Alla grundskolor i Falköpings kommun

Karta grundskolor

Fel vid laddning av objekt.

Broddetorpsskolan

Broddetorpsskolan

Broddetorps skola, förskola och fritidshem ligger i den vackra bygden vid Hornborgasjön, cirka 2 mil från Falköping. Lokalerna inrymmer även idrottshall och bibliotek.

På Broddetorps skola har vi verksamhet för förskoleklass upp till årskurs 6. Vi arbetar delvis åldersblandat och anpassar grupper efter elevernas behov och personalens kompetens.

Vi arbetar en del med naturen och vi är stolta över vår fina skolskog!

Klasser: Förskoleklass - årskurs 6
Fritidshem
Schema: Unikum

Kontaktuppgifter

Broddetorpsskolan
Falköpingsvägen 14
521 98 Broddetorp

Rektor
Carina Milton Persson
carina.milton.persson@falkoping.se
0515-88 65 01

Administratör skola/förskola
Monica Kraft
monica.kraft@falkoping.se
0515-88 65 00

Centralskolan

Centralskolan

Centralskolans devis är Trygg - Trivs - och Lär. Skolans vision är att alla, elever som personal ska känna trygghet, att de ska får möjlighet att trivas för att
sedan lära för livet!

Klasser: Förskoleklass - årskurs 6
Fritidshem
Schema: Unikum

Kontaktuppgifter

Centralskolan
St Olofsgatan 34
521 35 Falköping
0515-88 51 20

Rektor F-6/fritidshem
Carola Granath
carola.granath@falkoping.se
0515-88 53 07

Skolledarstöd
Claes Ekstrand
claes.ekstrand@falkoping.se
0515-88 51 16

Administratör skola
Linda Grimfjord
linda.gustafsson@falkoping.se
0515-88 51 20

Dotorpskolan

Dotorpskolan

Dotorpsskolan ligger beläget nära Fåraberget med goda möjligheter till naturstudier och utomhusaktiviteter.

  • Klasser: Förskoleklass - årskurs 5
    Fritidshem
    Schema: Unikum
  • Läsåren 2021/22 och 2022/23: F-6

Kontaktuppgifter

Dotorpsskolan
Dotorpsgatan 70
521 35 Falköping

Rektor
Lena Magnusson
lena.magnusson@edu.falkoping.se
0515-88 57 40

Administratör skola/förskola
Gunilla Agnesson
gunilla.agnesson@falkoping.se
0515-88 53 43

Floby skola

Floby skola

På skolområdet finns sporthall, utomhusbassäng, fotbollsplaner, isbana samt en stor samlingslokal - aulan. Närheten till fritidsområdet Hasselbackarna ger en naturskön omgivning.

Klasser: Förskoleklass - årskurs 9
Fritidshem
Schema: Unikum

Kontaktuppgifter

Floby skola
Parkgatan 29
521 51 Floby

Rektor Floby 7-9
Ulf Svensson
ulf.svensson@falkoping.se
0515-88 65 66

Rektor Floby F-6/fritidshem
Per Linderoth
per.linderoth@falkoping.se
0515-88 65 67

Administratör skola/förskola
Anna-Karin Törnqvist
anna-karin.tornqvist@falkoping.se
0515-88 65 65

Gudhemsskolan

Gudhemsskolan

Gudhemskolan är belägen i utkanten av Gudhem. Gudhemsskolan har nära till naturen och har en mycket stor och varierad skolgård. På skolområdet finns förskola, fritidshem, skola F-9 och fritidsgård.

Klasser: Förskoleklass - årskurs 9
Fritidshem
Schema: Unikum

Kontaktuppgifter

Gudhemsskolan
Klostervägen 24
521 74 Gudhem
gudhem@falkoping.se
0515-88 65 00

Rektor
Carina Milton Persson
carina.milton.persson@falkoping.se
0515-88 65 01

Skolledarestöd
Birgit Lagergren
birgit.lagergren@falkoping.se
0515-88 61 29

Skoladministratör skola/förskola
Monica Kraft
monica.kraft@falkoping.se
0515-88 65 00

Gustaf Dalénskolan

Gustaf Dalénskolan

Skolan ligger i utkanten av Stenstorp nära sporthall, utomhusbad, skolskog och en kortare motionsslinga. Här finns också en fin skolgårdsmiljö där lek, fantasi och rörelse ges stort utrymme.

Skolan är en trivselskola vilket innebär att det finns en kontinuitet i arbetet med trygga raster och fysisk aktivitet.

Klasser: Förskoleklass - årskurs 9
Fritidshem
Schema: Unikum

Kontaktuppgifter

Gustaf Dalénskolan
Brunnhemsvägen 24
521 61 Stenstorp

Rektor F-3/fritidshem
Tf Emil Thilander
emil.thilander@edu.falkoping.se
0515-88 63 36

Rektor 4-9
Tommy Cronholm
tommy.cronholm@edu.falkoping.se
0515-88 63 38

Administratör skola/förskola
Malin Kielinen
malin.kielinen@falkoping.se
0515-88 63 35

Högstadium centrum

Kyrkerörsskolan

Högstadium Centrum är beläget mitt i Falköping intill Planteringsförbundets park kallat ”Plantis”.

Skolans upptagningsområde är hela Falköpings centralort.Innevarande läsår finns här ca 640 elever och ca 100 personal. För att skapa lärande, trygghet och trivsel är alla elever allas elever på vår skola.

Vi har ett aktivt arbete för att utveckla vår undervisning så vi möter våra elever på bästa sätt.Till varje elevgrupp om 10-15 stycken finns en mentor. Mentor ansvarar för kontakter med hemmet och är elevens handledare när det gäller uppföljning av och stöd i skolarbetet. Mentorer och elever planerar veckans arbete tillsammans.

På skolan finns fyra arbetslag åk 7-9 samt en grundsärskoleklass. Inom skolan finns även en särskild undervisningsgrupp riktad till elever med diagnos inom AST. Integreringen är viktig och berikar vår verksamhet.

Det goda livet på vår skola innebär att vi aktivt arbetar för varje elevs inflytande och delaktighet i sitt lärande och sin måluppfyllelse. För oss är det viktigt att alla elever blir sedda i en trygg miljö där möjligheter ges som utvecklar vilja och motivation för lärande och ökad hälsa inför framtiden.

(Tidigare hette skolan Kyrkerörsskolan.)

Klasser: Årskurs 7 - 9
Schema: Unikum

Kontaktuppgifter

Högstadium centrum
Parkgatan 43
521 43 Falköping

hogstadiumcentrum@falkoping.se
0515-88 51 22

Rektor 7-9
Ulrika Tunér
ulrika.tuner@falkoping.se
0515-88 54 53
      
Rektor 7-9
Claes Hagman
claes.hagman@edu.falkoping.se
0515-88 54 82

Rektor 7-9
Henrik Rydberg
henrik.rydberg@falkoping.se
0515-88 55 47

Skoladministratör
Carola Winlöf
carola.winlof@falkoping.se
0515-88 51 22

Kinnarpsskolan

Kinnarpsskolan


Klasser: Förskoleklass - årskurs 9
Fritidshem
Schema: Unikum

Kontaktuppgifter

Kinnarpsskolan
Tångavägen 7
521 73 Kinnarp
0515-88 59 00

Rektor
Tommy Forsberg
tommy.forsberg@edu.falkoping.se
0515-88 59 01

Rektor F-3/fritidshem
Inga-May Larsson
inga-maj.larsson@falkoping.se
0515-88 59 25

Administrationsassistent skolaf/örskola
Camilla Kalmehed
camilla.kalmehed@falkoping.se
0515-88 59 00

Lilla Fredriksberg - särskild undervisningsgrupp

Lilla Fredriksberg

Lilla Fredriksberg är en särskild undervisningsgrupp för elever i årskurs 1 till årskurs 6.

Undervisningen på Lilla Fredriksberg sker både individuellt och i grupp och är anpassad efter varje elevs behov och förutsättningar. Skoldagen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Stor vikt läggs vid att uppleva positiva saker tillsammans. Skolan har ett nära samarbete med vårdnadshavarna, vilket är en förutsättning för en lyckad tid på Lilla Fredriksberg.

Placering i särskild undervisningsgrupp är frivillig och sker först efter att elev och vårdnadshavare vid besök informerats om verksamheten. Efter inskrivning i ’’särskild undervisningsgrupp’’ har eleven fortfarande kvar sin klasstillhörighet i sin ordinarie skola. Detta för att eleven ska känna samhörighet och möjlighet skapas för en återgång snarast möjligt.

Klasser: Årskurs 1 - 6

Kontaktuppgifter

Lilla Fredriksberg
Slötagatan 4
521 44 Falköping

Lärare
0515-88 54 36

Verksamhetschef
Lotta Mantler, Specialpedagogiskt Centrum (SPC)
lotta.mantler@falkoping.se
0515-88 54 61

Mössebergsskolan

Mössebergsskolan

Mössebergsskolan är den "hoppfulla skolan" som ger elever framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla, social kompetens och hälsa. Detta skapar vi tillsammans med elever, kompetent personal och engagerade föräldrar i en miljö som stimulerar till lek och lärande.

Skolan erbjuder en god miljö för utveckling och lärande. Vi strävar efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära. Vi vill att varje barn ska få rätt att utvecklas, känna växandets glädje och erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. Detta lägger grunden till en framtidstro.

Klasser: Förskoleklass - årskurs 6
Fritidshem
Schema: Unikum

Kontaktuppgifter

Mössebergsskolan
Scheelegatan 23
521 31 Falköping
mosseberg@falkoping.se
0515-88 55 00

Rektor åk 3-6 och fritidshem åk 3-6
Maria Moensjö
maria.moensjo@falkoping.se
0515-88 55 02

Rektor åk F-2 och fritidshem F-2
Anna-Carin Setterberg
anna-carin.setterberg@falkoping.se
0515-88 55 04

Administratör skola/förskola
Jenny Andersson
jenny.andersson@falkoping.se
0515-88 55 00

Odensbergsskolan

Odensbergsskolan

Skolan har en härlig utemiljö med stora grönytor. I närmiljön finns skog och natur som inbjuder till friluftsliv och studier utomhus.

Klasser: Förskoleklass - årskurs 6
Fritidshem
Schema: Unikum

Kontaktuppgifter

Odensbergsskolan (Besöksadress)
Valabergsgatan 36
521 92 Falköping

Odensbergsskolan (Postadress)
Parkgatan 29
521 51 Floby

Rektor
Per Linderoth
per.linderoth@falkoping.se
0515-88 65 67

Administratör skola/förskola
Anna-Karin Törnqvist
anna-karin.tornqvist@falkoping.se
0515-88 65 65

Studiegården - särskild undervisningsgrupp

Studiegården

Studiegården är en särskild undervisningsgrupp för elever i årskurs 7
till årskurs 9.

Huvudmålet med verksamheten är att göra eleven så motiverad och väl förberedd som möjligt för en återgång till den ordinarie klassen och även att öka måluppfyllelsen i skolans samtliga ämnen. I de fall där eleven av någon orsak inte återgår till den ordinarie klassen, koncentreras insatserna på att förbereda eleven för gymnasieskolans olika program.

Placeringen i Studiegården är frivillig och sker efter att elev och vårdnadshavare fått ingående information om verksamheten. Innan eleven börjar har han/hon gjort studiebesök i Studiegården tillsammans med vårdnadshavare. Efter överenskommelse går eleven ett antal veckor på prov. Därefter utvärderas veckorna tillsammans med eleven och vårdnadshavare.

Eleven har efter inskrivningen fortfarande sin klasstillhörighet i sin ordinarie skola. Betyget utfärdas av den ordinarie skolan även om personalen i Studiegården har satt betyget. Elever i Studiegården får ett komplett betyg enligt läroplanen.

Klasser: Årskurs 7 - 9 och särskild undervisningsgrupp

Kontaktuppgifter

Studiegården
Ardennergatan 9
521 34 Falköping
0515-88 54 31

Verksamhetschef
Lotta Mantler, Specialpedagogiskt Centrum (SPC)
lotta.mantler@falkoping.se
0515-88 54 61

Thorén framtid (fristående)

Thorén framtid

Tho­ren Fram­tid är en fristående skola i Falköping som erbju­der grund­skola och fri­tidshems­verk­sam­het

Tho­ren Fram­tid är den grund­skola som för­be­re­der ele­verna för framtiden. Vi arbe­tar meto­diskt och låter fram­tids­för­må­gor och ent­re­pre­nör­skap löpa som en röd tråd genom hela sko­lan. Välkommen!

Klasser: Förskola - årskurs 9
Fritidshem

Kontaktuppgifter

Thorén Framtid
Dotorpsgatan 11
521 46 Falköping

Rektor
Vic Guedira
vic.guedira@thorenframtid.se
0764-95 81 44

Administration
falkoping@thorenframtid.se
0736-00 79 00

https://grundskola.thorenframtid.se/orter/falkoping Länk till annan webbplats.

Vartoftaskolan

Vartoftaskolan

Vartofta ligger en dryg mil utanför Falköping och har cirka 550 invånare. Samhället plus landsbygden runt om samt Yllestad utgör skolans upptagningsområde. Till de senare åren tillkommer även elever från Åsle.

Förskollärare och lärare arbetar i arbetslag med elevperspektivet 6-16 år. Skolans val förstärker de praktiskt-estetiska ämnena. Vartoftaskolans fritidshem är integrerat i skolans lokaler.

Vår vision
På vår skola ska alla kunna känna sig trygga, respekterade, glada och behandlas likvärdigt! Alla elever och all personal på skolan ska ha en lärande- och arbetsmiljö som ger trygghet. Då alla respekteras för den de är, då alla behandlar varandra med lika värde och då både fysisk och psykosocial miljö under skoldagen är trygg, så är det möjligt att känna glädje inför och under skoldagen.

Klasser: Förskoleklass - årskurs 9
Fritidshem
Schema: Unikum

Kontaktuppgifter

Vartoftaskolan
Skolgatan 9
Box 7
521 05 Vartofta

Rektor
Annicka Ekeroos
annicka.ekeroos@falkoping.se
0515-88 65 21

Administratör skola/förskola
Linda Uddenstig
linda.uddenstig@falkoping.se
0515-88 65 20

Vindängens skola

Vindängens skola

Vi har en vision om att samarbeta över alla gränser, att se möjligheter och olika vägar att nå målen. Vi är en skola där alla möts av respekt oavsett om du är barn, förälder eller personal. Vi är en skola där alla ska känna sig välkomna och få lust och möjlighet att utvecklas positivt.

På skolan finns en särskild undervisningsgrupp för elever med diagnos inom AST.

Klasser: Förskoleklass - årskurs 6
Grundsärskola: Förskoleklass - årskurs 6 (9)
Fritidshem
Schema: Unikum

Kontaktuppgifter

Vindängens skola
Bengt Heljesgatan 3
521 40 Falköping
vindangen@falkoping.se
0515-88 53 80

Rektor
Maria Burlin
maria.burlin@falkoping.se
0515-88 53 81

Rektor
Monica Carlgren
monica.carlgren@falkoping.se
0515-88 54 20

Skolledarstöd
Ulrica Folkesson
ulrica.folkesson@falkoping.se
0515-88 65 02

Administratör skola/förskola
Karin Johansson
karin.johansson@falkoping.se
0515-88 53 80

Vårkullens skola (fristående)

Vårkullens skola

Vårkullens skola är en fristående resursskola i Falköping. Skolan riktar sig till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och/eller psykosociala svårigheter. Skolan tar emot tjejer och killar i åldrarna 9–17 år. Elevbasen i skolan är de elever som bor på Vårkullens skolveckohem. Vårkullens skola tar även emot dagelever som bor i närområdet.

Skolan erbjuder en individuellt anpassad studiegång utifrån den enskilda elevens behov av stöd, anpassningar och extraordinära specialpedagogiska lösningar.

Ålder: 9-17 år

Kontaktuppgifter

Vårkullen skola
Besöksadress:
Tåstorp, Sikagården 1, Falköping
0515-190 80

Postadress:
Vasagatan 9B
521 43 Falköping

Rektor
Malin Bragner
073-522 74 91

info@varkullen.se
https://varkullen.se/ Länk till annan webbplats.

Åsarpsskolan

Åsarpskolan

Åsarpsskolans profil är Trygghet – Delaktighet – Lärande.

Åsarpsskolan — Skolan där elever lär, trivs och utvecklas.

Åsarpsskolan ger elever goda kunskaper för framtiden. Här prioriteras social kompetens och en rofylld och trygg arbetsmiljö, där eleverna kan utvecklas till goda medmänniskor. Stor vikt läggs vid elevernas läs- och skrivutveckling, eftersom dessa kunskaper är nödvändiga för att underlätta och stimulera elevernas förmåga att lära för livet.

Detta gör vi tillsammans med elever, kompetent personal och aktiva föräldrar i en stimulerande närmiljö. Här finns närheten till naturen och skogen där lek, upplevelser och friluftsliv blir en naturlig del av elevernas vardag.

Klasser: Förskoleklass - årskurs 6
Fritidshem
Schema: Unikum

Kontaktuppgifter

Åsarpsskolan
Besöksadress: Åsgatan 9, 521 70 Åsarp
Leveransadress: Ellis väg 2, Åsarp
    
Postadress
Tångavägen 7
521 73 Kinnarp

Rektor
Inga-Maj Larsson
inga-maj.larsson@falkoping.se
0515-88 59 25

Administratör skola/förskola
Camilla Kalmehed
camilla-kalmehed@falkoping.se
0515-88 59 00

Åsle friskola (fristående)

Åsle skola

Åsle friskola är en F-6 skola som ligger mitt i byn.

Skolans lokaler är ändamålsenliga och utvecklingsbara. Vi har planer på att utveckla skolgården för mer utomhusidrott, som ett komplement till den idrottshall som finns. Vi planerar att ha så mycket av undervisningen som möjligt på plats. Målet är också att kunna samarbeta med andra fristående enheter om t.ex. moderna språk.

På Åsleskolan finns ett nybyggt tillagningskök och vi lagar vår egen mat. Skolan, fritids och förskolan är beläget på samma tomt, men i olika byggnader, skolan och förskolan har separata skolgårdar.

Klasser: Förskoleklass - årskurs 6
Fritidshem

Webbplats: https://aslefriskola.se  Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

Åsle Skola
521 91 Falköping
0760- 39 63 79

Rektor
Micael Gustafson
rektor@aslefriskola.se
0730 73 15 19

Åttagårdsskolan

Åttagårdsskolan

Den lilla skolan med den stora gemenskapen

Åttagårdsskolan är en F-5 skola som ligger mitt i ett bostadsområde med både hyreshus och villor. Den omges av ett stort attraktivt grönområde med kullar, lekytor och fotbollsplan.

Inom promenadavstånd finns ishall, simhall, konstgräsplan, tennishall, idrottshall och Fårabergets naturområde.

Vår vision är att alla på skolan ska känna gemenskap, trygghet och medkänsla samt visa respekt för varandra. Detta synsätt ska genomsyra allt arbete i verksamheten.

På skolan arbetar vi medvetet med att strukturerat öka barns/elevers förmåga till empati. Det gör vi genom att försöka vara positiva förebilder, samtal om värdegrundsfrågor, positivt bemötande, skapa vi-känsla, öka barnens självkänsla, att de duger som är.

Klasser: Förskoleklass - årskurs 5
Fritidshem
Schema: Unikum

Läsåren 2021/22 och 2022/23: Eleverna börjar årskurs 6 på Dotorpsskolan.

Kontaktuppgifter

Åttagårdsskolan
attagard@falkoping.se

Rektor
Birgit Lagergren
birgit.lagergren@falkoping.se
0515-88 61 29

Administratör skola/förskola
Gunilla Agnesson
gunilla.agnesson@falkoping.se
0515-88 53 43