Extra anpassningar och särskilt stöd i skolan

Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att, utifrån sina förutsättningar, nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd.

Specialpedagogiskt centrum (SPC)

Specialpedagogiskt centrum ansvarar för tvärprofessionella insatser för elever i svårigheter eller i behov av särskilt stöd inom Falköpings kommun.

De olika specialistkompetenserna stöder förskolornas och skolornas elevhälsoarbete efter begäran från respektive rektor/förskolechef.

Detta sker bland annat genom:

  • Rådgivning, konsultation, handledning
  • Utredningar, kartläggning, behovsinventering
  • Tal- och språkträning
  • Samordning särskilda undervisningsgrupper
  • Samordning och mottagning särskola/gymnasiesärskola
  • Kompetensutvecklingsinsatser
  • Skolläkare och skolhälsovård

Samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Barn- och ungdomshabiliteringen, Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och Ungdomssjukvården, Socialtjänsten och olika intresseorganisationer.
   

Läs mer på Specialpedagogiskt Centrums sidor