Riktlinjer för skolskjuts för Falköpings kommun

Här kan du läsa om

 • Vad är skolskjuts?
 • Vem har rätt till skolskjuts?
 • Skolskjutsens omfattning
 • Ansökan om skolskjuts
 • Övriga riktlinjer
 • Vad räknas inte som skolskjuts?
 • Skolskjuts för Grundsärskola och Gymnasiesärskola
 • Vårdnadshavares ansvar
 • Planering av skolskjuts, utredning och beslut
 • Överklagan

Vad är skolskjuts?

Skolskjuts är transport mellan hemmet och skolan av elev i grundskola (årskurs 1-9), grundsärskola samt gymnasiesärskola.

Bestämmelser finns i:
Skollagen (2010:800)
Förordningen om skolskjutsning (1970:340)
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (1988:17)

Skolskjuts kan ske i form av:


Särskilt upphandlade skolskjutsar

Falköpings kommun ordnar skolskjuts genom särskilt upphandlade skolskjutsar.

Resor med allmän kollektivtrafik (busskort/skolkort)

Skolskjuts kan anordnas genom skolkort för den allmänna kollektivtrafiken. I samband med den årliga skolskjutsplaneringen fastställs vilka elever som kan nyttja den allmänna kollektivtrafiken till och från skolan. Falköpings kommun köper skolkort till aktuella elever.

Överenskommelse om ersättning för självskjuts

Överenskommelse om ersättning för självskjuts innebär att vårdnadshavare mot en viss ersättning från kommunen tar över det dagliga ansvaret för att eleven kommer till och från skolan. Denna ersättning motsvarar - om inte annat särskilt avtalats skriftligt- det belopp som kan utges som skattefri milersättning.

Vem har rätt till skolskjuts?

Ansvaret för skolskjuts omfattar de elever som är folkbokförda i kommunen. Enligt Skollagen kan elev i grundskola, grundsärskola samt gymnasiesärskola ha rätt till kostnadsfri skolskjuts på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden, varaktig funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Lagstiftningen anger inte i detalj när skolskjuts ska anordnas, utan kommunen får själv bedöma när skolskjuts ska anordnas och vilka som ska få skolskjuts utifrån elevens förutsättningar och lokala förhållanden. I Falköpings kommun erbjuds även elever i förskoleklass skolskjuts.

Skolskjutsarna i Falköpings kommun ska där det är möjligt utföras av upphandlad  och i andra hand av skolskjuts allmän kollektivtrafik. Transporter fram till allmän kollektivtrafik kan också förekomma.

Skolskjuts innebär normalt inte en transport från dörr till dörr. Samtliga elever som erhåller skolskjuts kan bli hänvisade att ta sig till en busshållplats eller uppsamlingsplats. Lämplig uppsamlingsplats ska, så långt det är möjligt, placeras så att flera barn kan hämtas på samma plats.

Skolskjutsens omfattning

Grundregeln är att skolskjuts beviljas mellan folkbokföringsadress och den skola kommunen anvisat, omfattande två resor per skoldag i samband med skolans start- och sluttid.

Avstånd och väntetider

Vid prövningen om en elev har rätt till skolskjuts är det i första hand avståndet mellan hemmet och skolan som beaktas. För att beräkna avståndet används den kortast farbara vägen (gång-, cykel- eller bilväg) till den skola eleven är hänvisad till.

Avståndet mellan hemmet och skolan

Elev i grundskolan är berättigad till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och den skola som kommunen placerat eleven i överstiger:
2,5 km för elev i årskurs F-3
3 km för elev i årskurs 4-6
3,5 km för elev i årskurs 7-9

Avståndet mellan hemmet och busshållplatsen/uppsamlings-platsen

Avståndet mellan hemmet och busshållplatsen/uppsamlingsplatsen bör ej uppgå till längre än 2 km för elev i årskurs F-9

För att beräkna avstånd används kortast farbara gång-, cykel- eller bilväg.

Rese- och väntetid

Med rese- och väntetid avses dels tiden mellan skolskjutsens avgång från hållplats och tio minuter innan skoldagens början, dels tiden från tio minuter efter skoldagens slut till skolskjutsens ankomst till hållplats.

Tid som faller inom ramen för den samlade skoldagen ska ej betraktas som väntetid. Den totala rese- och väntetiden bör inte överstiga 2 timmar/dag.

Andra skäl som kan ge rätt till skolskjuts för elev i grundskolan

I vissa fall kan andra skäl än avstånd motivera att en elev beviljas skolskjuts. Ansökan om skolskjuts ska lämnas till Barn- och Utbildningsförvaltningen.

Skäl för skolskjuts kan vara:

Trafikförhållanden
på väg till skola eller anvisad hållplats. Beslutsfattande tjänsteperson gör tillsammans med kommunens för trafiksäkerhetsfrågor ansvarige tjänsteperson en bedömning om vägen är trafikfarlig att gå eller cykla på. Hänsyn tas till antal fordon som trafikerar vägen, andel tyngre fordon, hastighetsbegränsning, förekomst av vägren eller gångbana, vägens belysning och elevens ålder. Vid bedömning av trafikförhållandena ska alltid jämförelse göras med elevers situation i tätort. Bedömningen görs också med utgångspunkt att barn som ej är trafikmoget färdas på vägen i sällskap av vårdnadshavare. Samråd kan ske med andra aktörer, till exempel med väghållare och polis.

Elever i förskoleklass eller i år 1-6 som på sin skolväg behöver korsa eller gå längre sträcka utmed riksvägarna 46, 47 och länsväg 184 räknas som skolskjutsberättigade utan särskild ansökan, och ska inte heller utan sällskap av vuxen behöva korsa vägen på väg till hållplats.

Varaktig funktionsnedsättning
hos elev. Funktionsnedsättningen ska ha en beräknad varaktighet på minst 12 veckor. Ansökan ska vid förfrågan kunna kompletteras med läkarutlåtande som bekräftar detta. Kortvariga funktionshinder, till exempel sådana som är orsakade av olycksfall, berättigar inte till skolskjuts. Eleven har fortfarande skolplikt, men ansvaret för att eleven uppfyller sin skolplikt ligger i första hand på vårdnadshavaren.
I vissa fall kan extra reskostnader ersättas av försäkringsbolag. Har olycksfallet ägt rum under skoltid eller till/från skolan är eleven försäkrad genom kommunens försorg och resor till och från skolan betalas av kommunens försäkring.

Växelvis boende
Elev som bor växelvis lika mycket hos båda vårdnadshavarna kan beviljas skolskjuts från båda adresserna, under förutsättning att avståndskriterierna uppfylls till skolan, alternativt att det finns andra skäl till skolskjuts. De båda adresserna ska vara vårdnadshavarnas folkbokförings-adresser, varav eleven ska vara folkbokförd på den ena. Båda vårdnadshavarna ska intyga att barnet vistas lika mycket och har ett varaktigt boende hos dem båda. Skolskjuts anordnas inte till eller från andra kommuner och båda vårdnadshavarna ska vara folkbokförda inom kommunen.

Annan särskild omständighet
I dessa fall sker en individuell bedömning där skolans synpunkter väger tungt.

Ansökan om skolskjuts

För elev i årskurs F-9 krävs som regel ingen ansökan om skolskjuts när avståndskriterierna är uppfyllda. I dessa fall är beslutet om skolskjuts är ett så kallat verkställighetsbeslut enligt kommunens avståndsregler. Handläggare med delegation från Barn- och Utbildningsnämnden utför kontrollmätningar för att utröna vilka elever som har avståndsbaserad rätt till skolskjuts.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för information om skolskjutsen till skolorna, och att information finns tillgänglig på kommunen hemsida.

Elev i särskolan behöver som regel inte heller formellt ansöka om skolskjuts, i de flesta fall är besluten att se som verkställighetsbeslut.

Elev i grundskolan behöver endast fylla i skriftlig ansökan om rätten till skolskjuts ska prövas på grund av trafikförhållanden, varaktigt funktionsnedsättning, växelvis boende eller någon annan särskild omständighet. Beslut om skolskjuts gäller om inget annat framgår av beslutet för ett läsår i taget och det krävs en förnyad ansökan om behov kvarstår nästkommande läsår.

Övriga riktlinjer

Regler för busskort till grundskoleelev

Barn- och utbildningsnämnden beställer samtliga busskort (skolkort) av Västtrafik. Västtrafik skickar korten till respektive skola som ansvarar för utdelning av korten. Elev som förlorar sitt kort erhåller ett nytt mot den administrationsavgift som gäller enligt aktuella handläggnings-rutiner för skolkort. Elev i årskurs F-3 som förlorar sitt kort erhåller vid ett tillfälle under läsåret ett nytt kort utan att behöva betala administrationsavgiften.

Ledig plats

Elev som inte är skolskjutsberättigad kan åka med skolskjuts i mån av plats, under förutsättning att sittplats finns för samtliga elever utefter linjen med önskemål om detta.

Särskild undervisningsgrupp

Elev i grundskolan med behov av särskilt stöd kan av kommunen erbjudas undervisning i annan lokal alternativt plats i annan skola än den som eleven normalt tillhör. Skolskjuts kan beviljas när avstånds-kriterierna är uppfyllda eller på grund av särskilda skäl. Som regel krävs ingen skriftlig ansökan om skolskjuts.

Eget skolval för elev i grundskolan

Om eleven och vårdnadshavare väljer en annan grundskola än den som kommunen anvisat finns generellt ingen rätt till skolskjuts. Skolskjuts till annan kommunal grundskola kan endast bli aktuellt den kan anordnas utan extra kostnad relaterat till om eleven skulle ha gått i sin anvisade skola, alternativt om synnerliga skäl föreligger.

Eleven flyttar men byter inte grundskola

Elev i årskurs 1-9 som flyttar när terminen har börjat har som regel rätt att gå kvar i samma skola läsåret ut. Väljer eleven att gå kvar i sin gamla skola har eleven även rätt till skolskjuts med kollektivtrafik eller befintlig upphandlad skolskjutstrafik under den tiden om avstånds-kriterierna uppfylls.

Elev som efter att läsåret har avslutats väljer att gå kvar på sin tidigare skola gör ett eget skolval och har inte fortsättningsvis rätt till skolskjuts. Elev som flyttar under årskurs 8, har som regel rätt att gå kvar i sin gamla skola hela grundskolan och har även rätt till skolskjuts med kollektivtrafik eller befintlig upphandlad trafik under den tiden om avståndskriterierna uppfylls.

Vad räknas inte som skolskjuts?

Förskoleverksamhet

Falköpings kommun erbjuder ingen skolskjuts till eller från förskoleverksamhet (barn 0-5 år).

Fritidshem

Skolskjuts erbjuds som regel ej för resor till eller från fritidshem.

Resor inom skolans verksamhet

Resor inom skolans verksamhet är inte skolskjuts. Skjuts till och från annan skola eller andra lokaler för undervisning i till exempel slöjd, idrott, b-språk eller studiebesök, teaterbesök, prao/praktik med mera räknas inte som skolskjuts. Dessa skjutsar kan dock samplaneras med skolskjutsverksamheten.

Resor inom förskolans/fritids verksamhet

Resor inom förskolans/fritids verksamhet är inte skolskjuts. Dessa skjutsar, samt resor mellan exempelvis barnets ordinarie förskola/fritids och nattbarnomsorgen, kan dock samplaneras med skolskjutsverksamheten.

Skolskjuts för Grundsärskola och Gymnasiesärskola

I 11 kap 31§ skollagen finns bestämmelserna för skolskjuts gällande grundsärskolan. I 18 kap 30§ skollagen finns bestämmelserna för skolskjuts gällande gymnasiesärskolan.

I Falköpings kommun har samtliga elever som är inskrivna i särskolan och som har behov av skjuts, rätt till skolskjuts oavsett avståndet mellan hemmet och skolan. Detta gäller dock inte om eleven väljer att gå i en annan särskola än den som kommunen placerat eleven i.
Som regel krävs ingen skriftlig ansökan om skolskjuts.

Skolskjutsen omfattar två resor per skoldag. Resan ska börja eller sluta vid skolan för att räknas som skolskjuts. Elever i särskola som bor utanför Falköpings tätort och som har blivit hänvisade till en fritidsplacering i Falköping, har rätt att förlägga sina två resor till och från fritids.

Elev som klarar att resa till och från skolan på egen hand med allmän kollektivtrafik får ett busskort (skolkort). För elev som inte klarar resor med allmän kollektivtrafik sker resorna med särskild upphandlad skolskjuts.

Elev som påbörjat utbildning i gymnasiesärskolan före utgången av det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år, har rätt att fullfölja utbildningen. Eleven har då även rätt till skolskjuts alternativt reseersättning under hela utbildningen.

Vårdnadshavares ansvar

Skolväg

Vårdnadshavarna ansvarar för att barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg. Det innebär att barnet måste följas till skolan eller hållplatsen under så lång tid som behövs, för att det ska klara att gå till skolan eller hållplatsen på egen hand.

Vårdnadshavare ansvarar för sitt barn tills barnet stiger på skolskjutsen. Efter skoldagen övertar vårdnadshavare ansvaret då elev stiger av skolskjutsen. Detta gäller även i de fall som eleven vid hemfärden väljer att stiga ur fordonet på annan plats än den överenskomna.

Möjlighet till skolbarnomsorg finns då föräldrar arbetar tider som ej passar med skolskjutsen.

Avbeställning av skoltaxi

Målsman till elev som tilldelats skolskjuts med skoltaxi har att i god tid, minst 60 minuter för överenskommen hämtningstid, anmäla att elev inte ska följa med skolskjutsen.

Om avbeställning av elevs skolskjuts med taxi inte sker inom föreskriven tid och detta händer vid mer än ett tillfälle/termin äger kommunen rätt att efter individuell prövning ta ut en avgift per tillfälle av berörd målsman.

Planering av skolskjuts, utredning och beslut

Mätprinciper

Mätning av avstånd mellan adresser och skolor sker med hjälp av geografisk informationsteknik (GIS). Avståndet beräknas efter kortast möjliga färdväg med gång eller cykelväg. Mätningen startar vid närmaste punkt från gatan vid den adress där eleven bor till närmaste punkt i direkt anslutning till skolans område, varifrån eleven utan omväg kan ta sig direkt in på skolans område. Mätning görs inte inne på privat område.

Skriftlig utredning

Skriftlig utredning krävs endast i samband med särskild ansökan om skolskjuts för elev i grundskolan, ej vid verkställighetsbeslut. Det primära beslutsunderlaget är det som kommer fram i ansökan samt i eventuell dialog med vårdnadshavare, handläggare och eventuellt skola. Det som framkommer och som är av betydelse för beslut om skolskjuts dokumenteras.

Intyg

Om ansökan inte ger tillräckligt underlag för beslut kan kontakt tas med skolpersonal, läkare eller annan person med kunskap om den sökande. Det sker i samråd med sökande. Handläggaren kan begära att ansökan kompletteras med ett intyg. Ett intyg i sig berättigar i allmänhet inte till skolskjuts, utan utgör endast en del av ett vidare beslutsunderlag. Om ansökan gäller trafikförhållanden kan även särskilt samråd ske med trafikverket, polisen eller andra berörda.

Beslut

Beslut om skolskjuts efter individuell prövning ska alltid delges skriftligt och innehålla vilket färdsätt som beslutet gäller. Beslut om skolskjuts gäller som regel längst ett läsår. Skulle förhållanden som beslutet grundar sig på förändras upphör beslutet att gälla med verkan från och med det datum då förändringen har skett.

Ansvarsområden i planeringsarbetet

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för skolskjutsen inom Falköpings kommun. Den övergripande organisationen av all skolskjuts utförs av en central funktion. I detta ansvar ingår bland annat att:

 • överenskommelser om skolskjutsningens organisation träffas med berörda entreprenörer i god tid före nytt läsårs början
 • förteckningar över skolskjutsar (kartor) och skolskjutselever upprättas för varje läsår
 • upprätta turlistor och tidtabeller inför varje läsår

Varje rektor har ansvaret för att:

 • inför varje läsår tillse att planeringen delges elever och föräldrar
 • samtliga skolskjutselever på lämpligt sätt vid varje termins början erinras om trafiksäkerhetsfrågor i samband med skolskjutsning


Överklagan

Den som har fått ett beslut om skolskjuts kan överklaga enligt 28 kap. 5 § skollagen. Överklagan ska inkomma till Barn- och utbildningsförvaltningen inom tre veckor från det att beslutet har kommit till sökandes kännedom. Vissa beslut kan överklagas enligt 10 kap 8 § kommunallagen (1991:900). Vilken typ av överklagan som gäller framgår av överklagandehänvisningen som bifogas beslutet.