Brukarundersökningar

Grundskolenkät 2017 åk 5 och 8 samt åk 2 på gymnasiet

Elever i Falköping är trygga och känner att de trivs i skolan och med sina lärare.

Årets elevenkät besvarades av 92% procent av eleverna i årskurs 5 och 8. De allra flesta eleverna är trygga och trivs i skolan

»Resultat 2017 Grundskolenkät 2017 åk 5 och 8 samt åk 2 på gymnasiet

Barnomsorgsenkät 2016

Enkäten visar att de allra flesta är nöjda med förskolan och sammantaget synliggörs en positiv bild av förskoleverksamheten i Falköping kommun. Föräldrar med barn i förskolan har i höst fått delta i en brukarenkät. Totalt har 1.048 personer svarat på enkäten.

» Resultat Barnomsorgsenkat 2016