Systematiskt kvalitetsarbete på barn- och utbildningsförvaltningen

Att arbeta med kvalitet är att arbeta med ständiga förbättringar. Inom barn- och utbildningsförvaltningen sker arbetet på alla nivåer för att förbättra och utveckla undervisning och innehåll för alla barn och elever.

Viktiga komponenter i arbetet är:

 • Uppföljning
 • Utvärdering och analys
 • Åtgärder och den fortsatta utvecklingen

Det är viktigt att hela tiden arbeta med uppföljning, utvärdering och redovisning av hur målen uppfylls för att kunna ge en så sann bild som möjligt av verksamheterna och ta rätt beslut och åtgärder för framtiden.

Förvaltningens verksamheter arbetar på olika sätt för att fånga in uppfattningar hur målen uppfylls från olika perspektiv genom till exempel intervjuer, fokusgrupper och enkäter. På kommunnivå genomförs medborgarenkäter och medarbetarenkäter.

Varje rektor ansvarar för att leda och styra respektive enhets arbete med kvalitet och utveckling. De gör också en analys på ledningsnivå som rapporteras vidare till barn- och utbildningsnämnden. Hela förvaltningens resultat sammanställs i en gemensam verksamhetsredovisning.

Brukarundersökningar

Enkät till vårdnadshavare i förskolan 2022

» Läs mer om resultatet av föräldraenkäten 2022 i förskolan.

Skolenkät 2022

Deltagare i Skolinspektionens skolenkät:
Elever i grundskolans årskurs 5 och 8 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan.

» Resultat skolenkät 2022

Antal elever i grundskolan


Totalt antal elever i varje årskurs i kommunala grundskolor

Skola/åk
2022-10-14

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

Broddetorpsskolan

10

10

11

17

8

12

13
81

Centralskolan

57

57

55

62

57

29

26
343

Dotorpsskolan

22

21

20

19

22

37

63
204

Floby Skola

37

33

37

29

24

29

34

52

38

42

355

Gudhemsskolan

34

25

20

22

31

21

24

22

18

22

239

Gustaf Dalénskolan

31

30

41

30

57

35

45

46

44

65

424

Högstadium Centrum
205

189

207

601

Kinnarpsskolan

24

24

25

32

21

26

26

45

33

33

289

Mössebergsskolan

70

66

72

79

72

73

82
514

Odensbergsskolan

20

16

24

17

22

17

116

Vartoftaskolan

18

19

22

22

28

20

16

29

33

31

238

Vindängenskolan

47

47

43

40

47

45

48
317

Åsarpsskolan

16

11

11

12

14

15

6
85

Åttagårdsskolan

22

18

22

25

17

20

124

Totalsumma

408

377

403

406

420

379

383

399

355

400

3930

 • Årskurs 0: 408
 • Årskurs 1: 377
 • Årskurs 2: 403
 • Årskurs 3: 406
 • Årskurs 4: 420
 • Årskurs 5: 379
 • Årskurs 6: 383
 • Årskurs 7: 399
 • Årskurs 8: 355
 • Årskurs 9: 400

Totalt: 3 930 elever

Fristående grundskolor i Falköping

Skola/åk

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

Thorén framtid

5

5

15

7

10

9

10

7

12

22

102

Åsle friskola

10

9

5

4

8

6

9

.

.

.

51

Total

15

14

20

11

18

15

19

7

12

22

153

Antal elever vid grundsärskolan - anpassad grundskola

Grundsärskolan läsåret 2022-2023

Totalt antal elever i grundsärskolan: 46 elever (2022-10-14)


Årskurs

Totalt

Åttagårdsskolan

5

1

Åttagårdsskolan

Total

1

Centralskolan

2

1

Centralskolan

3

1

Centralskolan

Total

2

Högstadium Centrum

7

2

Högstadium Centrum

8

3

Högstadium Centrum

9

6

Högstadium Centrum

Total

11

Vindängens grundsärskola

1

6

Vindängens grundsärskola

2

2

Vindängens grundsärskola

3

3

Vindängens grundsärskola

4

7

Vindängens grundsärskola

5

2

Vindängens grundsärskola

6

7

Vindängens grundsärskola

8

4

Vindängens grundsärskola

9

1

Vindängens grundsärskola

Total

32

Total Anpassad grundskola


46


Antal elever i gymnasieskolan

Ållebergsgymnasiet läsåret 2022-2023

 

Programkod/åk
2022-10-14

1

2

3

Total

BA

16

16

15

47

BF

20

25

28

73

EE

15

14

14

43

EK

50

56

42

148

ES

6

4

17

27

FS

13

.

.

13

FT

16

16

13

45

HA

.

10

8

18

IM

81

38

25

144

IN

9

7

8

24

NA

30

21

26

77

SA

60

60

51

171

TE

50

37

33

120

VO

15

14

8

37

Totalsumma

381

318

288

987

Gymnasiesärskola - Anpassad gymnasieskola

Gymnasiesärskolan läsåret 2022-2023

Program / åk 2022-10-14

1

2

3

4

Total

Individuella program

6

5

5

3

19

Programmet för hälsa, vård och omsorg

3

2

2

1

8

Totalsumma

9

7

7

4

27