Kvalitetsarbete Åttagårdsskolans fritidshem

Åttagårdsskolans fritidshems fördjupningsmål läsåret 2017/2018

Vi har valt att arbeta med ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE samt NORMER OCH VÄRDEN; Lgr11.

Fritidshemmets mål är att varje elev

 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
 • successivt utövar en allt större delaktighet och medansvar för planering, genomförande och utvärdering av aktiviteter under sin fritidshemstid.
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Fritidshemmets mål är att:

1. Arbeta med elevernas språkutveckling, både basordförråd och ämnesspecifikt.

På fritis innebär det att vi medvetet arbetar med språk och kommunikation i vardagen.

 • Uppmärksamma och förtydliga ord som kan vara svåra att förstå i tex samlingen,diskussioner, lekar och vid vanliga samtal.
 • Arbeta aktivt för att minska användandet av svordomar och istället använda ett vårdat språk. Både i det dagliga arbetet samt med riktade insatser.
 • Aktiviteter som utmanar problemtänk och grundläggande ordträning med hjälp av olika språkliga uttrycksformer såsom ex dramaövningar, sällskapsspel och lekar.
 • Skapa tillfällen och möjligheter för läsning i större och mindre grupp.

2. Skapa en god lärmiljö med kollegialt lärande och där det råder studiero.

På fritis innebär det att vi har ett tydligt förhållningssätt när det gäller regler och hur man agerar med varandra på ett hänsynsfullt sätt.

 • Så ofta verksamheten medger är barnen delaktiga i utvecklingen av aktiviteter genom planering och utvärdering.
 • Pedagogerna samverkar med barngruppen för att förebygga konflikter och skapa trygghet i gruppen.
 • Ta tillvara barnens erfarenheter, kompetenser och förmågor att hjälpa och lära av varandra.
 • Gemensamma lekar och aktiviteter för att skapa en bra gruppdynamik.
 • Skapa rutiner vid situationer där konflikt lätt uppstår ex in/utgång, matsituation, lek i gymnastikhall.

3. Fritidshemmet ska genomsyras av höga förväntningar på alla som deltar i verksamheten.

På frits innebär det att pedagogerna har höga förväntningar till barnens egna förmågor och kunskaper att bland annat visa hänsyn och ta ansvar både för sig själva och för varandra.

 • Lära barnen att bemöta varandra med respekt och omsorg genom ex rollspel och diskussioner.
 • Uppmuntra att barnen lär ut och leder ex lekar spontant.
 • Planera in aktiviteter där barnen med hjälp och stöd av pedagogerna lär ut olika kunskaper.