Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2019-02-07

Resultat av elevenkäten och föräldraenkäten

I slutet av förra året genomfördes två brukarundersökningar. Elever från grundskolans årskurs 5 och 8 samt föräldrar med barn i förskola besvarade 2018 års enkäter.

Elevenkät årskurs 5 och 8 i grundskolan

Årets elevenkät visar att de allra flesta eleverna trivs och är trygga i skolan. Trots höga resultat framkommer ett trendbrott som visar att upplevelsen av trygghet, trivsel och studiero är sämre detta läsår.

Särskilt påtagligt är det vikande resultatet för upplevelsen av studiero. Det är även det måttet som varierat mest mellan åren.

Se resultat och diagram från elevenkäten

Föräldraenkät i förskolan

En hög andel, 96%, av vårdnadshavarna känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan och lika många upplever att de får ett gott bemötande.

Ungefär lika hög procentandel upplever att personalen har ett bra bemötande mot barnen och att barnen stimuleras och utvecklas. Förskolans utmaningar ligger i att få vårdnadshavare att känna sig delaktiga i verksamheten. Här synliggörs ett utvecklingsområde och i dagsläget är drygt 20% av vårdnadshavarna inte nöjda.

Se resultat och diagram från förskoleenkäten