Kyrkerör grundsärskola

Grundsärskola och autismverksamhet åk 6-9

Kyrkerörsskolans grundsärskola är integrerad med grundskolan.

Pedagogisk verksamhet i autismvänlig miljö


Vår målsättning

  •  Verksamheten anpassas  utifrån varje enskild elevs behov av stöd och särskilt stöd.
  • Undervisningen utgår från elevernas förutsättningar, erfarenheter, intresse och behov. Fokus på att synliggöra och utmana elevens möjligheter och förmågor.
  • I arbetslaget arbetar vi med "Hälsa och Livsstil" i syfte att öka ett lustfyllt lärande där elevens handlingsberedskap inför framtiden främjas.


Vårt arbetssätt

På Kyrkerörsskolan erbjuds en individanpassad undervisning där varje elevs förmåga, intresse och behov står i centrum och bildar grund för verksamheten. Den inre och yttre miljön är lämpad för att ge eleverna arbetsro. Den visuella kommunikationen med struktur och kontinuitet ger trygghet och koncentrationsmöjlighet.

Personalen arbetar utifrån en tydliggörande pedagogik som innebär att man strukturerar dagen.
Det gör vi genom att skapa ett dagsschema som ger svar på följande frågor:

  • Vad ska jag göra?
  • Var ska jag göra det?
  • När ska jag göra det?
  • Hur ska jag göra det?
  • Hur länge ska jag göra det?
  • Vad ska jag göra sedan?