Grundsärskola

Nytt namn från den 2 juli 2023 - Anpassad grundskola.

Grundsärskolan ska ge elever med intellektuell funktions-nedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar.

För att en elev ska få rätt till utbildning i grundsärskola måste ett mottagande göras, ett mottagande som är ett resultat av fyra utredningar, se nedan.

Ämnen och ämnesområden

Grundsärskolans utbildning består av två inriktningar, ämnen och ämnesområden. De elever som bedöms inte kunna nå målen i ämnen blir mottagna i grundsärskolan i ämnesområden. Ämnena är samma som i den vanliga grundskolan och ämnesområdena är motorik, kommunikation, verklighetsuppfattning, vardagsaktivitet och estetisk verksamhet

I grundsärskolan får eleverna möjlighet att gå i mindre klasser, arbeta i en takt som är anpassad efter individens egna förutsättningar

Mottagning i grundsärskolan

Elevens skolsvårigheter konstateras av vårdnadshavare och personal inom skolan och frågan om mottagande i grundsärskolan väcks. Efter samråd med vårdnadshavare sker psykologisk, pedagogisk, social och medicinsk utredning.

I utredningarna ska sammanfattningsvis konstateras att det föreligger en intellektuell funktionsnedsättning (eller förvärvad hjärnskada) och att eleven inte har förutsättningar att nå grundskolans/gymnasieskolans kunskapskrav.

Eleven erbjuds mottagande i grundsärskolan och vårdnadshavarna avgör om erbjudandet ska accepteras.

Beslut fattas om mottagande i grundsärskola och om eleven ska läsa ämnen, ämnesområden eller en kombination av de båda.

Beslut fattas om mottagande i särskola och om eleven tillhör grundsärskola eller inriktningen träningsskola. I Falköping fattas detta beslut av verksamhetschef på Specialpedagogiskt Centrum.