Skolskjuts

Skolskjuts är resor mellan hemmet och skolan av elev i grundskola (årskurs F-9), grundsärskola och gymnasiesärskola.

Vem har rätt till skolskjuts?

Elever i grundskola, grundsärskola samt gymnasiesärskola kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden, varaktig funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. I Falköpings kommun erbjuds även elever i förskoleklass skolskjuts. Det är bara elever som är folkbokförda i kommunen som kan få skolskjuts.

Skolskjuts innebär normalt inte en resa från dörr till dörr. Eleverna kan själva få ta sig till en busshållplats eller uppsamlingsplats.

Skolskjuts kan ske på olika sätt

 • Kommunen kan ordna skolskjuts genom särskilt upphandlade skolskjutsar.
 • Skolkort för den allmänna kollektivtrafiken där det är lämpligt. D köper Falköpings kommun skolkort till eleverna.
 • Överenskommelse om ersättning för självskjuts innebär att vårdnadshavare mot en viss ersättning från kommunen tar över det dagliga ansvaret för att eleven kommer till och från skolan. Denna ersättning motsvarar - om inte annat särskilt avtalats skriftligt - det belopp som du kan få som skattefri milersättning.

Andra skäl som kan ge rätt till skolskjuts för elev i grundskolan

Ansökan om skolskjuts ska lämnas till barn- och utbildningsförvaltningen.

Skäl för skolskjuts kan vara:

 • Trafikförhållanden på väg till skola eller anvisad hållplats. Beslutsfattande tjänsteperson gör tillsammans med kommunens för trafiksäkerhetsfrågor ansvarige tjänsteperson en bedömning om vägen är trafikfarlig att gå eller cykla på. Då tar vi hänsyn till antal fordon som trafikerar vägen, andel tyngre fordon, hastighetsbegränsning, förekomst av vägren eller gångbana, vägens belysning och elevens ålder. Vid bedömning av trafikförhållandena ska alltid jämförelse göras med elevers situation i tätort. Bedömningen görs också med utgångspunkt att barn som ej är trafikmoget färdas på vägen i sällskap av vårdnadshavare. Samråd kan ske med andra aktörer, till exempel med väghållare och polis.

  Elever i F-6 som på sin skolväg behöver korsa eller gå längre sträcka utmed riksvägarna 46, 47 och länsväg 184 räknas som skolskjutsberättigade utan särskild ansökan, och ska inte heller utan sällskap av vuxen behöva korsa vägen på väg till hållplats.
 • Varaktig funktionsnedsättning hos elev. Funktionsnedsättningen ska ha en beräknad varaktighet på minst 12 veckor. Vid funktionsnedsättning ska du bifoga ett läkarutlåtande i ansökan.
 • Växelvis boende. En elev som bor växelvis lika mycket hos båda vårdnadshavarna kan beviljas skolskjuts från båda adresserna, under förutsättning att avståndskriterierna uppfylls till skolan, eller om det finns andra skäl till skolskjuts. De båda adresserna ska vara vårdnadshavarnas folkbokföringsadresser och eleven ska vara folkbokförd på den ena. Båda vårdnadshavarna ska intyga att barnet vistas lika mycket och har ett permanent boende hos dem båda. Skolskjuts anordnas inte till eller från andra kommuner och båda vårdnadshavarna ska vara folkbokförda i Falköpings kommun. Du måste göra en ny ansökan varje läsår för skolskjuts vid växelvis boende.
 • Annan särskild omständighet I dessa fall sker en individuell bedömning där skolans synpunkter väger tungt.

Tillfällig funktionsnedsättning ger inte rätt till skolskjuts

Kortvariga funktionshinder, till exempel sådana som är orsakade av olycksfall, ger inte rätt till skolskjuts. Eleven har fortfarande skolplikt, men ansvaret för att eleven uppfyller sin skolplikt ligger i första hand på dig som vårdnadshavare. I vissa fall kan extra reskostnader ersättas av försäkringsbolag. Har olycksfallet ägt rum under skoltid eller till/från skolan är eleven försäkrad genom kommunens försorg och då betalas resor till och från skolan av kommunens försäkring.

Vad räknas inte som skolskjuts?

Förskoleverksamhet

Falköpings kommun erbjuder ingen skolskjuts till eller från förskoleverksamhet (barn 0-5 år).

Fritidshem

Skolskjuts erbjuds som regel inte för resor till eller från fritidshem.

Resor inom skolans verksamhet

Resor inom skolans verksamhet är inte skolskjuts. Skjuts till och från annan skola eller andra lokaler för undervisning i till exempel slöjd, idrott, b-språk eller studiebesök, teaterbesök, prao/praktik med mera räknas inte som skolskjuts. Dessa skjutsar kan dock samplaneras med skolskjutsverksamheten.

Resor inom förskolans/fritidshemmets verksamhet

Resor inom förskolans/fritids verksamhet är inte skolskjuts. Dessa skjutsar, samt resor mellan exempelvis barnets ordinarie förskola/fritids och nattbarnomsorgen, kan dock samplaneras med skolskjutsverksamheten.

Lovresor

Resor till och från fritids under lov räknas inte som skolskjuts.

Ditt ansvar som vårdnadshavare

Skolvägen

Du som vårdnadshavare ansvarar för att barnet förbereds och tränas på att klara sin skolväg. Det innebär att barnet måste följas till skolan eller hållplatsen under så lång tid som behövs för att det ska klara att gå till skolan eller hållplatsen på egen hand.

Du ansvarar för barnet tills det stiger på skolskjutsen. Efter skoldagen övertar du ansvaret när barnet stiger av skolskjutsen. Detta gäller även i de fall som barnet vid hemfärden väljer att stiga ur fordonet på annan plats än den överenskomna.

Avbeställning av skoltaxi

Du som är vårdnadshavare till en elev som har beviljats skolskjuts med skoltaxi har ansvaret att i god tid, minst 60 minuter före hämtningstid, avboka resorna hos beställningscentralen. Resor avbokas automatiskt under loven.

Om avbeställning av elevens skolskjuts med taxi inte sker i god tid och det händer vid mer än ett tillfälle per termin så har kommunen rätt att efter individuell prövning ta ut en avgift per tillfälle.

När det sker förändringar

När du till exempel byter telefonnummer eller adress måste du meddela skolskjutsansvarig minst 8 arbetsdagar innan ändringen. Det räcker inte att du informerar föraren.

Bilbarnstol

De elever som har behov av en bilkudde eller bilbarnstol måste ha med det på resan. Det är du som vårdnadshavare som ansvarar att det som behövs finns med i bilen.

Omfattning och väntetider

Skolskjutsens omfattning

Grundregeln är att skolskjuts beviljas mellan folkbokföringsadress och den skola kommunen placerat elev i, omfattande två resor per skoldag i samband med skolans start- och sluttid.

Avstånd och väntetider

Vid prövningen om en elev har rätt till skolskjuts tar man hänsyn till avståndet mellan hemmet och skolan i första hand. För att beräkna avståndet används den kortast farbara vägen (gång-, cykel- eller bilväg) till den skola eleven är hänvisad till.

Avståndet mellan hemmet och skolan

Elev i grundskolan är berättigad till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och den skola som kommunen placerat eleven i överstiger:

 • 2,5 kilometer för elever i årskurs F-3
 • 3 kilometer för elever i årskurs 4-6
 • 3,5 kilometer för elever i årskurs 7-9

Avståndet mellan hemmet och busshållplatsen/ uppsamlingsplatsen

Avståndet mellan hemmet och busshållplatsen/uppsamlingsplatsen bör inte vara längre än 2 kilometer för elever i årskurs F-9.

För att beräkna avståndet används kortast farbara gång-, cykel- eller bilväg.

Rese- och väntetid

Med rese- och väntetid menas dels tiden mellan skolskjutsens avgång från hållplats och tio minuter innan skoldagens början, dels tiden från tio minuter efter skoldagens slut till skolskjutsens ankomst till hållplats.

Tid som faller inom ramen för den samlade skoldagen ska inte räknas som väntetid. Den totala rese- och väntetiden bör inte överstiga 2 timmar per dag.

Övriga riktlinjer

Regler för busskort till grundskoleelev

Barn- och utbildningsnämnden beställer samtliga busskort (skolkort) av Västtrafik. Västtrafik skickar korten till respektive skola som ansvarar för att dela ut korten. En elev som förlorar sitt kort får ut ett nytt mot den administrationsavgift som gäller enligt aktuella handläggningsrutiner för skolkort. En elev i årskurs F-3 som förlorar sitt kort får ut ett nytt vid ett tillfälle under läsåret utan att behöva betala administrationsavgiften.

Ledig plats i de uphandlade bussarna

Elev som inte är skolskjutsberättigad kan åka med upphandlad skolskjuts i mån av plats, om det finns sittplatser för samtliga elever utefter linjen med önskemål om detta. Om det blir för fullt i bussen kontrollerar chauffören sin lista över vilka som egentligen ska åka med turen. Busschaufförerna har inte rätt att ta på fler passagerare på bussen än vad det finns platser till.

Särskild undervisningsgrupp

En elev i grundskolan med behov av särskilt stöd kan erbjudas undervisning av kommunen i en annan lokal eller plats i annan skola än den som eleven normalt tillhör. Skolskjuts kan beviljas när avståndskriterierna är uppfyllda eller på grund av särskilda skäl.

Eget skolval för elev i grundskolan

Om eleven och vårdnadshavare väljer en annan grundskola än den som kommunen placerat elev i finns generellt ingen rätt till skolskjuts. Skolskjuts till annan kommunal grundskola kan endast bli aktuellt om den kan ordnas utan extra kostnad relaterat till om eleven skulle ha gått i sin hänvisade skola, eller om synnerliga skäl föreligger.

Eleven flyttar men byter inte grundskola

En elev i årskurs 1-9 som flyttar när terminen har börjat har som regel rätt att gå kvar i samma skola läsåret ut. Om eleven väljer att gå kvar i sin gamla skola har eleven även rätt till skolskjuts med kollektivtrafik eller redan upphandlad skolskjutstrafik under den tiden om kriterierna om avstånd uppfylls.

En elev som väljer att gå kvar på sin tidigare skola efter att läsåret har avslutats gör ett eget skolval och har inte rätt till skolskjuts. En elev som flyttar under årskurs 8, har som regel rätt att gå kvar i sin gamla skola hela grundskolan och har även rätt till skolskjuts med kollektivtrafik eller befintlig upphandlad trafik under den tiden om kriterierna om avstånd uppfylls.

Planering av skolskjuts, utredning och beslut

Mätprinciper

Mätning av avstånd mellan adresser och skolor sker med hjälp av geografisk informationsteknik (GIS). Avståndet beräknas efter kortast möjliga färdväg med gång eller cykelväg. Mätningen startar vid närmaste punkt från gatan vid den adress där eleven bor till närmaste punkt i direkt anslutning till skolans område, varifrån eleven utan omväg kan ta sig direkt in på skolans område. Mätning görs inte inne på privat område.

Skriftlig utredning

Skriftlig utredning krävs endast i samband med särskild ansökan om skolskjuts för elev i grundskolan, ej vid verkställighetsbeslut. Det primära beslutsunderlaget är det som kommer fram i ansökan samt i eventuell dialog med vårdnadshavare, handläggare och eventuellt skola. Det som framkommer och som är av betydelse för beslut om skolskjuts dokumenteras.

Intyg

Om ansökan inte ger tillräckligt underlag för beslut kan kontakt tas med skolpersonal, läkare eller annan person med kunskap om den sökande. Det sker i samråd med sökande. Handläggaren kan begära att ansökan kompletteras med ett intyg. Ett intyg i sig berättigar i allmänhet inte till skolskjuts, utan utgör endast en del av ett vidare beslutsunderlag. Om ansökan gäller trafikförhållanden kan även särskilt samråd ske med trafikverket, polisen eller andra berörda.

Beslut

Beslut om skolskjuts efter individuell prövning ska alltid delges skriftligt och innehålla vilket färdsätt som beslutet gäller. Beslut om skolskjuts gäller som regel längst ett läsår. Skulle förhållanden som beslutet grundar sig på förändras upphör beslutet att gälla med verkan från och med det datum då förändringen har skett.

Ansvarsområden i planeringsarbetet

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för skolskjutsen inom Falköpings kommun. Den övergripande organisationen av all skolskjuts utförs av en central funktion. I detta ansvar ingår bland annat att:

 • överenskommelser om skolskjutsningens organisation träffas med berörda entreprenörer i god tid före nytt läsårs början
 • förteckningar över skolskjutsar (kartor) och skolskjutselever upprättas för varje läsår
 • upprätta turlistor och tidtabeller inför varje läsår

Rektorns ansvar

 • Informera elever och vårdnadshavare om planeringen inför varje läsår.
 • Alla elever som får skolskjuts ska få information om trafiksäkerhetsfrågor vid skolskjutsning vid varje termins början.

Ansökan om skolskjuts

För elever i årskurs F-9 krävs som regel ingen ansökan om skolskjuts när avståndskriterierna är uppfyllda. Kommunen utför kontrollmätningar för att ta reda på vilka elever som har avståndsbaserad rätt till skolskjuts.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för information om skolskjutsen till skolorna, och att information finns tillgänglig på kommunen hemsida.

Elev i särskolan behöver som regel inte heller formellt ansöka om skolskjuts.

Du måste ansöka om skolskjuts när

 • du kan hänvisa till särskilda trafikförhållanden eller varaktigt funktionshinder (längre än 12 veckor). Vid funktionshinder bifogas läkarutlåtande.
 • du vill ha skolskjuts på grund av att eleven bor växelvis på två adresser inom kommunen. Ansökan kan endast göras om eleven går på anvisad skola. Det vill säga den skola som gäller för elevens folkbokföringsadress.
 • annan särskild omständighet gäller.

Elev i grundskolan behöver endast fylla e-tjänsten Ansökan om skolskjuts Länk till annan webbplats., om rätten till skolskjuts ska prövas på grund av trafikförhållanden, varaktigt funktionsnedsättning, växelvis boende eller någon annan särskild omständighet. Beslut om skolskjuts gäller om inget annat framgår av beslutet för ett läsår i taget och det krävs en förnyad ansökan om behov kvarstår nästkommande läsår.

Du som tänker ansöka om skolskjuts behöver registrera din ansökan i e-tjänsten i god tid så att resorna hinner planeras till terminsstart!

Sista ansökningsdagen för läsåret 2022/2023 är den 9 maj.

Den angivna sista ansökningsdagen är till för att beslut om skolskjuts ska kunna ges innan skolstart hösten 2022.

Inkommer ansökan efter den angivna perioden kan inte skolskjuts garanteras till skolstart höstterminen 2022. Dock kommer ansökningar som inkommer efter den angivna perioden att hanteras löpande.

Ansökan ska göras även om skolskjuts beviljats tidigare läsår. Detta gäller även resor vid växelvis boende eller skolskjuts på grund av särskilda skäl

Information om ditt barns taxitider får du på Västtrafiks app "Boka resa".

Du får dina inloggningsuppgifter hemskickade i ett brev tillsammans med instruktioner.

Beviljad skolskjuts

För dig som blivit beviljad skolskjuts finns tre viktiga filmer att titta på.

Före resan med skolskjuts

Under resan med skolskjuts

Säkerhet ombord

Skolskjuts för grundsärskola och gymnasiesärskola

I Falköpings kommun har alla elever som är inskrivna i särskolan och som har behov av skjuts, rätt till skolskjuts oavsett avståndet mellan hemmet och skolan. Detta gäller dock inte om eleven väljer att gå i en annan särskola än den som kommunen har placerat eleven i.

Som regel krävs ingen skriftlig ansökan om skolskjuts.

Vad innebär skolskjutsen?

Skolskjutsen omfattar två resor per skoldag. Elever i särskola som bor utanför Falköpings tätort och som har blivit hänvisade till en fritidsplacering i Falköping, har rätt att förlägga sina två resor till och från fritids.

Elev som klarar att resa till och från skolan på egen hand med allmän kollektivtrafik får ett busskort (skolkort). För elev som inte klarar resor med allmän kollektivtrafik sker resorna med särskild anordnad skolskjuts med taxi.

Elev som börjat sin utbildning i gymnasiesärskolan före utgången av det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år, har rätt att fullfölja utbildningen. Eleven har då även rätt till skolskjuts alternativt reseersättning under hela utbildningen.

Lovresor

Resor till och från fritidshemmet under lov räknas inte som skolskjuts.

Turkartor och information för upphandlade skolbussar läsåret 2022/2023

Kontaktpersoner

Beställningscentralen
Måndag-fredag kl. 6.30-17 tel. 010-17 30 200
Kvällar och helger tel. 020-91 90 90
fastaresor.vasttrafik@samres.se

Skolskjutsansvarig administratör
Sarah Cato
0515-88 52 91  - Telefontid måndag-fredag kl 8-9.30 och 13-14.30.
sarah.cato@falkoping.se

Högstadium centrum
Carola Winlöf
0515-88 51 22
carola.winlof@falkoping.se

Ållebergsgymnasiet
Birgitta Fridolfsson
0515-88 60 07
birgitta.Fridolfsson@falkoping.se

Övriga skolor taxiresor
Karin Johansson
0515-88 53 80
karin.Johansson@falkoping.se