Hälsoprofil

Vartofta enhet består av förskolor,skolor och fritidshem på landsbygden i Vartofta, Yllestad och Åsle strax utanför staden Falköping.

Vi har under föregående läsår utarbetat en hälsoplan utifrån trygghetsgruppens dokumentationer, elevers behov och personalens önskemål.

Hälsoplanen har tre grundspår; fysisk hälsa, psykosocial hälsa och kost, där varje spår har en röd tråd genom varje årskurs/barngrupp i förskolan, skolan och på fritidshemmet.

Vi vill genom vårt arbete med hälsoplanen lyfta fram hälsa som en naturlig del av vardagen i skolan och profilera oss som en hälsoskola i Falköpings kommun.


Målet med vårt hälsoarbete

”Vi ska bidra till att våra elever utvecklar såväl en god psykosocial hälsa och ett gott välbefinnandet samt en god fysisk hälsa.

Hälsa för oss är också att vi etablerar goda kostvanor. Allt för att våra elever skall vara friska och välmående.”

Vi vill se ökat välmående såväl fysiskt som psykosocialt genom mer rörelse och ökad trivsel under skoldagens alla delar (raster, lunch, lektioner).

Arbetet mot att nå vårt hälsomål är ett långsiktigt arbete som måste ske kontinuerligt och dagligen i skolan.


Handlingsplan för hälsoarbetet

Läsåret inleds med att trygghetsgruppen genomför en trygghetsvandring och trivselenkät som del i likabehandlingsarbetet, sedan genomförs temadagar under höst och vår.

HandlingsplanPDF

Du kan läsa mer om arbetet i dokumentet Hälsomål.PDF

Hälsofolder

Nu är vår hälsofolderPDF klar och här kan du läsa mer om vår hälsoprofil!


Kontaktuppgifter

Mattias Stridh
mattias.stridh@edu.falkoping.se

Pia Svensson
pia.svensson@falkoping.se