Nya högstadieskolan

En ny skolorganisation håller på att ta form, och det innebär bland annat att en ny högstadieskola ska byggas. Just nu tas en ny detaljplan fram för området kring kalkbrottet, där skolan ska placeras. Kom gärna med din synpunkt på förslaget till detaljplan – antingen under samrådet eller granskningen.

NOVEMBER 2018

Samrådstiden är slut - det här händer nu

Samrådstiden för detaljplaneförslaget för skola vid gamla kalkbrottet är nu slut och byggnadsnämnden har fått in yttranden. Arbetet börjar nu med att sammanställa och bemöta yttrandena i en samrådsredogörelse som sedan blir ett underlag i den fortsatta processen.

OKTOBER 2018

Förslag till detaljplan och samråd

Ett förslag till detaljplan finns att se på biblioteket mellan 2-30 oktober, under det som kallas samrådstiden.

Förslaget och handlingar skickas också till fastighetsägare och boende som är närmast berörda av förslaget. Handlingar och bilagor finns också under pågående detaljplaner.

Ett samrådsmöte har hållits den 17 oktober med information om förslaget till detaljplan. Då fick fastighetsägare och boende, som är närmast berörda av förslaget, möjlighet att ställa frågor.

Under samrådstiden 2–30 oktober finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till detaljplan. Eventuella synpunkter skickas senast 30 oktober 2018 via post eller mejl till:

Tidplan

illlustration tidsaxel

Klicka på bilden för större bild

1. Samrådet

Första tillfället att lämna formell synpunkt är vid samrådet. Samrådet hålls när ett förslag till detaljplan tagits fram. Här får du ta del av plankarta, planbeskrivning och planhandlingar.

Som tidplanen ser ut nu kan samrådet hållas i höst. Du som är berörd kommer att få ett brev när tiden för samrådet är bestämt. Samrådet annonseras också i lokaltidningen.

Efter samrådet gör vi eventuella förändringar av planförslaget, beroende på synpunkterna som kommit in.

2. Granskningen

Granskningstiden är det andra tillfället för dig att lämna formell synpunkt.

Under granskningen får du ta del av ett omarbetat nytt förslag. Här ingår även sammanställningen av synpunkterna från samrådet, för att du ska kunna se vad som är ändrat i planen. 

Efter granskningen gör vi eventuella förändringar av planförslaget, beroende på synpunkterna som kommit in.

Observera! Om du inte lämnat synpunkter innan granskningstidens slut, har du heller inte rätt att överklaga detaljplanen.

3. Antagande av planen

När planen antas får du som lämnat synpunkt ett meddelande om beslutet, och hur du går till väga för att överklaga till Mark- och miljödomstolen. Tiden för att överklaga är tre veckor från den dag då beslutet offentliggjorts.

Mer information om hur du överklagar kommer att läggas ut i samband med antagande av planen.

Som tidsplanen ser ut nu sker antagandet av planen våren 2019.

Frågor & svar om detaljplanen

Vad är en detaljplan?

Detaljplaner reglerar markanvändningen i städer och tätorter. Varje kommun ansvarar för att ta fram detaljplaner inom kommunens gränser. Läs mer om detaljplanering.

Observera!

Formella synpunkter för samråd och granskning kan inte lämnas in via detta formulär. De ska istället skickas senast 30 oktober via post eller mejl.till:

  • Byggnadsnämnden, 521 81 Falköping
  • stadsbyggnad@falkoping.se

Fyll i namn och e-post för svar tillbaka
Fyll i namn och e-post för svar tillbakaFråga - Jag skulle vilja att det blir något annat än en skola vid kalkbrottet.

Kommunfullmäktige fattade ett demokratisk beslut om att pröva platsens lämplighet för just en skola genom en detaljplaneprocess. Beslutet togs efter att en utredning togs fram som undersökte vilka platser som fanns tillgängliga. När utredningen genomfördes hade medborgare möjlighet att komma med förslag och lämna synpunkter på placeringen. Planprocessen pågår som bekant och ett viktigt steg är att samråda med närboende och myndigheter om planförslaget. Kommunen ska ta ställning till de synpunkter som inkommer och eventuellt förändra förslaget. Alltså avgörs platsens slutgiltiga lämplighet först när kommunen beslutar om att anta ett planförslag eller vid en överklagan. En prövning av platsen för en annan användning är endast aktuellt vid ett sådant politiskt beslut.

 

Fråga – Är det inte bättre att placera den nya skolan utanför stan?

Uppdraget som stadsbyggnadsavdelningen fått från kommunfullmäktige är att genom detaljplaneprocessen undersöka om området kring kalkbrottet är lämpligt för en skola. Den processen pågår just nu, och som ett led i den processen ingår att närboende och myndigheter lämnar synpunkter. När synpunkterna från samrådet har bearbetats och ett nytt förslag presenterats, blir det ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter. Det är först när kommunfullmäktige antagit planen som kommunen slutgiltigt anser att platsen är lämplig.

När det gäller förslaget att bygga utanför stan, har en annan bedömning gjorts. Kommunen hänvisar till den rapport som togs fram innan planuppdraget, som utredde olika platser. Den kan du läsa på samma sida som du ställde frågan.

Detaljplaneförslaget och samrådet handlar alltså inte om valet av platsen, utan om utformningen av planförslaget.

 

Fråga – Hur är det tänkt med personalens parkering vid skolan?

Precis de frågor du ställer är några av de som vi nu tittar på i en trafikutredning som kommer att beskriva konsekvenser av våra trafikflöden på bilväg, skolbussar och gång- och cykelvägar som den nya högstadieskolan kommer att generera, men givetvis även övrig trafik som är huvuddelen av trafiken i området.

Det är en grundlig utredning som kommer att ge oss en bra bild över hur olika delar av gatunätet skulle påverkas beroende på vilket alternativ vi väljer och vart vi väljer att placera infarter till skolan etc, och eventuella åtgärder som kan krävas för att få till en bra trafiksituation. Det är först efter denna utredning som vi kan ta ställning till vilka möjligheter och utmaningar som finns och vilka val vi bör göra.

Fråga – Undrar också hur ni kommer att göra med korsningen vid polishuset?Funderar också över idrottshallen.

Här blir det en liten upprepning på svaret på förra frågan. Korsningen vid polishuset och gångvägar till idrottshall för eleverna finns med i den trafikutredning vi nu gör.

När det gäller lokaliseringsstudien som du tar upp och funderingen kring idrottshallen så är beslutet att det till det nya högstadiet måste byggas en idrottshall för att täcka större delen av högstadiets behov, men inte att idrottshallen specifikt ska ligga på samma tomt som högstadieskolan. Att en idrottshall skulle få plats på samma tomt som ett nytt högstadium, var alltså inte ett kriterium i lokaliseringsstudien. Det handlade istället om att det skulle kunna lösas i närområdet
.

Fråga – Andra skolor som har provat den här varianten av högstadium där alla elever i kommunen går.

Oavsett en skolas storlek eller arbetssätt är det viktigt att ha en väl genomtänkt och förankrad verksamhetsform och utbildad personal. Det finns exempel på både mindre och större skolor som av olika anledningar fungerar dåligt. Storleken på den nya högstadieskolan är givetvis något som diskuterats och analyserats både utifrån forskning och andras erfarenheter och det är något som måste göras oberoende av storlek på förskolor och skolor.

Mobbing är dessvärre något som kan förekomma på såväl små som stora skolor och just trygghet är ett av våra huvudvärden när vi diskuterar och planerar alla våra byggprojekt för förskolor och skolor. Det handlar om att det faktiskt går att bygga bort mycket av mobbning genom att tänka till hur skolans miljöer formas. I förlängningen är det även ett värderingsarbete med eleverna.

I den nya skolorganisationen är det nya högstadiet i centralorten en av delarna. Helheten är att vi dels får en gemensam struktur av F-6 skolor och 7-9 skolor i hela kommunen, men också att vi ser över all verksamhet på alla våra grundskolor i Falköping för att säkra att vi kan ge en likvärdig utbildning.

Sedan ett år tillbaka har vi arbetat tillsammans med såväl skolledare, pedagoger, elever och föräldraföreningar i olika konstellationer med utvecklingen av vår verksamhet. Detta drar vi nu nytta av bland annat inför vårt kommande arbete med den nya högstadieskolan. Om cirka en vecka kommer vi att presentera de fyra rektorer som ska vara med att utforma och utveckla den nya högstadieskolan och sedan arbeta där.

Vi har inte alla svar ännu, men det är också en del av processen med att bygga en skola. Vi känner oss trygga i vårt arbete när vi nu börjar närma oss processen med att forma den nya högstadieskolan.

Väl genomtänkta lösningar.

Att vi inte kan ge dig tydliga svar på allt i dag, hänger samman med att vi just vill göra väl genomtänkta val och lösningar genom att först göra ett antal utredningar och programarbeten.

Vad vi kan säga i dag är att detaljplanen för den nya högstadieskolan kommer att gå ut på samråd under hösten 2018 och att det då finns möjligheter att tycka till om detaljplansförslaget.

 

Fråga – Var kommer skolan placeras och hur kommer den se ut?

Svar – Skolans utformning och placering är fortfarande mycket oklart. Det vi kan säga med någon form av säkerhet är att skolbyggnaden kommer placeras någonstans inom den östra delen av området, alltså inte i det gamla kalkbrottet.

Skolans utformning och placering påverkas bland annat av hur skolgården utformas, hur trafiken till och från skolan föreslås ordnas samt ljudmiljön på skolgården och vid närliggande bebyggelse.

En trafikutredning kommer genomföras som förhoppningsvis ger värdefull information om och förslag på hur trafiken kan ordnas. Utredningen tar givetvis hänsyn till nuvarande och tillkommande trafik på såväl Trädgårdsgatan som Hollendergatan och Marknadsgatan.

Fråga – Vad har eleverna för friytor?

Svar – Elevernas friytor, dess kvantitet och kvalitet, är en viktig och prioriterad aspekt i arbetet med detaljplanen, som i viss mån står i konflikt med ytor för byggnad, parkering och så vidare. Med anledning av friytans storlek har det till exempel undersökts om parkeringsplatser för personalen kan ordnas på Odenområdets parkering under skolans verksamhetstider.

Undersökningen visar att det finns gott om lediga parkeringsplatser, dock kommer viss parkering krävas i området vid skolan. Exakt storlek och utformning av friytorna blir tydligare när utredningen av utemiljön påbörjats och färdigställts samt när det finns förslag på skolbyggnadens utformning.

Fråga – Kommer det bli en damm i kalkbrottet eftersom dagvattennätet inte klarar av mer vatten?

Svar – Inget är bestämt idag om hur dagvattnet ska lösas. En möjlig lösning är att skapa en fördröjningsdam eller ordna så att ytor i kalkbrottet vid behov kan översvämmas. En sådan lösning har i en analys beräknats vara möjlig för även mer extrema nederbördsmängder.

Markens genomsläpplighet, alltså förmågan att absorbera regnvatten, kommer studeras vid en geoteknisk utredning.

Fråga - Hur kommer de elever som inte åker buss ta sig till skolan? Hur kommer trafiken till och från skolan lösas, det är mycket trafik på både Trädgårdsgatan och Hollendergatan och det blir ofta köer vid korsningen? Hur ska parkering för personal lösas? Blir det på Odenområdet eller Hästbacken?

Svar – Ännu finns inget färdigt förslag till detaljplan med plankarta och planbeskrivning. En trafikutredning kommer undersöka vilka effekter olika lösningar kommer ge och förse projektet med underlag för att sedan ta fram de trafiklösningar som är bäst lämpade, både inom gaturummet och på blivande skolfastighet. Utredningen kommer beakta all trafik som kommer röra sig inom och igenom planområdet. Det gäller även in- och utfarter samt de elever som inte beräknas åka buss till skolan.

Korningen Trädgårdsgatan och Hollendergatan har idag vissa kapacitetsproblem, vilket vi är medvetna om. Trafikutredningen kommer beakta detta och ge förslag på bättre lösning. Båda gator är huvudgator och är dimensionerade för stora trafikflöden. Placeringen av skolan är delvis framtagen med tanke på att dessa gator har kapacitet att hantera den förväntade trafikökningen.

Beläggningsstudier av närliggande kommunala parkeringar har gjorts varav Odenområdet och Hästbacken är två exempel. Vid framtagande av bygghandlingar kommer behovet av parkeringsplatser utredas och eventuellt kan dessa komma att användas.

 

Om den nya högstadieskolan

Innan kalkbrottet valdes som plats för den nya skolan genomfördes en lokaliseringstudie. Kriterierna i studien var:

  1. Skolan skulle placeras inom 1,5 kilometer från Stora torget eller Resecentrum/Ranten
  2. En tomtstorlek på minst 20 000 kvadratmeter

Detta resulterade i ett antal olika områden vars lämplighet sedan jämfördes mot varandra. Kalkbrottet visades vara bästa valet. Läs lokaliseringsstudien:

Kalkbrottet blir även tillgängligt för allmänheten

Kalkbrottet kommer vara en del av skolfastigheten, men ska göras tillgängligt även för allmänheten och kommer inte bebyggas.

Antal elever

På skolan ska det finnas plats för ungefär 1 100 elever. Ungefär 300 av dessa kommer att åka skolskjuts.

Ny trafiklösning

Utöver den nya skolbyggnaden kommer en ny trafiklösning för Trädgårdsgatan och Hollendergatan att byggas.