Elevinflytande

Du som elev på Vindängens skola har rätt till att påverka undervisningens utformning och innehåll samt skolans miljö. Det är också viktigt att du kan påverka saker i din arbetsmiljö, skolmat och tryggheten i skolan.

Två forum för elevinflytande är klassråd och elevråd. Där kan du som elev lättare få möjlighet att påverka i skolan.

Varje skola ska ha:

  • klassråd och elevråd
  • en skolledare närvarande på elevrådsmötena
  • schemalagda klassråd

Uppföljning
Varje år genomför Elevreferensgruppen en elevundersökning där elevinflytandet delvis mäts i alla kommunala skolor. Undersökningen handlar om trivsel, trygghet, formellt och reellt elevinflytande, arbetsmiljö, IT och andra media samt elevhälsa. Enkätsvaren utgör ett bra underlag för att skolans personal och elevråden kan arbeta vidare med angelägna frågor.