Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem.

Förutsättning för rätt till bidrag


Enskild som bedriver pedagogisk omsorg har efter ansökan rätt till bidrag om:

  1. Huvudmannen bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet,
  2. verksamheten inte bedöms innebära påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet,
  3. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande verksamhet, med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att inte lämna tilläggsbelopp för och
  4. avgifterna inte är oskäligt höga.

Med föreskrifter avses samtliga gällande regler i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för den aktuella verksamheten.
25 kap. 10 § skollagen

Ansökan

Anvisningar samt blankett för ansökan finns tillgängliga på Falköpings kommuns hemsida.

En huvudman ska i sin ansökan bland annat redovisa den pedagogiska omsorgens inriktning, värdegrund och målsättning samt den pedagogiska omsorgens planerade organisation.

Ansökan ska visa att huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten. Ansökan med bilagor skickas till den kommunen där verksamheten avser etablera sig. Ansökan ska komma in till förvaltningen i god tid innan verksamheten beräknas starta. Förvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader, beräknat från att ansökan är komplett.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om huvudmannen för den pedagogiska omsorgen har rätt till bidrag för denna.

Ny ansökan

Beslut om rätt till bidrag upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år. Därefter krävs en ny ansökan om rätt till bidrag. Ett beslut om rätt till bidrag förutsätter att en verksamhet pågår löpande. Nämnden avslutar rätt till bidrag efter ett år om inga barn registrerats på förvaltningen och inga andra kommuner ger verksamheten bidrag för inskrivna barn. Ny ansökan om rätt till bidrag krävs vid byte av huvudman, byte av lokal eller flytt av verksamheten inom en fastighet eller andra förändringar i verksamhet som bedöms väsentliga.


Avveckling av verksamhet

Huvudmannen ska omgående meddela barn- och utbildningsförvaltningen om avveckling planeras
.

Avgifter

Avgifter som en huvudman för en pedagogisk omsorg tar ut ska vara skäliga.

Huvudmannen ska tillämpa maxtaxa, men kan ta ut lägre avgifter. Någon avgift utöver maxtaxan kan inte tas ut. Kostnader för frukost, lunch och mellanmål ingår i ersättningen varför avgift inte kan tas ut av vårdnadshavarna för detta.

25 kap. 9 § skollagen samt Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg


Övergripande krav på verksamheten

Pedagogisk omsorg ska utformas med respekt för barnets rättigheter och i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Den ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom sådan verksamhet ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.
25 kap. 6 § skollagen

Personal

I den pedagogiska omsorgen ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.
25 kap. 7 § skollagen


Barngrupper och säkerhet

Pedagogisk omsorg ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna ska vara trygga, säkra och hälsosamma för barn att vistas i samt utformade så att de möjliggör en varierad verksamhet, som stimulerar barns lärande och utveckling såväl enskilt som i grupp. Använder den pedagogiska omsorgen en kompletterande lokal ansvarar huvudmannen för att denna uppfyller samma krav enligt ovan och att den uppfyller andra myndigheters bestämmelser.

Huvudmannen är ansvarig för barnens säkerhet under den tid de vistas i verksamheten. Personalen ska dagligen registrera barnens och elevernas närvaro och frånvaro.

Dokumenterad barnsäkerhetsrond ska göras i de lokaler/bostäder som ska användas för pedagogisk omsorg innan en verksamhet startar och därefter en gång per år.

Dokumenterade rutiner för barnsäkerhet, brand, kriser och katastrofer ska finnas. Rutinerna ska finnas tillgängliga i verksamhetens lokaler och vara kända av verksamhetens personal. Rutinerna ska uppdateras varje år. Tillbud och olyckor ska dokumenteras och utredas av huvudmannen. Vårdnadshavare ska omgående informeras. För att verksamheten ska kunna upprätthålla barnsäkerhet med en god kvalitet i verksamhetens innehåll måste det finnas system och dokumenterad vikarieberedskap för både kortare och längre tids personalfrånvaro. Barngruppen ska även vid en vikariesituation ha en lämplig sammansättning och storlek. Använder huvudmannen egen eller abonnerad bil/buss för olika aktiviteter är det huvudmannens ansvar att transporten sker säkert.
25 kap. 7 § skollagen samt Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg


Varierade och näringsriktiga måltider

Omsorg, utveckling och lärande innebär att se till hela barnet och dess behov. I begreppet omsorg ingår även att barnen serveras varierade och näringsriktiga måltider. Det är viktigt att frukost, lunch och mellanmål serveras på regelbundna tider och att det inte är för lång tid mellan måltiderna.
25 kap. 2, 6 §§ skollagen, Prop. 2009/10:165

Öppettider

De regler som gäller för öppettider i förskolan gäller också för pedagogisk omsorg.

Verksamheten ska hållas öppen i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Förändras föräldrars behov av omsorgstid ska deras behov mötas snarast.

Information ska lämnas till föräldrarna om deras rätt till omsorg.
25 kap. 10 § samt 8 kap. 5 § skollagen

Placering då verksamheten är stängd/vikarielösning

En alternativ placering ska erbjudas de barn, vars vårdnadshavare har behov av omsorg då den ordinarie verksamheten har stängt för studiedagar, semester eller vid sjukdom.

Uppföljning och utvärdering

Verksamheten ska följa de krav på uppföljning och utvärdering som regleras i skollagen.
25 kap. 8 § samt 10 § skollagen


Tillsyn

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för tillsyn av den fristående verksamheten. Tillsyn sker i samtliga verksamheter som barn- och utbildningsnämnden beviljat bidrag för. Tillsynen ska säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med skollagens krav samt övriga krav som regleras i aktuella styrdokument för den fristående verksamheten.

Regelbunden tillsyn genomförs vartannat år och dokumenteras i en rapport som redovisas till skolchef. När skolchef har godkänt rapporten lämnas den i samband med dialog och informationsöverföring till berörd huvudman. Den fristående verksamheten ska tillhandahålla de handlingar samt de upplysningar som förvaltningen behöver för tillsynen.

Utöver den regelbundna tillsynen kan barn- och utbildningsförvaltningen även göra oanmälda besök om det föreligger misstanke om missförhållanden i verksamheten.

Vid brist utfärdar ansvarig förvaltning en skriftlig anmärkning eller ett föreläggande med krav på åtgärder. Nämnden informeras vid allvarliga missförhållanden och i de fall då föreläggandet inte följs. Nämnden har då möjlighet att vid vite förelägga huvudmannen att vidta rättelse. Om föreläggande (med eller utan vite) inte följs kan nämnden återkalla ett beslut om rätt till bidrag.
26 kap. skollagen


Bidrag från hemkommunen

Verksamheten erhåller ersättning för inskrivna barn och elever som är bosatta i Falköping dvs. folkbokfört i Falköpings kommun. För att ersättning ska utbetalas ska barnet/eleven ha fått plats på grund av vårdnadshavares förvärvsarbete, studier, arbetslöshet, föräldraledighet för vård av annat barn eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. För en outnyttjad plats erhålls ersättning för högst två månader. Det är huvudmannen ansvar att meddela förvaltningen.

Barnens närvaro och frånvaro ska dagligen registreras. Närvarolistorna ska sparas för de senaste 12 månaderna och finnas tillgängliga vid tillsyn.

Huvudmannen hanterar föräldraavgifterna. Beslut om ersättning till pedagogisk omsorg regleras utifrån skollagens och skolförordningens föreskrifter om bidrag till enskilda huvudmän. Förutsättning för att bidrag ska utgå är att huvudmannen innehar F-skattsedel och i förekommande fall arbetsgivarregistrering.
25 kap. 10-14 §§ skollagen samt 14 kap. skolförordningen (SFS 2011:185)

Barn folkbokförda i annan kommun

Om verksamheten tar emot barn från annan kommun regleras ersättning och villkor direkt mellan den fristående verksamheten och barnets hemkommun. Samma sak gäller om ett placerat barn flyttar till annan kommun och behåller platsen i fristående verksamhet i Falköpings kommun.
25 kap. 11§ skollagen