Föräldrasamverkan

Vårdnadshavare för barn i förskolan ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

Vid varje förskoleenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen och vårdnadshavare.

Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för förskolans verksamhet och som kan ha betydelse för barnen och vårdnadshavarna.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum ska barnen och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Det är rektor som  ansvarar för att det finns forum för samråd och för att informations- och samrådsskyldigheten fullgörs.

Kontakt

Rektor på respektive förskola


Skollag (2010:800)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster