6 mars 2024
Byggprojekt

Nu rustar vi upp Vallgatan med nya vatten- och avloppsledningar

Vallgatan står inför upprustning med nya vatten- och avloppsledningar som möter dagens miljökrav och framtida klimatförändringar.

Planerat VA-arbete

Det kommunala ledningsnätet består av tre ledningstyper – vatten, spillvatten och dagvatten. Ledningsnätet i Vallgatan saknar i dagsläget en dagvattenledning vilket orsakar problem i den kommunala VA-anläggningen, men det kan även leda till källaröversvämningar hemma hos dig. Det planerade VA-arbetet består av att anlägga en ny dagvattenledning, renovera spillvattenledningen, byta vattenledningen och samtliga anslutningar in till fastigheter längst Vallgatan. Vid återställning av moderniseras gatan med ny asfalt.

Tidsplan

Arbetet planeras starta under våren 2024 och pågå fram till årsskiftet 2024/2025.

Separering

Det kommunala avloppsledningsnätet består av två ledningstyper – spillvatten och dagvatten. Spillvatten är förbrukat vatten som kommer från exempelvis kök, toalett och tvätt. Dagvatten är tillfälligt förekommande regn- och smältvatten som rinner från ytor såsom hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar.

Spillvattenledningar har en viss dimension som ska ta hand om hushållsavloppet. Om fastighetens servisledning för dagvatten är kopplade till spillvattenledningen, får dessa även ta hand om takvatten och i vissa fall dräneringsvatten vilket resulterar i att ledningssystemet går fullt. När ledningssystemet går fullt ökar risken för att vatten trycks upp bakvägen vilket kan leda till källaröversvämningar. Det resulterar även i att reningsverk och pumpstationer får för mycket vatten vilket kan leda till utsläpp av orenat vatten i våra vattendrag då reningsverken är dimensionerade för en mindre kapacitet.

Vi behöver gräva in på tomt

Vanligtvis vid byte av VA-ledningar ansvarar fastighetsägare för anslutningen till de nya ledningarna genom att gräva ut i gatan och bekosta återställning av tomtgräns och asfaltering av gatan. I samband med renovering av VA-ledningarna vill underlätta för dig som fastighetsägare att ansluta till de nya VA-ledningarna genom att gräva in på tomt.

VA-ritning

Vattenavstängningar

Under renoveringen av vattenledningsnätet kommer vi stundtals behöva stänga av vattnet, detta kommer ske på vardagar mellan kl 08.00-16.00. Innan vattnet stängs av ska berörda fastighetsägare informeras. Det kan även bli akuta avstängningar/vattenläckor under arbetets gång vilket alltid är svårt att förutse.

Behöver du vatten medan det är avstängt rekommenderar vi att tappa upp vatten. Det är också bra att inte använda tvätt- och diskmaskiner under tiden som vattnet är avstängt. Vi ber om överseende med dessa olägenheter.

Få SMS vid vattenavstängningar

Under arbetet med vattenledningarna kommer vattnet stundtals behöva stängas av. Innan vattnet stängs av kommer vi att informera berörda fastighetsägare men det kan, utöver planerade avstängningar, även bli akuta avstängningar under arbetets gång vilket alltid är svårt att förutse.

Registrera dig till vår SMS-tjänst för att få sms eller mail vid vattenavstängningar. Du kan läsa mer på https://www.falkoping.se/sms Länk till annan webbplats..