Arbetsplan


Bakgrund

Studiegården startade 1971 och är en resursskola i Falköping. Verksamheten riktar sig till elever i år 7-9 i Falköpings kommun. Lokaler och personaluppsättning är dimensionerad för ca 10 elevplatser.

Mål

Huvudmålet med verksamheten är att göra eleven så motiverad och väl förberedd som möjligt för en återgång till den ordinarie klassen. I de fall där eleven av någon orsak inte återgår till den ordinarie klassen, koncentreras insatserna på att förbereda eleven för gymnasieskolans olika program.

Förutom huvudmålet strävar vi mot ett antal delmål:

  • Att öka elevens självförtroende
  • Att känna tillfredsställelse med sitt arbete
  • Att uppmuntra till självständighet och ansvarstagande
  • Att eleven ska vara en god kamrat
  • Att tillsammans med vårdnadshavare och elev arbeta för en positiv utveckling av elevens hela situation.

 

Rutiner vid in- och utskrivning

När en elev är aktuellt för placering i Studiegården skall rektor och/eller stödteam presentera dokumentation över vilka åtgärder, utredningar mm som gjorts.

Placeringen i Studiegården är frivillig och sker efter att elev och föräldrar fått ingående information om verksamheten. Innan eleven börjar har han/hon gjort studiebesök i Studiegården tillsammans med vårdnadshavare. Efter överenskommelse går eleven ett antal veckor på prov. Därefter utvärderas veckorna tillsammans med eleven och vårdnadshavare.

Eleven har efter inskrivningen fortfarande sin klasstillhörighet i sin ordinarie skola. Betyget utfärdas av den ordinarie skolan även om personalen i Studiegården har satt betyget. Elever i Studiegården får ett komplett betyg enligt läroplanen.

Kommunens skolpsykologer och kuratorer har tillsammans med elevvårdsteamen den övergripande funktionen. Vid Studiegårdskonferenserna, där rektor för Specialpedagogiskt centrum är ordförande, diskuteras bland annat utskrivningar, inskrivningar, situationen för Studiegårdens elever och elever som är i behov av Studiegårdens stöd och åtgärder m.m.  

Vid övergången till gymnasiets olika program genomför eleverna studiebesök för att bekanta sig med de program de sökt och för att knyta värdefulla kontakter för sina fortsatta studier.  Innan gymnasievalet har Studie- och yrkesvägledare informerat varje enskild elev och vårdnadshavare. En överlämningskonferens genomförs tillsammans med elevvårdspersonal på gymnasiet.  

Studiegården har ett uppföljningsansvar och kan ge elever ett visst stöd under deras gymnasietid.  

Arbetsformer och arbetssätt

Utgångspunkten för undervisningen är den föreskrivna läroplanen och kursplanerna.

Målsättning med studierna är att ge eleverna de nödvändiga basfärdigheterna och baskunskaperna, samt att ge varje elev dessa färdigheter och kunskaper utifrån deras enskilda förutsättningar.  Varje elev arbetar efter ett individuellt schema. Stor vikt läggs vid att eleven ska lyckas och känna glädje i arbetet. Därför försöker vi finna arbetssätt som passar för den enskilde eleven. Han /hon har stora möjligheter att påverka sin undervisning vad gäller det dagliga arbetet, redovisningar m.m.  

Förutom den teoretiska undervisningen har eleven på Studiegården undervisning i det som vi kallar Tre Teman. Ansvarig för detta är vår resursskolepedagog. Verksamheten bygger på tre fundament:

IT                           Digitala presentationer i form av text, bild, musik och film

Skapande               Kreativt arbete, lera ,bild, musik och så vidare

Prova på                 Fritidsaktiviteter , idrottsaktiviteter, föreningskontakter

Tre Teman och den traditionella skolverksamheten kompletterar varandra.  En PowerPoint-presentation kan till exempel skapas i samverkan mellan Tre Teman och den teoretiska skolverksamheten osv.

Eleverna har Tre Teman vid två tillfällen i veckan. De är då indelade i grupper om ca tre där dessa  arbetar med Tre Teman och övriga har teori. På detta sätt varvar vi teori med praktik och skapar därigenom en omväxlande skoldag.  

Kontakten med vårdnadshavare

Kontakten med vårdnadshavare är en viktig del av vår verksamhet. Den kontinuerliga kontakten är en nödvändighet för ett bra resultat. Kontakterna kan variera efter behov.  

Samverkan

En helhetssyn där det finns väl inarbetade rutiner och samarbetsformer. Studiegården har ett väl inarbetat samarbete med; andra resursskolor i kommunen, gymnasiet, fältassistenterna och BUP.  

Samverkan med hemskolor

Samverkan med hemskolorna sker via mentorerna och/eller kuratorerna, oftast genom spontana besök. Mentorer deltar i utvecklingssamtal varje termin.  

Huvudmannaskap

Studiegården sorterar under Specialpedagogiskt centrum som tillhör barn- och utbildningsförvaltningen.    

Arbetslaget

Vår verksamhet grundar sig på en stor flexibilitet vad gäller arbetsuppgifter. Alla i personalgruppen måste vara beredda på att hoppa in på samtliga arbetsuppgifter i Studiegården. Vi i personalen, oavsett yrkesroll, har samma ansvar för elevernas välbefinnande. Vår strävan är att vara ett väl sammansvetsat arbetslag med samma grundvärderingar och synsätt. Det är av oerhörd vikt att vi som vuxna är goda och positiva förebilder för våra elever.
  

Tjänster

Grundskollärare  Mats Gustafson
Grundskollärare Thomas Johansson          
Grundskollärare  Pål Gyllensvaan
Resursskolepedagog Jonas Widing
Resursskolepedagog Lena Johansson
Teknik- och slöjdlärare Roger Lindberg