Betyg och bedömning

Betygen är ett sätt att visa hur det går för ditt barn i skolan.
Terminsbetyg får eleven från årskurs 6 i grundskolan. Terminsbetygen är en bedömning av de kunskaper ditt barn har visat fram till betygssättningen. I språkval (till exempel franska, tyska och spanska) får ditt barn betyg från årskurs 7.

Terminsbetyg sätts i årskurserna 6—9. Det sista betyget ditt barn får på vårterminen i årskurs 9 är ett slutbetyg. Det är med det betyget som man söker vidare till gymnasieskolan.

Betygsskala

I grundskolan har betygsskalan sex steg:
A, B, C, D, E och F.

A är det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget.
F är inte godkänt. Betyg ska sättas efter hela betygsskalan.

Ditt barn har alltså möjlighet att få betyget A redan i årskurs 6.

Om det inte går att sätta ett betyg för att ditt barn har varit borta för mycket från skolan markeras det med ett streck.

Alla elever ska få information om mål och kunskapskrav när undervisningen i ett ämne börjar och under utbildningens gång. Läraren ska informera om hur det går för ditt barn i skolan och på vilka grunder betygen kommer att sättas.

Betyg är ett verktyg för att visa hur ditt barns kunskaper motsvarar kunskapskraven. Betyget kan också ge en signal om ditt barn behöver stöd för att uppnå kunskapskraven för lägsta godkända betyg. Även utvecklingssamtalet och den individuella utvecklingsplanen ger dig information om hur det går för ditt barn i skolan.

Du och ditt barn har också rätt att få information om skälen för betyget i ett ämne från den lärare som har beslutat om betyget.

Utvecklingssamtalet

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. 

Utvecklingssamtalet är en mycket betydelsefull del av arbetet med elevens skriftliga individuella utvecklingsplan. Läraren upprättar utvecklingsplanen tillsammans med eleven och vårdnashavaren vid utvecklingssamtalet. Den består av två delar: omdömen och framåtsyftande planering 

Omdömen är inte betyg

Läraren ger omdömen om elevens kunskapsutveckling. Omdömen är inte betyg även om de kan vara betygsliknande. Det innebär att de inte kan jämföras mellan skolor. I kommentarerna framgår hur omdömen bör skrivas när undervisningen sker ämnesövergripande.

Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.