Systematiskt kvalitetsarbete på barn- och utbildningsförvaltningen

Att arbeta med kvalitet är att arbeta med ständiga förbättringar. Inom barn- och utbildningsförvaltningen sker arbetet på alla nivåer för att förbättra och utveckla undervisning och innehåll för alla barn och elever.

Viktiga komponenter i arbetet är:

 • Uppföljning
 • Utvärdering och analys
 • Åtgärder och den fortsatta utvecklingen

Det är viktigt att hela tiden arbeta med uppföljning, utvärdering och redovisning av hur målen uppfylls för att kunna ge en så sann bild som möjligt av verksamheterna och ta rätt beslut och åtgärder för framtiden.

Förvaltningens verksamheter arbetar på olika sätt för att fånga in uppfattningar hur målen uppfylls från olika perspektiv genom till exempel intervjuer, fokusgrupper och enkäter. På kommunnivå genomförs medborgarenkäter och medarbetarenkäter.

Varje rektor ansvarar för att leda och styra respektive enhets arbete med kvalitet och utveckling. De gör också en analys på ledningsnivå som rapporteras vidare till barn- och utbildningsnämnden. Hela förvaltningens resultat sammanställs i en gemensam verksamhetsredovisning.

Brukarundersökningar

Föräldraenkät förskolan 2020

771 deltog i enkäten som visade på fortsatt positiva resultat och en god helhetsbedömning.

Läs mer om resultatet av föräldraenkäten 2020 i förskolan.

Elevenkät grundskolan 2018

Den senaste elevenkäten. som gjordes 2018, visar att de allra flesta eleverna trivs och är trygga i skolan. Trots höga resultat framkommer ett trendbrott som visar att upplevelsen av trygghet, trivsel och studiero är sämre detta läsår. Särskilt påtagligt är det vikande resultatet för upplevelsen av studiero. Det är även det måttet som varierat mest mellan åren.

Läs mer om resultatet av elevenkäten för elever i åk 5 och 8 i grundskolan 2018

Antal elever i grundskolan

Skola/Åk 21-09-29

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

Broddetorpsskolan

10

11

16

8

13

12

14
84

Centralskolan

61

59

63

60

25

33

31
332

Dotorpsskolan

25

21

22

19

34

46

52
219

Floby Skola

33

37

22

28

30

36

33

36

46

51

352

Gudhemsskolan

26

20

22

26

21

24

25

19

20

27

230

Gustaf Dalénskolan

27

40

32

57

33

45

37

43

61

39

414

Högstadium Centrum
207

212

224

643

Kinnarpsskolan

26

24

33

22

29

23

29

32

35

41

294

Mössebergsskolan

65

72

75

68

71

80

73
504

Odensbergsskolan

15

24

18

21

17


17
112

Vartoftaskolan

19

23

20

29

22

14

27

30

32

24

240

Vindängenskolan

46

44

40

48

46

53

50
327

Åsarpsskolan

11

10

12

12

15

8

14
82

Åttagårdsskolan

17

20

22

21

21

20

121

Totalsumma

381

405

397

419

377

394

402

367

406

406

3954

Totalt antal elever i varje årskurs i kommunala grundskolor

2021-09-29

 • Årskurs 0: 381
 • Årskurs 1: 405
 • Årskurs 2: 397
 • Årskurs 3: 419
 • Årskurs 4: 377
 • Årskurs 5: 394
 • Årskurs 6: 402
 • Årskurs 7: 367
 • Årskurs 8: 406
 • Årskurs 9: 406

Totalt: 3 954 elever

___________________________________________________________________

Broddetorpsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 84 elever

Skola

Årskurs

Elevantal

Broddetorpsskolan

0

10

Broddetorpsskolan

1

11

Broddetorpsskolan

2

16

Broddetorpsskolan

3

8

Broddetorpsskolan

4

13

Broddetorpsskolan

5

12

Broddetorpsskolan

6

14

Broddetorpsskolan

Total

84

Centralskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 332 elever

Skola

Åk

Elevantal

Centralskolan

0

61

Centralskolan

1

59

Centralskolan

2

63

Centralskolan

3

60

Centralskolan

4

25

Centralskolan

5

33

Centralskolan

6

31

Centralskolan

Total

332

Dotorpsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 219

Skola

Årskurs

Elevantal

Dotorpsskolan

0

25

Dotorpsskolan

1

21

Dotorpsskolan

2

22

Dotorpsskolan

3

19

Dotorpsskolan

4

34

Dotorpsskolan

5

46

Dotorpsskolan

6

52

Dotorpsskolan

Total

219

Floby skola

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 352 elever


Skola

Årskurs

Elevantal

Floby Skola

0

33

Floby Skola

1

37

Floby Skola

2

22

Floby Skola

3

28

Floby Skola

4

30

Floby Skola

5

36

Floby Skola

6

33

Floby Skola

7

36

Floby Skola

8

46

Floby Skola

9

51

Floby Skola

Total

352

Gudhemsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 230 elever


Skola

Årskurs

Elevantal

Gudhemsskolan

0

26

Gudhemsskolan

1

20

Gudhemsskolan

2

22

Gudhemsskolan

3

26

Gudhemsskolan

4

21

Gudhemsskolan

5

24

Gudhemsskolan

6

25

Gudhemsskolan

7

19

Gudhemsskolan

8

20

Gudhemsskolan

9

27

Gudhemsskolan

Total

230

Årskurs 0:Gustaf Dalénskolan

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 414 elever

Skola

Årskurs

Elevantal

Gustaf Dalénskolan

0

27

Gustaf Dalénskolan

1

40

Gustaf Dalénskolan

2

32

Gustaf Dalénskolan

3

57

Gustaf Dalénskolan

4

33

Gustaf Dalénskolan

5

45

Gustaf Dalénskolan

6

37

Gustaf Dalénskolan

7

43

Gustaf Dalénskolan

8

61

Gustaf Dalénskolan

9

39

Gustaf Dalénskolan

Total

414

Högstadium centrum

 • Årskurs 7: 205
 • Årskurs 8: 211
 • Årskurs 9: 225

Totalt: 643 elever

Skola

Årskurs

Elevantal

Högstadium Centrum

7

207

Högstadium Centrum

8

212

Högstadium Centrum

9

224

Högstadium Centrum

Total

643

Kinnarpsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 294 elever


Skola

Årskurs

Elevantal

Kinnarpsskolan

0

26

Kinnarpsskolan

1

24

Kinnarpsskolan

2

33

Kinnarpsskolan

3

22

Kinnarpsskolan

4

29

Kinnarpsskolan

5

23

Kinnarpsskolan

6

29

Kinnarpsskolan

7

32

Kinnarpsskolan

8

35

Kinnarpsskolan

9

41

Kinnarpsskolan

Total

294

Mössebergsskolan

 • Årskurs 0: 
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 504 elever

Skola

Årskurs

Elevantal

Mössebergsskolan

0

65

Mössebergsskolan

1

72

Mössebergsskolan

2

75

Mössebergsskolan

3

68

Mössebergsskolan

4

71

Mössebergsskolan

5

80

Mössebergsskolan

6

73

Mössebergsskolan

Total

504

Odensbergsskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 112 elever

Skola

Årskurs

Elevantal

Odensbergsskolan

0

15

Odensbergsskolan

1

24

Odensbergsskolan

2

18

Odensbergsskolan

3

21

Odensbergsskolan

4

17

Odensbergsskolan

5

0

Odensbergsskolan

6

17

Odensbergsskolan

Total

112

Thorén framtid fristående grundskola

 • Årskurs 0: 11
 • Årskurs 1: 15
 • Årskurs 2: 9
 • Årskurs 3: 10
 • Årskurs 4: 11
 • Årskurs 5: 9
 • Årskurs 6: 3
 • Årskurs 7: 13
 • Årskurs 8: 19
 • Årskurs 9: 15

Totalt: 115 elever

Fristående skola

Årskurs

Elevantal

Thorén framtid

0

11

Thorén framtid

1

15

Thorén framtid

2

9

Thorén framtid

3

10

Thorén framtid

4

11

Thorén framtid

5

9

Thorén framtid

6

3

Thorén framtid

7

13

Thorén framtid

8

19

Thorén framtid

9

15

Thorén framtid

Total

115

Vartoftaskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:
 • Årskurs 7:
 • Årskurs 8:
 • Årskurs 9:

Totalt: 240 elever

Skola

Årskurs

Elevantal

Vartoftaskolan

0

19

Vartoftaskolan

1

23

Vartoftaskolan

2

20

Vartoftaskolan

3

29

Vartoftaskolan

4

22

Vartoftaskolan

5

14

Vartoftaskolan

6

27

Vartoftaskolan

7

30

Vartoftaskolan

8

32

Vartoftaskolan

9

24

Vartoftaskolan

Total

240

Vindängenskolan

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Totalt: 327 elever

Skola

Årskurs

Elevantal

Vindängenskolan

0

46

Vindängenskolan

1

44

Vindängenskolan

2

40

Vindängenskolan

3

48

Vindängenskolan

4

46

Vindängenskolan

5

53

Vindängenskolan

6

50

Vindängenskolan

Total

327

Åsarpsskolan

Totalt: 82 elever

 • Årskurs 0:
 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:
 • Årskurs 6:

Skola

Årskurs

Elevantal

Åsarpsskolan

0

11

Åsarpsskolan

1

10

Åsarpsskolan

2

12

Åsarpsskolan

3

12

Åsarpsskolan

4

15

Åsarpsskolan

5

8

Åsarpsskolan

6

14

Åsarpsskolan

Total

82

Åsleskolan fristående grundskola

 • Årskurs 0: 9
 • Årskurs 1: 5
 • Årskurs 2: 4
 • Årskurs 3: 8
 • Årskurs 4: 6
 • Årskurs 5: 9
 • Årskurs 6: 3

Totalt: 44 elever

Fristående skola

Årskurs

Elevantal

Åsle friskola

0

9

Åsle friskola

1

5

Åsle friskola

2

4

Åsle friskola

3

8

Åsle friskola

4

6

Åsle friskola

5

9

Åsle friskola

6

3

Åsle friskola

Total

44

Årskurs 0:Åttagårdsskolan

 • Årskurs 1:
 • Årskurs 2:
 • Årskurs 3:
 • Årskurs 4:
 • Årskurs 5:

Totalt: 121 elever

Skola

Årskurs

Elevantal

Åttagårdsskolan

0

17

Åttagårdsskolan

1

20

Åttagårdsskolan

2

22

Åttagårdsskolan

3

21

Åttagårdsskolan

4

21

Åttagårdsskolan

5

20

Åttagårdsskolan

Total

121

Antal elever vid särskolan

Grundsärskolan läsåret 2021-2022

Totalt antal elever i grundsärskolan: 42 elever (2021-09-14)

Floby skola

 • Årskurs 9: 1

Högstadium centrum grundsärskola

 • Årskurs 7: 3
 • Årskurs 8: 5
 • Årskurs 9: 3

Totalt: 11 elever

Mössebergsskolan

 • Årskurs 6: 1

Vindängens grundsärskola

 • Årskurs 1: 2
 • Årskurs 2: 3
 • Årskurs 3: 5
 • Årskurs 4: 2
 • Årskurs 5: 6
 • Årskurs 6: 0
 • Årskurs 7: 4
 • Årskurs 8: 1
 • Årskurs 9: 3

Totalt: 26 elever

Vinädngens skola

Åk 2: 1

Åsarpsskolan

Åk 1: 1

Åttagårdsskolan

Årskurs 4: 1

Gymnasiesärskolan läsåret 2021-2022

Individuella programmet

 • Årskurs 1: 5
 • Årskurs 2: 5
 • Årskurs 3: 3
 • Årskurs 4: 2

Totalt: 15 elever

Programmet för hälsa, vård och omsorg

 • Årskurs 1: 1
 • Årskurs 2: 2
 • Årskurs 3: 0
 • Årskurs 4: 1

Totalt: 4 elever

Totalt antal elever gymnasiesärskolan: 19

Antal elever i gymnasieskolan

Ållebergsgymnasiet läsåret 2021-2022 2021-09-14

Barn- och fritidsprogrammet

 • Årskurs 1: 25
 • Årskurs 2: 29
 • Årskurs 3: 25

Totalt elever på programmet: 79

Bygg- och anläggningsprogrammet

 • Årskurs 1: 16
 • Årskurs 2: 16
 • Årskurs 3: 14

Totalt elever på programmet: 46

Ekonomiprogrammet

 • Årskurs 1: 58
 • Årskurs 2: 43
 • Årskurs 3: 48

Totalt elever på programmet: 149

El- och energiprogrammet

 • Årskurs 1: 16
 • Årskurs 2: 16
 • Årskurs 3: 15

Totalt elever på programmet: 47

Estetiska programmet

 • Årskurs 1: 4
 • Årskurs 2: 17
 • Årskurs 3: 5

Totalt elever på programmet: 26

Fordons- och transportprogrammet

 • Årskurs 1: 16
 • Årskurs 2: 14
 • Årskurs 3: 14

Totalt elever på programmet: 44

Handels- och administrationsprogrammet

 • Årskurs 1: 8
 • Årskurs 2: 5
 • Årskurs 3: 15

Totalt elever på programmet: 28

Industriprogrammet

 • Årskurs 1: 9
 • Årskurs 2: 7
 • Årskurs 3: 12

Totalt elever på programmet: 28

Naturvetenskapsprogrammet

 • Årskurs 1: 24
 • Årskurs 2: 27
 • Årskurs 3: 29

Totalt elever på programmet: 80

Samhällsvetenskapsprogrammet

 • Årskurs 1: 60
 • Årskurs 2: 49
 • Årskurs 3: 61

Totalt elever på programmet: 170

Teknikprogrammet

 • Årskurs 1: 40
 • Årskurs 2: 32
 • Årskurs 3: 50

Totalt elever på programmet: 122

Vård- och omsorgsprogrammet

 • Årskurs 1: 13
 • Årskurs 2: 8
 • Årskurs 3: 11

Totalt elever på programmet: 32

Introduktionsprogrammen

 • Årskurs 1: 69
 • Årskurs 2: 52
 • Årskurs 3: 38

Totalt elever på IM-programmen: 159

Totalt antal elever på skolan: 1 010 elever