Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2019-01-24

Ny högstadieskola — Platåskolan

illustration platåskolan

En ny skolorganisation håller på att ta form och det innebär bland annat att en ny högstadieskola ska byggas. En grundlig lokaliseringsstudie har gjorts och Kalkbrottet nära centrum är den plats som visat sig vara bäst — en tydlig symbol för att Falköping sätter barn och unga i centrum.

Kriterierna i den så kallade lokaliseringsstudien var att skolan skulle placeras inom 1,5 kilometer från Stora torget eller Resecentrum/Ranten med en tomtstorlek på minst 20 000 kvadratmeter. Detta resulterade i ett antal olika områden vars lämplighet sedan jämfördes mot varandra. Kalkbrottet nära centrum visades vara bästa valet. Kommunfullmäktige gav sedan i uppdrag att en detaljplan för området skulle tas fram.

Läs lokaliseringsstudienPDF

bild på detaljplanområde

Så här ser detaljeplaneprocessen ut för området

En detaljplan visar och beskriver bestämmelser om hur man får bebygga och använda mark och vatten i ett speciellt område. En detaljplan består av flera saker, plankarta, planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning. Alla som berörs av pågående detaljplanearbete får möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande. Detaljplanering är till för att kommunen ska göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska utvecklas och samspela med sin omgivning, med målet att få en god bebyggelseutveckling. 

Läs mer om detaljplaneförslaget Gamla Stan 2:26 m.fl. (Skola vid gamla kalkbrottet)

Läs mer om hur en detaljplansprocess går till

Planeringsarbetet för skolbyggnation 

Under tiden som detaljplansprocessen pågår, fortsätter arbetet med planera för den nya skolan. Både totalentreprenör och arkitekt har anlitats genom att kommunen bjudit in firmor till att lämna anbud. Genom intervjuer och referensobjekt har sedan en projektgrupp valt ut vilka som kommunen ska förverkliga skolan tillsammans med. Valet av arkitekt föll på Tengbom Arkitekter och totalentreprenör blev Skanska.


Tidplan för detaljplaneprocessen

illlustration tidsaxel

Klicka på bilden för större bild

1. Samrådet

Första tillfället att lämna formell synpunkt är vid samrådet. Samrådet hålls när ett förslag till detaljplan tagits fram. Här får du ta del av plankarta, planbeskrivning och planhandlingar.

Som tidplanen ser ut nu kan samrådet hållas i höst. Du som är berörd kommer att få ett brev när tiden för samrådet är bestämt. Samrådet annonseras också i lokaltidningen.

Efter samrådet gör vi eventuella förändringar av planförslaget, beroende på synpunkterna som kommit in.

2. Granskningen

Granskningstiden är det andra tillfället för dig att lämna formell synpunkt.

Under granskningen får du ta del av ett omarbetat nytt förslag. Här ingår även sammanställningen av synpunkterna från samrådet, för att du ska kunna se vad som är ändrat i planen. 

Efter granskningen gör vi eventuella förändringar av planförslaget, beroende på synpunkterna som kommit in.

Observera! Om du inte lämnat synpunkter innan granskningstidens slut, har du heller inte rätt att överklaga detaljplanen.

3. Antagande av planen

När planen antas får du som lämnat synpunkt ett meddelande om beslutet, och hur du går till väga för att överklaga till Mark- och miljödomstolen. Tiden för att överklaga är tre veckor från den dag då beslutet offentliggjorts.

Mer information om hur du överklagar kommer att läggas ut i samband med antagande av planen.

Som tidsplanen ser ut nu sker antagandet av planen sommaren 2019.