Elevenkät 2018

Den senaste elevenkäten, som gjordes 2018, visar att de allra flesta eleverna trivs och är trygga i skolan. Trots höga resultat framkommer ett trendbrott som visar att upplevelsen av trygghet, trivsel och studiero är sämre detta läsår. Särskilt påtagligt är det vikande resultatet för upplevelsen av studiero. Det är även det måttet som varierat mest mellan åren.

Skolans personal arbetar med att alla elever ska förstå och omfatta vårt samhälles demokratiska värderingar och för att alla elever ska trivas och känna studiero och trygghet.

Enkäten besvarades av 75 procent av eleverna och det finns flera frågor som skolorna kommer att arbeta vidare med.