Friliggande fritidshem

(Ej ansluten till en fristående skola)

Förutsättningar för godkännande

Godkännande lämnas om den som ansöker om att bli huvudman för ett fristående fritidshem bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen samt att utbildningen inte bedöms innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för barn eller för den del av verksamheten som anordnas av Falköpings kommun. Med föreskrifter avses samtliga bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för fritidshem.
2 kap. 5 § skollagen

Ansökan

Anvisningar samt blankett för ansökan finns tillgängliga på Falköpings kommuns hemsida.

En huvudman ska i sin ansökan bland annat redovisa fritidshemmets verksamhetsidé, inriktning, värdegrund och målsättning samt fritidshemmets planerade organisation.

Ansökan ska visa att huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Ansökan med bilagor skickas till barn- och utbildningsförvaltningen. Ansökan ska komma in till förvaltningen i god tid innan verksamheten beräknas starta. Förvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader, beräknat från att ansökan är komplett.


Beslut

Kommunen kan ge godkännande för en enskild som huvudman för fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grund- eller grundsärskola (dvs. friliggande fritidshem). Barn- och utbildningsnämnden är beslutande myndighet och handlägger ärenden för godkännande av enskild som huvudman för det fristående fritidshemmet.

Om en enskild huvudman avser att bedriva flera verksamheter ska huvudmannen ansöka om godkännande för varje verksamhet.
2 kap. 7 § skollagen


Ny ansökan

Godkännande av verksamheten är inte tidsbegränsad men godkännandet upphör automatiskt om huvudmannen inte har startat verksamhet inom ett år efter godkännandet. Därefter krävs en ny ansökan och ett nytt godkännande. Ett godkännande förutsätter att en verksamhet pågår löpande. Nämnden avslutar ett godkännande efter ett år om inga barn registrerats på förvaltningen och inga andra kommuner ger verksamheten bidrag för inskrivna barn. Ett nytt godkännande krävs vid byte av huvudman, byte av lokal eller flytt av verksamheten inom en fastighet, det totala antalet platser ökar med mer än 10 procent eller andra förändringar i verksamhet som bedöms väsentliga.


Avveckling av verksamhet

Huvudmannen ska omgående meddela barn- och utbildningsförvaltningen om avveckling planeras.

Avgifter

Avgifter som en enskild huvudman för ett fritidshem tar ut får inte vara oskäligt höga.

Huvudmannen ska tillämpa maxtaxa, men kan ta ut lägre avgifter. Någon avgift utöver maxtaxan kan inte tas ut. Kostnader för frukost, lunch (under loven) och mellanmål ingår i ersättningen varför avgift inte kan tas ut av vårdnadshavaren för detta.
14 kap. 19 § skollagen samt Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg


Utbildningens syfte

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuder dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleverna och elevernas behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
14 kap. 2 § skollagen


Ledning av verksamheten

Det pedagogiska arbetet vid varje fristående friliggande fritidshem ska ledas och samordnas av en rektor/verksamhetschef. Denne ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas.

Som rektor/verksamhetschef får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt.
2 kap. 9, 11 §§ skollagen


Pedagogisk personal

Det är huvudmannens ansvar att se till att det finns lärare i fritidshem eller fritidspedagoger i sådan omfattning att de kan bedriva och ansvara för undervisningen i fritidshemmet.
3 kap. 3 § skollagen samt Skolverkets allmänna råd med kommentarer för fritidshem


Elevgrupper och säkerhet

Huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö. Huvudmannen är ansvarig för elevernas säkerhet under den tid de vistas i verksamheten. Fritidshemmets personal ska dagligen registrera elevernas närvaro och frånvaro. Säkerhetsrond ska göras i fritidshemmets lokaler innan en verksamhet startar och därefter en gång per år. Säkerhetsronden ska dokumenteras. Dokumenterade rutiner för säkerhet, brand, kriser och katastrofer ska finnas. Rutinerna ska finnas tillgängliga i verksamhetens lokaler och vara kända av personal och ska uppdateras varje år. Hyr eller äger huvudmannen en egen gård för elevernas utevistelse ska den kontrolleras och besiktigas av huvudmannen utifrån säkerhet och elevernas behov.

Tillbud och olyckor ska dokumenteras och utredas av huvudmannen. Vårdnadshavare ska omgående informeras. Använder huvudmannen egen eller abonnerad bil/buss för olika aktiviteter är det huvudmannens ansvar att transporten sker säkert.
14 kap. 9 § skollagen

Öppettider

Verksamheten ska hållas öppen i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Förändras föräldrars behov av omsorgstid ska deras behov mötas snarast.

Fritidshem ska erbjudas eleverna den del av dagen då eleverna inte går i skolan och under lov. Information ska lämnas till föräldrarna om deras rätt till omsorg.
14 kap. 5 och 8 §§ skollagen

Placering då verksamheten är stängd

En alternativ placering ska erbjudas de barn, vars vårdnadshavare har behov av omsorg då den ordinarie verksamheten har stängt för studiedagar eller semester.
14 kap. 5 och 8 §§ skollagen


Systematiskt kvalitetsarbete

Verksamheten ska följa de krav på systematiskt kvalitetsarbete som regleras i skollagen.
4 kap. skollagen


Tillsyn

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för tillsyn av den fristående verksamheten. Tillsyn sker i samtliga verksamheter som kommunen beviljat bidrag för. Tillsynen ska säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med skollagens krav samt övriga krav som regleras i aktuella styrdokument för den fristående verksamheten.

Regelbunden tillsyn genomförs cirka vartannat år och dokumenteras i en rapport som redovisas till skolchef. När skolchef har godkänt rapporten lämnas den i samband med dialog och informationsöverföring till berörd huvudman. Den fristående verksamheten ska tillhandahålla de handlingar samt de upplysningar som förvaltningen behöver för tillsynen.

Utöver den regelbundna tillsynen kan förvaltningen även göra oanmälda besök om det föreligger misstanke om missförhållanden i verksamheten. Vid brist utfärdar förvaltningen en skriftlig anmärkning eller ett föreläggande med krav på åtgärder.

Nämnden informeras vid allvarliga missförhållanden och i de fall då föreläggandet inte följs. Nämnden har då möjlighet att vid vite förelägga huvudmannen att vidta rättelse. Om föreläggande (med eller utan vite) inte följs kan nämnden återkalla ett godkännande.
26 kap. skollagen


Bidrag från hemkommunen

Verksamheten erhåller ersättning för de elever som är bosatta i Falköping dvs. folkbokfört i Falköpings kommun. För att ersättning ska utbetalas ska eleven ha fått plats på grund av vårdnadshavares förvärvsarbete, studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. För en outnyttjad plats erhålls ersättning för högst två månader. Det är huvudmannen ansvar att meddela förvaltningen.

Fritidshemmets personal ska dagligen registrera barnens närvaro och frånvaro. Närvarolistorna ska sparas för de senaste 12 månaderna och finnas tillgängliga vid tillsyn.

Huvudmannen hanterar föräldraavgifterna. Beslut om ersättning till fristående fritidshem regleras utifrån skollagens och skolförordningens föreskrifter om bidrag till enskilda huvudmän. Förutsättning för att bidrag ska utgå är att huvudmannen innehar F-skattsedel och har arbetsgivarregistrering.
14 kap. 5-6, 15-17 §§ skollagen samt 14 kap. skolförordningen (SFS 2011:185)


Elev folkbokförd i annan kommun

Om verksamheten tar emot elev från annan kommun regleras ersättning och villkor direkt mellan den fristående verksamheten och elevens hemkommun.Samma sak gäller om placerad elev flyttar till annan kommun och behåller platsen i fristående verksamhet i Falköpings kommun.
14 kap. 15 § skollagen