BUN-ordföranden har ordet

Delrapporten om skolorganisationen har överlämnats till Barn- och utbildningsnämnden

Vid juni månads nämndsmöte överlämnade PwC den första genomlysningen till nämndsledamöterna. En rapport som kommer att ligga som en del av underlaget för framtida beslut som nämnden kommer att ta. Under tidig höst väntar nämnden på förslag från PwC om vilken typ av skolorganisation som är möjlig och allra bäst för vår kommun. När nämnden sedan fattar beslut kommer självklart flera olika hänsyn tas. Det jag som ordförande ser är väsentliga delar i utredningen är självklart en likvärdig skola för alla elever i vår kommun, det som också skolinspektionen pekade på när de gjorde sin presentation hösten 2014. Skolorna i vår kommun har idag stora variationer som vi som politiker måste ta hänsyn till när vi ska fatta beslut.

De två punkterna nedan sammanfattar på ett bra sätt utmaningen i vårt arbete och det som vi behöver hitta en balans i när vi skall fatta beslut om framtidens skola i Falköping:

  • Det finns stora variationer i förutsättningar för ledarskapet; antal barn per förskola och
    elever per skola, hur ledarskapet är organiserat på enhetsnivå (kombinationer finns till exempel mellan förskolechef och biträdande rektorer), och för vissa chefer en stor geografisk spridning för de enheter man har ansvar för. Detta medför att det kan vara svårt att driva ett långsiktigt utvecklingsarbete, särskilt för förskolechefer och rektorer, som har ansvaret för kvalitetsarbete och utveckling på den operativa nivån.

  • Ytterligare variationer finns vad gäller antal förskollärare och lärare för varje förskola och skola, och elevtäthet för skolorna. Små skolor har få tjänster och är generellt väldigt sårbara för sjukfrånvaro och uppsägningar. Det kan också för vissa högstadieskolor vara svårt att möta kraven på legitimerade och behöriga lärare på varje högstadieskola. Förutsättningar för de olika enheterna att till exempel jobba tillsammans med kollegor i vardagen är utifrån detta varierande, och att arbeta tillsammans med kollegor är något som efterfrågas av lärare i organisationen.

Förutom detta är trångboddheten också ett faktum i många av skolorna och det är ett arbete som behöver sättas igång och projekteras för under 2017.

Min ambition som ordförande är att vi så långt som möjligt skall nå konsensus i beslut när det gäller ny skolorganisation. Jag är medveten om att det kan bli svårt och en del tuffa beslut att ta, men samtidigt så anser jag att utbildning är vårt viktigaste verktyg när det gäller jämlikhet, att då ta kortsiktiga politiska poäng i det läge vi befinner oss i gynnar varken elever eller den personal som finns i våra verksamheter.

Det som kommer att ske i höst är att vi att kommer att bjuda in till dialoger med föräldraföreningar och med personalen i skolan för att få delge dels vad PWC rapporten i sin helhet innehåller och få höra flera åsikter om denna. Allt för att vi under hösten skall kunna fatta ett bra beslut.

Hälsningar
Ingvor Bergman
Barn- och utbildningsnämndens ordförande