Föräldraenkät förskolan 2016

Enkäten visar att de allra flesta är nöjda med förskolan och sammantaget synliggörs en positiv bild av förskoleverksamheten i Falköping kommun. Föräldrar med barn i förskolan har i höst fått delta i en brukarenkät. Totalt har 1.048 personer svarat på enkäten.

– Jag blir så glad över att så många av våra vårdnadshavare är nöjda med förskolan i Falköping, säger Ann Johansson, förskolans verksamhetschef.

Trygga och nöjda

Resultaten är likvärdiga med föregående enkätuppföljning. Hela 97 procent av föräldrarna känner sig trygga när de lämnar sina barn och samma andel upplever att de får ett bra bemötande av personalen som föräldrar.

Så många som 98 procent av föräldrarna är nöjda med hur deras barn blir bemötta och 95 procent är nöjda med den stimulans som barnen erbjuds.

När det gäller möjligheten att vara delaktig i förskolans verksamhet svarar 75 procent av föräldrarna att de är nöjda. Inflytande och delaktighet är en viktig fråga för förskolan som kommer att arbeta vidare för att utveckla förutsättningarna inom området. Förskolan kommer även att informera om och tydliggöra syftet med verktyget Pluttra som många föräldrar inte har fått information och kunskap om.

Fler kommentarer

Fler föräldrar än tidigare har använt sig av möjligheten att lämna kommentarer om verksamheten.
– Varje förskola tar tillvara de som hör till respektive verksamhet och barn- och utbildnings-förvaltningen tar tillvara de övergripande kommentarerna, berättar utvecklingsstrateg Karin Aldén.

Diagram

Diagram antal svar per förskola - förskoleenkät 2016

Antal svar per förskola - Totalt 1 048 svar

Resultatet redovisas i antal och procent

Diagram - förskoleenkät 2016
Diagram

Diagram

Enkätsvar per förskola