Specialpedagogiskt Centrum

ansvarar för tvärprofessionella insatser till barn och elever i svårigheter eller i behov av särskilt stöd i kommunala förskolor och skolor inom Falköpings kommun.

Detta sker bland annat genom

  • Rådgivning, konsultation, handledning
  • Utredningar, kartläggning, behovsinventering
  • Små undervisningsgrupper
  • Tal- och språkträning
  • Kompetensutveckling
  • Skolläkare
  • Samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Barn- och ungdomshabiliteringen, Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och Ungdomssjukvården, Socialtjänsten och olika intresseorganisationer

SPC:s kompetensteam

I SPC:s kompetensteam ingår verksamhetschef, verksamhetsledare, skolpsykologer, specialpedagoger, speciallärare, skolläkare, skollogopeder, skolteam och stödteam.

Kompetensteamet är ett forum för samverkan och tvärprofessionellt samarbete kring barn och elever med svårigheter. Teamet arbetar i nära samarbete med alla förskolor och skolor i kommunen.

Skolpsykologer, specialpedagoger, skollogopeder och skolteam

arbetar direkt med enskilda ärenden i kommunens förskolor och skolor.

Skolpsykologer, specialpedagoger, skollogopeder, skolteam och stödteam arbetar direkt med enskilda ärenden i kommunens förskolor och skolor.

Elevhälsans medicinska insats - Skolhälsovård

Elevhälsans medicinska insatser utförs av skolsköterska och skolläkare. Elever ska erbjudas hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Skolsköterskan följer elevernas utveckling och hälsa samt verkar för sunda levnadsvanor genom hälsobesök och hälsosamtal. En viktig uppgift är att främja hälsa och förebygga ohälsa. Eleverna får vid behov även anlita elevhälsans medicinska insatser för enklare sjukvårdsinsatser.

Verksamhetsledare på SPC ansvarar för kommunens skolhälsovård. Detta innebär bland annat samordning av skolsköterskornas arbete, kvalitetssäkring och kompetensutvecklingsinsatser.

 

Särskilda undervisningsgrupper

Elever från kommunens samtliga grundskolor – i behov av alternativ skolmiljö utifrån sammansatta och/eller komplexa svårigheter - har möjlighet att, efter särskild utredning, få sin skolgång förlagd till någon av kommunens särskilda undervisningsgrupper.

Lilla Fredriksberg, vänder sig i huvudsak till elever i åk 1-6.

Studiegården riktar sig till elever i främst åk 7-9.

Dessa särskilda undervisningsgrupper arbetar utifrån elevens speciella och individuella behov. Arbetet sker i liten grupp och personaltätheten är stor. Eleverna har i huvudsak sin skoldag förlagd till dessa grupper. Studierna sker efter ordinarie kursplan, men mycket tid läggs också på andra aktiviteter, t ex temaarbete, studiebesök och praktik.

Som regel deltar också eleverna någon/några lektioner i verksamheten på sin ordinarie skola. Målet är att eleverna skall kunna återgå dit efter en tid i den särskilda undervisningsgruppen.


Familjecentralen

Familjecentralen är ett samarbete mellan primärvården, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Pedagogisk personal inom den öppna förskolan tillhör SPC och verksamhetsledare på SPC tillhör verksamhetens ledningsgrupp.

Familjecentralens webbplats