Fölungen

Fristående förskola

Förskolan Fölungen tar emot 1-5 åringar. Fölungen drivs i samspel mellan personal och föräldrar. Fölungen har en unik utegård med egen odling utmed Mössebergs sluttning. En ljus och stimulerande innemiljö som berikar barnen i dess lek och lärande.

Verksamheten utgår från Reggio Emilias förhållningssätt. Vi ser naturen som en stor kunskapskälla och i läroprocessen ingår heldagar i olika natursköna områden.
 
Vi tar tillvara på barnens naturliga lust och intresse för lärandet och skapar förutsättningar för detta genom olika uttrycksätt.

Barnen ges även möjlighet till en global välgörande insats gentemot barn, djur samt natur i skilda delar av världen.