidsgatans västra sida. Den kommer löpa mellan Hemmingsgatan och Bryngelsgatan. På Hemmingsgatan planeras ett övergångsställe och passagen över Kyrkerörsgatan förhöjs. Hela korsningen Botvidsgatan och Bryngelsgatan förhöjs eftersom detta är en knytpunkt där de oskyddade trafikanterna rör sig i alla riktningar. Arbetet delas in i tre etapper där den första etappen är korsningen Botvidsgatan och Bryngelsgatan med start den 2 april.

Genom åtgärderna kommer gående och cyklister att separeras från övrig trafik samtidigt som komforten ökar när passagerna kan göras i ett plan. Samtidigt blir passagerna för dem som korsar gatan säkrare när hastigheten för motorfordonstrafiken sjunker förbi passagerna.

Hur påverkas trafiken?

Under vecka 27 öppnas Botvidsgatan tillfälligt upp. Vecka 31 beräknas den sista etappen starta vilket innebär att nästa del av Botvidsgatan stängs av. Botvidsgatan stängs då av mellan delen mellan Kyrkerörsgatan och parkeringarna vid Botvidsgatan 22 och 21/23.

Midgårdsgatan och Hemmingsgatan kommer att dubbelriktas under byggnationen så att boende utmed Midgårdsgatan och Hemmingsgatan kan nå sina hus genom att köra in från Sankt Sigfridsgatan respektive från Sankt Olofsgatan.

Du kan parkera längs den norra sidan av Hemmingsgatan (sidan som vetter mot Centralskolan) men på Midgårdsgatan kommer det vara förbud mot att parkera på båda sidor om gatan. Detta för att kunna hålla dubbelriktad trafik under byggtiden.

Mer information om kommande etapper kommer inför att varje etapp startar. Vill du veta mer om projektet som helhet kan du läsa mer på vår projektsida om Botvidsgatan.

Etapp 3

Kontakt (dagtid vardag klockan 08-16)

Har du frågor om trafiken?
Therese Broman, trafikingenjör
0515-88 52 11
therese.broman@falkoping.se

Har du frågor om projektet?
Håkan Gustafsson, projektledare
0515-88 52 44
hakan.gustafsson@falkoping.se

Kontakt (övrig tid klockan 16-08)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
ksc@falkoping.se