26 januari 2024
Byggprojekt

Sikagårdsgatan - Nytt verksamhetsområde

Falköpings kommun har under de senaste fem till tio åren haft en stor efterfrågan på mark för industri och verksamheter. För att möta efterfrågan byggs ett ny verksamhetsområde parallellt med väg 46 och väg 184.

Projektbeskrivning

I projektet byggs en ny industrigata, gång- och cykelvägar, natur- och parkområden, vatten- och avloppsanläggningar, el samt fiber.

Gata

Den ny industrigata börjar vid Nordmannagatan/Södermannagatan och löper parallellt med Norra tvärvägen och Skövdevägen fram till Sikagårdsgatan/Österängsgatan. Utmed den nya industrigatan anläggs två rondeller.

Gång- och cykelbana

Parallellt med den nya Industrigatan anläggs en gång- och cykelbana som knyter samman redan befintliga och planerade gång- och cykelbanor i området.

Dagvattendamm

I den nordvästra delen av projektet anläggs en damm för hantering av dagvatten samt fördröjning av dagvatten vid stora skyfall från området.

Park och naturmark

Runt dagvattendammen anläggs parkmark med mindre grupper av träd, buskar och nya stenmurar samt promenadstråk och sittgrupper. Längst den nya industrigatan anläggs en trädallé som avgränsar bostadsområdet i söder från verksamheterna i norr.

Illustration projektområde

Etappindelning

Projektet är indelat i två etapper. Sikagårdsgatan Norra påbörjades i januari 2022 och stod till stor del klar i september 2023. Sikagårdsgatan Östra påbörjades i oktober 2023 och pågår fram till 2025.

Sikagårdsgatan Norra

Ny industrigata med gång- och cykelbanor, VA, el och opto samt parkmark med dagvattendamm har anlagts. Projektet utfördes av Falköpings kommun.

Tidsplan

  • Januari 2022: Arbete påbörjades
  • September 2023: Arbete klart
  • Våren 2024: Återställning av grönytor, gestaltning av rondell samt mindre asfalteringsarbeten

Sikagårdsgatan Östra

Ny industrigata med gång- och cykelbanor, VA, el och opto samt parkmark ska anläggas. Projektet utförs av Falköpings kommun.

Tidsplan

  • November 2023: Arbetet påbörjades
  • Våren 2025: Arbete planeras vara klart

Ledig mark till näringsverksamhet

Är ditt företag intresserad av etablera sig i Falköping eller utöka en redan befintlig näringsverksamhet? Se ledig mark till näringsverksamhet här.

Bilder från projektet