Omsorg på obekväm tid

Regler för omsorg på obekväm tid i Falköpings kommun

Omsorg på obekväm tid är avsedd för barn mellan 1-12 år vars föräldrar har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger. Denna omsorg är förlagd till Hästbackens förskola.

Målgruppen är barn till ensamstående föräldrar med arbetstider på kvällar, nätter och helger och sammanboende föräldrar där båda har sådana arbetstider. Med sammanboende föräldrar jämställs föräldrar/vårdnadshavare som sammanbor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande med någon som inte är förälder till barnet. Föräldrars ansvar för att hitta lösningar på barnets behov av omsorg kvarstår.

Omsorgsbehovet ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande (innefattar inte tillfälliga behov) och andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg ska ha prövats av vårdnadshavaren. För att ha rätt att söka plats under obekväm arbetstid ska föräldrarna ha behov av minst två tillfällen/månad.

Omsorg ska erbjudas föräldrar som annars riskerar att förlora möjligheten till försörjning, till exempel genom att de måste minska sin arbetstid eller inte kan behålla sitt nuvarande arbete. Arbetstiden ska styrkas med intyg/schema från arbetsgivaren.

En noggrann prövning ska göras i varje enskilt fall och omprövning sker en gång per termin vid beslut om beviljad omsorg. Föräldraavgiften för omsorg vid obekväm tid ryms inom reglerna för maxtaxa.

Barnens schema styrs av föräldrarnas arbetstid, vilket innebär att barnet är ledigt när föräldern är ledig. Barnen har möjlighet att vara i verksamheten under den tid föräldrarna behöver sova för att få en dygnsvila motsvarande 8 timmar. Omsorg erbjuds inte julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen. Hästbacken stänger klockan 22.15 dag före julafton och nyårsafton.

Följande tider omfattas av beslutet:
Måndag — fredag kl 17.30-22.15 — Sen kvällsomsorg
Måndag — fredag kl 19.30-07.00 — Nattomsorg
Fredag kl 22.15 — måndag kl 07.00 — Helgomsorg

Om barnen är placerade på annan förskola än Hästbacken ska föräldrarna själva ansvara för förflyttningen till Hästbacken. Barnen får inte lämnas tidigare än klockan 17.30, eftersom Hästbackens ordinarie dagverksamhet pågår fram till dess.

Om behovet av omsorg på obekväm tid upphör flyttas barnen till annan avdelning på Hästbacken eller till annan förskola.

Om barnet slutar på förskolan och börjar på fritidshem har barnet automatiskt kvar sin placering med obekväm arbetstid på Hästbacken. Taxiresor från fritidshemmet till Hästbacken beställs av vårdnads-havaren.

Platsantalet är begränsat. Placering garanteras inte inom fyramånadersgränsen.

_______________________________________________________________________________