Övrigt om Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en god grund för personlig utveckling, yrkesverksamhet, fortsatta studier och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Utbildningen ska främja social gemenskap, utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.

Gymnasiesärskolan ska ha stor flexibilitet för att eleverna utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Vem är gymnasiesärskolan till för?

Utbildningen i gymnasiesärskolan ska vara öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Det är elevens hemkommun som beslutar om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. Beslutet ska föregås av en utredning som innehåller en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

De nationella programmen är:

• Programmet för administration, handel och varuhantering,
• Programmet för estetiska verksamheter,
• Programmet för fastighet, anläggning och byggnation,
• Programmet för fordonsvård och godshantering,
• Programmet för hantverk och produktion,
• Programmet för hotell, restaurang och bageri,
• Programmet för hälsa, vård och omsorg,
• Programmet för samhälle, natur och språk samt
• Programmet för skog, mark och djur.

De individuella programmen

Utbildning på ett individuellt program ska erbjudas elever som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program.

De individuella programmen ska bestå av följande ämnesområden:
• estetisk verksamhet,
• hem- och konsumentkunskap,
• idrott och hälsa,
• natur och miljö,
• individ och samhälle,
• språk och kommunikation.

Praktik får ingå i ett individuellt program om det är till nytta för eleven.

Gymnasiesärskolebevis

Efter en gymnasiesärskoleutbildning ska eleven få ett gymnasie-särskolebevis.

Gymnasiesärskolebeviset ska beskriva vilka kunskaper och erfarenheter eleven har med sig från gymnasiesärskolan.

Det ska innehålla information om

• vilket program eleven har gått,
• vilka ämnesområden eller kurser eleven har läst,
• kursernas omfattning i poäng och ämnesområdenas omfattning,
• betyg,
• inriktning på elevens arbetsplatsförlagda lärande, samt
• information om elevens gymnasiesärskolearbete.