Växelvis boende

Skolskjuts vid växelvis boende

Om elev i grundskolan har ett växelvis boende kan skolskjuts beviljas från både folkbokföringsadressen och alternativadressen. Följande förutsättningar beträffande det växelvisa boendet ska dock vara uppfyllda:
   
• Boendet ska vara regelbundet och vårdnadshavarna ska kunna redogöra för ett schema i ansökan.

• Boendet ska vara växelvis och motsvara uppskattningsvis halvtid på vardera adressen.

• Båda vårdnadshavarna ska vara bosatta i Falköpings kommun. All skolskjuts sker från hemmet eller till hemmet ansluten hållplats, anvisad av skolskjutshandläggaren.

• Som regel sker skolskjuts i samband med skolstart och skolslut, och man har inte rätt till skolskjuts till och från fritids. Undantag kan göras för att skjutsen ska anpassas till befintlig kollektivtrafik.

• Eleven ska ej ha gjort eget skolval, det vill säga, eleven ska gå i den skola som är anvisad från folkbokföringsadressen. Om skjuts till ett eget skolval inte medför en merkostnad/administration jämfört med skjutsen till den ordinarie skolan, kan dock undantag beviljas.

• Om förutsättningar varpå beslutet är fattat ändrar sig är man skyldig att rapportera detta till förvaltningen.

• För växelvis boende ska ny ansökan om skolskjuts lämnas in inför varje nytt läsår.


Ansökan sker skriftligen till:
Barn- och Utbildningsförvaltningen
521 81 Falköping
   
Blankett