Särskola

Grundsärskola

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar.

Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

Särskolan i Falköping erbjuder utbildning i grundsärskola, träningsskola samt gymnasiesärskola. I särskolan får eleverna möjlighet att gå i mindre klasser, arbeta i lugnare takt och efter sina förutsättningar. I Falköpings kommun är för närvarande cirka 75 elever mottagna i särskolan.

Läs mer om grundsärskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skolans värdegrund och uppdrag
Övergripande mål och riktlinjer
Normer och värden
Kunskaper
Elevernas ansvar och inflytande
Skola och hem
Övergång och samverkan
Skolan och omvärlden
Bedömning och betyg
Rektorns ansvar


Mottagning i särskolan

Elevens skolsvårigheter konstateras av vårdnadshavare och personal inom skolan och frågan om mottagande i grundsärskolan väcks. Efter samråd med vårdnadshavare sker psykologisk, pedagogisk, social och medicinsk utredning.

I utredningarna ska sammanfattningsvis konstateras att det föreligger en intellektuell funktionsnedsättning (eller förvärvad hjärnskada) och att eleven inte har förutsättningar att nå grundskolans/gymnasieskolans kunskapskrav.

Eleven erbjuds mottagande i grundsärskolan och vårdnadshavarna avgör om erbjudandet ska accepteras.

Beslut fattas om mottagande i grundsärskola och om eleven ska läsa ämnen, ämnesområden eller en kombination av de båda.

Beslut fattas om mottagande i särskola och om eleven tillhör grundsärskola eller inriktningen träningsskola. I Falköping fattas detta beslut av rektor på Specialpedagogiskt Centrum.

Grundsärskolor

· Mössebergsskolanlänk till annan webbplats

Grundsärskola med en klass som är lokalintegrerade i grundskolans arbetslag.

· Grundsärskolan Regnbågen, länk till annan webbplatsskola och fritidshem – inriktning träningsskola

Träningsskola för elever med mer omfattande intellektuell funktionsnedsättning. Skolans elever
är uppdelade i olika klasser.

· Kyrkerörsskolan

För elever i årskurs 6-9 finns en grundsärskoleklass integrerad både i skolans verksamhet och lokalmässigt. Här finns också en särskild undervisningsgrupp för elever med diagnos inom AST årskurs 6-9.

Gymnasiesärskolalänk till annan webbplats

Gymnasiesärskolan - Ållebergsgymnasietlänk till annan webbplats

På Gymnasiesärskolan på Ållebergsgymnasiet finns det nationella programmet Hälsa, vård och omsorg samt det individuella programmet.

Särvux på Lärcenter

Kontakt Särskola

  
Rektorer

Grundsärskolan Mösseberg
inklusive inriktning Träningsskola Regnbågen
Monica Carlgren
monica.carlgren@falkoping.se
0515-88 55 04

Grundsärskolan Kyrkerör åk 6-9
Särskild undervisningsgrupp för elever med diagnos inom AST
åk 6-9

kyrkeror@falkoping.se


0515-88 54 53

Gymnasiesärskolan Ållebergsgymnasiet
Jan Callenvik
jan.callenvik@falkoping.se
0515-88 61 44

Karta