Kultur i skolan

Kultur stimulerar känsla, fantasi och språk. Kultur i sina olika former ger människan redskap att bättre förstå både sig själv och andra. Med känslans och fantasins hjälp kan man leva sig in i en annan kultur eller i en annan tid. Det är viktigt att alla barn och ungdomar får uppleva det direkta mötet med levande kultur och ges möjlighet att utveckla sitt eget skapande.

 

Målsättning med kultur och estetik i skolan

  • Frigöra elevernas delaktighet, lust och glädje.
  • Inspirera och engagera genom att erbjuda kulturupplevelser och möten med professionella aktörer.
  • Ge möjlighet att tillägna sig kunskaper i flera språkformer än det talade och skrivna språket genom till exempel dans, musik, drama, film, bild och form.

 

Kulturupplevelser och eget skapande

Varje läsår skall alla elever från förskoleklass till och med grundskolan årskurs nio ha tillgång till teater, musikarrangemang, författarbesök eller skolbio. De program som utförs av professionella konstutövare och övrigt som kan betecknas som upplevelseverksamhet skall alltid förberedas och efterarbetas så att eleverna har möjlighet att lära sig förstå och kritisera de upplevelser de får.

Musikskolan, Falbygdens museum, kommunbiblioteken, Ekehagens forntidsby och Dalénium är resurscentra som erbjuder rika möjligheter för att stimulera det egna skapandet. På Ållebergsgymnasiet genomförs varje år ett flertal konsertevenemang i olika konstellationer. Även samarbete med olika artister samt musikskolan förekommer.


Läroplaner

Lpo 94

I skolarbetet skall de intellektuella såväl som det praktiska, sinnliga, och estetiska aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet.

Lpfö 98

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk, utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.

LPF 94

Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både möjlighet och skyldighet att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket skall befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen. Skolan ska bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala.

GY2011

Det är skolan ansvar att varje elev på gymnasiet kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje samt kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla estetiska värden.

 

Genomförande

Kulturutvecklaren stödjer skolans pedagoger och elever i arbetet med att uppnå läroplanens mål. Detta sker genom att stärka de estetiska uttrycksformerna och skapa ökad lust till lärande. Kulturutvecklaren samarbetar med alla skolor i kommunen, förskolan, F-9 och gymnasieskolan. En tät samverkan ska finnas med elever/lärare/rektor på varje enhet för att kunna kartlägga och se behoven som finns.


Kulturombudsgruppen

Består av kulturutvecklaren, musikskolan, biblioteket, Falbygdens museum, lärare och pedagoger från förskola, grundskola och gymnasiet. Gruppens uppdrag är att besluta teman och riktningar för kultur i skolans aktiviteter för olika årsklasser. Gruppen ansvarar även för att förankra elevers och lärares inflytande och delaktighet på kultur i skolan. Kulturombuden på alla skolor samlar behov och önskemål in från elever och lärare samt görs utvärderingar av genomförda kulturprojekt.

 

Barnkulturteam

Består av kulturutvecklaren, kulturstrategen, biblioteket, Falbygdens museum, Ekehagens forntidsby och musikskolan. Syftet med gruppen är att säkerställa att alla barn och ungdomar mellan 0-19 år får uppleva det direkta mötet med kultur och ges möjlighet att utveckla sitt eget skapande, både i skolan och på fritiden. Hösten 2017 startade ett arbete med att ta fram en uppdaterad kulturgaranti som ska förklara och konkretisera vilka kulturverksamheter som erbjuds barn och unga i Falköpings kommun, både på fritiden och i skolan.

 

Nämndernas ansvarsområden

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för kultur för barn inom förskola och skola. Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för kultur på fritiden såsom familjearrangemang och skollovsaktiviteter.