Lilla Fredriksberg

Lilla Fredriksberg är en särskild undervisningsgrupp för elever i årskurs 1 till årskurs 6.

Arbetssätt

Undervisningen på Lilla Fredriksberg sker både individuellt och i grupp och är anpassad efter varje elevs behov och förutsättningar. Skoldagen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Stor vikt läggs vid att uppleva positiva saker tillsammans. Vi har ett nära samarbete med vårdnadshavarna vilket är en förutsättning för en lyckad tid på Lilla Fredriksberg.

Arbetssättet på Lilla Fredriksberg innebär att vi;

 •  Arbetar målinriktat
 •  Koncentrerar oss på framtiden
 •  Koncentrerar oss på det som fungerar bäst
 •  Hitta unika lösningar för varje elev
 •  Uppmärksammar och värdesätter framsteg

  Placering i särskild undervisningsgrupp är frivillig och sker först efter att elev och vårdnadshavare vid besök informerats om verksamheten. Efter inskrivning i ’’särskild undervisningsgrupp’’ har eleven fortfarande kvar sin klasstillhörighet i sin ordinarie skola. Detta för att eleven ska känna samhörighet och möjlighet skapas för en återgång snarast möjligt.

.

Mål

Huvudmålet med verksamheten är att göra eleven så motiverad och väl förberedd som möjligt för en återgång till den ordinarie klassen och även att öka måluppfyllelsen i skolans samtliga ämnen.

Andra mål som vi också strävar efter är:

 •  Att öka självförtroendet
 •  Att öka motivationen för skolarbetet
 •  Att känna tillfredsställelse med sitt arbete
 •  Att uppmuntra till självständighet och
 •  Ansvarstagande
 •  Att verka för social utveckling
 •  Att tillsammans med eleven, vårdnadshavare och ordinarie klasslärare arbeta för en positiv utveckling av elevens hela situation