Fritidshem

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:

 • Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.
 • Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Fritidshem för skolbarn

 • Under den tid du som vårdnadshavare arbetar eller studerar, har ditt barn rätt till plats på fritidshem.
 • Ansökan till fritidsplats ska göras i samband med skolplaceringen,
  via e-tjänst. Tänk på att en ansökan måste göras.
 • Efter ansökan till fritidshem erbjuds en plats på den skola barnet tillhör, från och med tidigast den 1 augusti det år barnet börjar förskoleklass.
 • Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.
 • Vid vårdnadshavarares arbetslöshet eller föräldraledighet upphör platsen utan uppsägningstid

Ansök till fritidshem

Du måste göra en ansökan till fritidsplats. Ansökan gör du via vår e-tjänst Länk till annan webbplats..

Fritidshem på obekväm tid

Omsorg på obekväm tid är avsedd för barn mellan 1-12 år vars föräldrar har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och helger. Denna omsorg är förlagd till Hästbackens förskola på Fogdegatan 3 i Falköping.

Målgruppen är barn till ensamstående föräldrar med arbetstider på kvällar, nätter och helger och sammanboende föräldrar där båda har sådana arbetstider.

Fritidshem på skollov

Behöver ditt barn en fritidshemsplats endast på skolloven för attdu arbetar eller studerar?

Vi erbjuder den möjligheten på nedanstående längre skollov

 • Februarilovet
 • Påsklovet
 • Sommarlovet
 • Höstlovet
 • Jullovet

Blanketten med anmälan inklusive schema till lovfritidshem lämnas till expeditionen på barnets skola.

Taxan är 75 kronor per dag och elev. Maxtaxan får ej överskridas.

Plats i fritidshem kan förloras

 • Om den inte utnyttjas som överenskommits.
 • Om barnomsorgsavgiften inte betalats efter påminnelser.

Uppsägning av fritidshemsplats

Kompetensutvecklingsdagar

Samtliga fritidshem stängs under fyra gemensamma barnfria kompetensuvecklingsdagar per år. ”Jourfritidshem” erbjuds.
Vilka dagarna är - finner du här.

Schema

Du registrerar och ändrar ditt schema via e-tjänst/app Länk till annan webbplats. i Tempus.
I Tempus anmäler du även frånvaro och ledighet.

Sommar- och julöppet

 • Under sommar och jul planeras verksamheten efter antalet anmälda barn fritidshem slås samman.
 • Under två sommarveckor är fritidshemmen helt stängda. Ett fritidshem i Falköpings tätort har jouröppet under dessa veckor. Vanligtvis är det vecka 29-30.

Avgift för fritidshem: Vad kostar det?

Avgift för fritidshem


Barn


Procent av inkomst


Max 2021


Barn 1


2 procent


1 007 kronor


Barn 2


1 procent


503 kronor


Barn 3


1 procent


503 kronor

Barn 1 är alltid det yngsta barnet.
Barn 2 är alltid barn 2 oavsett förskola 1-5 år eller fritidshem.

Högsta sammanlagda taxa per månad är 2 957 kronor.

Debitering

Avgiften för fritidshem tas ut för innevarande månad. För barn som är inskrivet del av månad vid placeringsstart eller uppsägning reduceras avgiften. Fakturor skickas 12 månader per år. Det är hushållets inkomst som avgör fakturans storlek - inte antalet timmar som barnet vistas på fritidshemmet.

Avgift för fritidshem: Så här betalar du

Betala med e-faktura

Gå in på din internetbank och anmäl att du vill ha e-faktura.

OBS! Det är endast fakturamottagaren som kan anmäla sig för
e-faktura. Om ni vill ändra fakturamottagare kontakta barnomsorgskontoret. Länk till annan webbplats.

Betala med autogiro

Fyll i blanketten Betalning via autogiro - avgift förskola/fritidshem Pdf, 458.8 kB. Länk till annan webbplats..

Skicka blanketten till

Falköpings kommun
Ekonomiavdelningen
521 81 Falköping

Avgift för fritidshem: Räkna ut din avgift

Avgift för fritidshem: Här registrerar du din inkomst

Avgift för fritidshem: Familjeförhållande

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela om familjeförhållande ändras för att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt.

Familjeförhållande = personer med gemensamt hushåll (samma folkbokföringsadress), det vill säga; makar/sammanboende - oavsett om barnen är gemensamma eller inte.


Avgift för fritidshem: Kommunen kontrollerar avgiften

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt barnomsorgsavgift. Kommunen kontrollerar därför din avgift genom att jämföra de uppgifter som du lämnat till kommunen med din taxerade inkomst hos Skatteverket.

Om kontrollen visar att din barnomsorgsavgift är fel, kommer vi att justera den.

Om du har betalat för låg avgift så får du en retroaktiv faktura som ska betalas inom 30 dagar. Om du har betalat för mycket får du pengar tillbaka. Krav eller utbetalningar regleras på våren. Belopp mindre än 300 kronor för ett helt granskningsår kommer inte att faktureras eller återbetalas.

Avgiftskontrollen genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Vanliga frågor och svar om kontrollen av avgifter

Kommer alla att få en faktura?
Nej, endast de som är berörda av en efterdebitering kommer att få en faktura. Belopp mindre än 300 kr för ett helt granskningsår kommer att inte faktureras.

När får jag min faktura?
Fakturorna skickas ut under april månad.

Hur snabbt ska jag betala om jag betalat för lite avgift?
Fakturan som ska betalas inom 30 dagar.

Varför genomför ni den här kontrollen?
Alla ska betala rätt barnomsorgsavgift. Det är viktigt ur rättvisesynpunkt.

Hur räknas rätt avgift ut?
Kontrollen sker genom att den totala årsinkomsten enligt skatteverkets register, delas med 12. Kommunen får då få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift som du har lämnat och som är registrerad hos Falköpings kommun.

Belopp mindre än 300 kr för ett helt granskningsår kommer inte faktureras eller återbetalas.

Jag kan inte betala min faktura i tid, vart ska jag vända mig?
Du skickar e-post till avgiftskontroll@falkoping.se så kontaktar vi dig eller ring 0515-88 56 00 Länk till annan webbplats..

Vart ska jag göra om jag inte är nöjd med det underlag som finns på fakturan?
Kontakta barnomsorgskontoret avgiftskontroll@falkoping.se eller
ring 0515-88 56 00 Länk till annan webbplats..

Fakturan kan inte stämma - vart ska jag vända mig?
Om underlaget inte stämmer kan du bestrida fakturan skriftligen. Du skickar e-post till avgiftskontroll@falkoping.se eller skickar ett brev till Barnomsorgskontoret, 521 81 Falköping. Därefter gör vi en utredning och skickar hem ett svar till dig.

Kan jag få pengar tillbaka om jag betalat för mycket avgift?
Det finns de som har haft en för hög inkomst registrerad i vårt system. De hushållen kommer att få pengar tillbaka. Belopp mindre än 300 kronor för ett helt granskningsår kommer dock inte inte att återbetalas.

Jag har inte tidigare fått information om att detta ska genomföras, hur har ni informerat?
Affischer med information har varit uppsatta på förskolor och fritidshem. Vi har även informerat via kommunens webbplats.

Vi har gått isär, vem av oss ska betala fakturan?
Bodde ni tillsammans under det år som kontrolleras så har båda ansvar för att fakturan betalas.

Familjeförhållande
Vårdnadshavare har ansvar för att meddela om familjeförhållande ändras för att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Familjeförhållande = personer med gemensamt hushåll (samma folkbokföringsadress), det vill säga; makar/sammanboende - oavsett om barnen är gemensamma eller inte.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?
Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt.

Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras?
Politikerna i barn- och utbildningsnämnden i Falköping har beslutat att denna kontroll ska genomföras en gång om året.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?
Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
 • Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
 • Vård av fosterbarn (skattepliktig del)
 • Vårdbidrag för handikappade barn (skattepliktig del)
 • Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 • Skattepliktig livränta
 • Inkomst beskattad i utlandet
 • Övriga inkomst

Kontakt fritidshem

Broddetorpsskolans fritidshem
0515-88 63 85,  0702-43 40 39

Centralskolans fritidshem
Berguven: 0515-88 46 29
Kattugglan: 0515-88 52 01, 0734-61 97 31

Dotorpsskolans fritidshem
0515-88 57 15 , 0768-35 73 75

Flobyskolans fritidshem
Linden: 0702-26 23 50
Björken: 0790-66 52 86

Gudhemsskolans fritidshem
0515-88 65 10, 0702-78 50 75

Gustaf Dalénskolans fritidshem
Borgen: 0515-88 63 65 , 0701-71 99 54
Båten: 0515-88 63 64, 0701-73 50 31

Kinnarpsskolans fritidshem
Lilla fritids: 0515-88 59 17, 0703-75 88 70
Stora fritids: 0515-88 59 36

Mössebergsskolans fritidshem
Diamanten: 0515-88 55 34, 0722-17 79 67
Smaragden: 0515-88 55 12
Rubinen: 0515-88 55 10
Topazen: 0515-88 55 07

Odensbergsskolans fritidshem
0515-88 66 62

Vartoftaskolans fritidshem
0515-88 65 27, 0702-95 75 55

Vindängenskolans fritidshem
Grön: 0515-88 53 15, 0725-03 58 45
Gul: 0515-88 53 99, 0761-41 17 56
Röd: 0515-88 53 96, 0702-01 25 37
Blå: 0515-88 53 93, 0761-41 16 61
Turkos: 0722-49 28 81
Orange: 0515-88 53 28, 0734-61 25 68

Yllestads fritidshems fritidshem
0515-88 66 38,  0767-85 76 54

Åsarpsskolans fritidshem
0515-88 59 71, 0730-31 40 85

Åttagårdsskolans fritidshem
0515-88 61 31

Fritidshem tätort

Rektor

 • Centralskolan, Sankt Olofsgatan 34, 521 35 Falköping, 0515-88 53 07
 • Dotorpsskolan, Dotorpsgatan 70, 521 34 Falköping, 0515-88 57 40
 • Mössebergsskolan F-3, Scheelegatan 23, 521 31 Falköping, 0515-88 55 04
 • Mössebergsskolan åk 3-6, Scheelegatan 23, 521 31 Falköping, 0515-88 55 02
 • Vindängenskolan, Bengt Heljesgatan 3, 521 40 Falköping, 0515-88 54 20
 • Åttagårdsskolan, Hjelmarsrörsgatan 6, 521 45 Falköping, 0515-88 61 29

Fritidshem landsbygd

Rektor

 • Broddetorpsskolan, Falköpingsvägen 14, 521 98 Broddetorp, 0515-88 65 01
 • Flobyskolan, Kungsgatan 32, 521 51 Floby, 0515-88 65 67
 • Gudhemsskolan, Klostervägen 24, Box 4189, 521 04 Gudhem, 0515-88 65 01
 • Gustaf Dalénskolan, Slingvägen 40A, 521 61 Stenstorp, 0515-88 63 36
 • Kinnarpsskolan, Tångavägen 7, 521 73 Kinnarp, 0515-88 59 25
 • Odensbergsskolan, Valabergsvägen 36, 521 92 Falköping, 0515-88 65 67
 • Vartoftaskolan, Skolgatan 9, Box 7, 521 05 Vartofta, 0515-88 65 21
 • Yllestads fritidshem, Yllestads skola, 2 521 95 Kättilstorp, 0515-88 59 02
 • Åsarpsskolan, Ellis väg 2, 521 70 Åsarp, 0515-88 59 25

Övergripande frågor

Har du övergripande frågor som rör ett fritidshem, kontaktar du rektor på fritidshemmet.

Har du övergripande frågor som fritidsverksamheten är du välkommen att kontakta Henrik Ader som är verksamhetschef för fritidshem, 0515-88 56 20.

Tempus