Förskoleklass

Numera är förskoleklassen obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Vad är förskoleklass?

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform för ditt barn 6 år. Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Förskoleklassen är gratis

Så ser verksamheten ut

Förskoleklassen ska förbereda för fortsatt utbildning. Förskoleklassen ska kombinera förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik.

Syftet med förskoleklassen är att den ska stimulera varje elevs utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning samt främja elevernas harmoniska utveckling. Lek och skapande ingår som väsentliga delar i verksamheten. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Verksamheten pågår under max 6 timmar per dag. Resten av dagen kan eleverna vara i fritidshem eller i pedagogisk omsorg.

Det är kommunerna som ansvarar för verksamheten och att eleverna faktiskt erbjuds sådan verksamhet. Verksamhet som anordnas av fristående skolor är ett alternativ till den kommunala verksamheten.

Läroplanen och skollagen styr förskoleklassen

Läroplanen
Verksamheten i förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan och fritidshemmet. Den första delen - Skolans värdegrund och uppdrag - gäller för förskoleklassen och fritidshemmet. Den andra delen - Övergripande mål och riktlinjer-gäller i delar om förskoleklassen. Förskoleklass vid en specialskola eller sameskola styrs av läroplanen för specialskolan.

Skollagen
Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleklassen och andra skolformer samt om fritidshemmet och den pedagogiska omsorgen.