Vision

Åsle skola, förskola och fritidshem 

Vi arbetar för att;

 
*arbetsglädje, samarbete och delaktighet skall genomsyra hela vår verksamhet

 
*ge alla barn en god grund att stå på inför framtiden

 
*alla barn tillägnar sig kunskap på ett positivt sätt för att nå kunskapsmålen i de olika stadierna

 
*främja barnens och elevernas behov av daglig rörelse samt uppmanar till ett sunt levnadssätt

 
*samverkan mellan vår verksamhet och hemmen bygger på ömsesidigt ansvarstagande och delaktighet

 
*vi alltid visar respekt för varandra och att ingen skall behöva känna sig kränkt eller mobbad

 
*vår inre och yttre miljö skall stimulera till utveckling och lärande, där vi tar tillvara vår landsbygdskultur och är "skolan mitt i byn"

 
*alla känner stolthet inför vår gemensamma skola, förskola och fritidshem