28 november 2023
Byggprojekt

Nu rustar vi upp Broddetorp för framtiden med nya vatten- och avloppsledningar

Broddetorp står inför upprustning med nya vatten- och avloppsledningar som möter dagens miljökrav och framtidens klimatförändringar.

Uppdatering 25 januari

Under vecka 5 påbörjar Falköpings kommun etablering inför kommande Vatten- och avloppsarbete i Broddetorp. Vatten- och avloppsarbetet påbörjas under vecka 6 på baksidan om Falköpingsvägen 13 och 15.

Falköpings kommun kommer använda infart till arbetsområdet via grusvägen vid Falköpingsvägen 11 samt använda Frimansvägen 1 som materialupplag vilket innebär ökad trafik av arbetsfordon och lastbilar mellan dessa områden under tiderna 07:00-16:00.

Planerat VA-arbete

Idag leds spillvatten från anslutna fastigheter till Broddetorps reningsverk. Reningsverket är i behov av renovering och har inte kapacitet att ta emot mer spillvatten vilket resulterar i begränsningar att ansluta fler fastigheter. Då reningsverket inte når dagens miljökrav beslutade VA-avdelningen att lägga ner reningsverket och i stället pumpa spillvatten från Broddetorp till Axvall, vilket var mest fördelaktigt på lång sikt.

Etappindelning

I samförläggning med Vallebygdens Energi började Falköpings kommun 2018 förlägga en ny tryckavloppsledning mellan Axvall och Solbacken. Arbetet har därefter varit pausad för att sedan påbörjats igen under 2023. Arbetet med förläggning av tryckavloppsledning mellan Solbacken och Broddetorps samhälle beräknas vara klar till våren 2024.

Övriga etapper

  • Västra Broddetorp: Vintern 2024 till våren 2024
  • Östra Broddetorp: Hösten 2024 till hösten 2025
Karta över etappindelning för kommande VA-arbete i Broddetorp samhälle

Separering

Det kommunala avloppsledningsnätet består av två ledningstyper – spillvatten och dagvatten. Spillvatten är förbrukat vatten som kommer från exempelvis kök, toalett och tvätt. Dagvatten är tillfälligt förekommande regn- och smältvatten som rinner från ytor såsom hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar.

Stora delar av ledningsnätet i Broddetorp saknar i idag en dagvattenledning vilket orsakar problem i VA-anläggningen men det kan även leda till källaröversvämningar hemma hos dig eller din granne. För att möta dagens miljökrav samt undvika överbelastning av VA-nätet utför vi utredning av ledningsnätet för att kartlägga vilka fastigheter som ansluter sitt dagvatten till spillvattenledningarna.

De flesta fastigheter har idag sitt dagvatten och dräneringsvatten anslutna till spillvattenservisen. När VA-arbetet är klart kommer alla fastigheter att få en ny dagvattenservis där ni som fastighetsägare måste separera och ansluta ledningar rätt. Genom att separera spill- och dagvattenledningarna bidrar ni till att förhindra överbelastning och översvämningar. Vid separering rekommenderar vi att även se över er vattenledning. Är den av stål eller av äldre plastmaterial är det lämpligt att byta ut den för att undvika eventuella vattenläckor.

Vi behöver gräva in på din tomt

Vanligtvis vid byte av VA-ledningar ansvarar ni som fastighetsägare för anslutningen till de nya ledningarna genom att gräva ut i gatan samt bekosta återställning av tomtgräns och asfaltering av gatan. I samband med renovering av VA-ledningarna vill vi underlätta för dig att ansluta till de nya VA-ledningarna genom att gräva in cirka 2 meter på er tomt. Detta betyder mindre arbete och kostnad för er, eftersom anslutningen blir kortare och då vi står för återställningen av tomtgränsen samt asfaltering av gatan.

VA-ritning

Vattenavstängningar

Under renoveringen av VA-nätet kommer vi stundtals behöva stänga av vattnet, detta kommer ske på vardagar mellan kl 08.00-16.00. Innan vattnet stängs av ska berörda fastighetsägare informeras. Det kan även bli akuta avstängningar/vattenläckor under arbetets gång vilket alltid är svårt att förutse.

Behöver du vatten medan det är avstängt rekommenderar vi att tappa upp vatten. Det är också bra att inte använda tvätt- och diskmaskiner under tiden som vattnet är avstängt. Vi ber om överseende med dessa olägenheter.

Få SMS vid vattenavstängningar

Under arbetet med vattenledningarna kommer vattnet stundtals behöva stängas av. Innan vattnet stängs av kommer vi att informera berörda fastighetsägare men det kan, utöver planerade avstängningar, även bli akuta avstängningar under arbetets gång vilket alltid är svårt att förutse.

Registrera dig till vår SMS-tjänst för att få sms eller mail vid vattenavstängningar. Du kan läsa mer på https://www.falkoping.se/sms Länk till annan webbplats..