Vindängens skola byggs ut

I sommar startar en omfattande utbyggnad av Vindängens skola. Kommunens grundsärskola ska flytta in och Vindängen ska bli en F-6 skola. Här kommer specialkompetens att samlas, med fokus på inkludering, och här ska alla elever kunna mötas och känna sig trygga.

I sommar startar en omfattande utbyggnad av Vindängens skola. Kommunens grundsärskola ska flytta in och Vindängen ska bli en F-6 skola. Här kommer specialkompetens att samlas, med fokus på inkludering, och här ska alla elever kunna mötas och känna sig trygga.

Utbyggnaden kommer att ske på baksidan av nuvarande skolbyggnad och innehålla huvudentré och entréhall − skolans nya gemensamma mötesplats. Här placeras även lokaler för slöjd och idrott samt lokaler för administration, arbetslag och elevhälsa.

Dialog för utformning och funktion

Under hösten 2018 har skolledare och pedagoger från Vindängens skola och grundsärskolan varit delaktiga i utformningen av tillbyggnaden. Barn- och utbildningsförvaltningens nya funktionsprogram har legat till grund för planeringen, se faktaruta. Stora som små frågor har varit viktiga att besvara. Till exempel vad som är Vindängens uppdrag i den nya skolorganisationen, och vilka krav det ställer, samt vilka behov som elever och personal har.

− Diskussionerna med arkitekterna har skett utifrån funktionsprogrammet. Dialogen har varit viktig för att utbyggnaden av skolan ska ge goda och förbättrade möjligheter till lärande för alla elever, berättar Maria Burlin, rektor på Vindängen.

Större tillgänglighet och helhet

Tillbyggnaden kommer att medföra större trygghet för eleverna och mer tid för undervisning. Eleverna slipper till exempel att åka buss till Dotorpsskolan för att ha slöjd och idrott, vilket sparar både tid och pengar. Vindängen blir en F-6 skola med två parallella klasser i varje årskurs och med cirka 400 elever. När skolan är klar kan undervisning ske i alla ämnen, vilket bidrar till en bättre helhet.

Den nya idrottshallen, tillsammans med den gamla lekhallen, gör att det blir bättre möjligheter för undervisning och för fritidsverksamheten. Lokalerna är tillgängliga och anpassade för alla elever.

Årskurs 6 stannar kvar

I dag har eleverna i årskurs 5 sin hemvist i moduler på skolområdet. Utbyggnaden innebär att de kan flytta in i skolan och gå kvar på Vindängen även i årskurs 6.

− Vi är väldigt glada att få behålla sexorna och kunna ge eleverna deras första betyg, säger Maria Burlin.

Tillbyggnad på 3 250 kvm

Tillbyggnaden blir i två plan och på bottenvåningen kommer bland annat grundsärskolan att flytta in, med närhet till idrotts- och matsal. De nya klassrummen kommer att vara väl anpassade för elevernas behov.

Tillbyggnaden omfattar cirka 3 250 kvm, och ska stå klar i januari 2021, när vårterminen börjar. Fastighetsavdelningen ansvarar för byggnationen och att tidsplanen hålls.

− Fokus genom hela planeringen har varit inkludering, säger Krister Lundberg, byggprojektledare. Ett hus där alla elever kan mötas och dela gemensamma ytor och ämnessalar, men som också tar hänsyn till elever som vill kunna välja nivå på sin delaktighet och hitta en lugn och trygg zon.

Grundsärskolan flyttar in

När den nya tillbyggnaden är klar flyttar grundsärskolan från Mösseberg till Vindängen. Då samlas även en mängd specialkompetens som ger flera synergieffekter för både elever och medarbetare.

Ett funktionsprogram för grundsärskolan har tagits fram parallellt med utformningen av tillbyggnaden på Vindängen.

− Satsningen på grundsärskolan betyder oerhört mycket för eleverna och deras vårdnadshavare. Vi i personalen tycker det är fantastiskt positivt och är otroligt glada för det här, säger Monica Carlgren, rektor på både Vindängen och grundsärskolan.

Grundsärskolan har saknat ändamålsenliga lokaler länge, men deras pedagogik inom kommunikation och matematik har väckt intresse och de får många studiebesök från andra kommuner. Ett läromedel för matematik, med titeln Räkna med oss, har utarbetats av pedagogerna på grundsärskolan. Det används numera inte bara som läromedel för eleverna, utan också som kurslitteratur vid utbildningen av speciallärare på Göteborgs Universitet.

Särskild undervisningsgrupp

På Vindängens skola finns sedan tidigare en särskild undervisningsgrupp som arbetar med
tydliggörande pedagogik. Eleverna som går här har alla en diagnos inom autismspektrumtillstånd
(AST) och har behov av att få sin undervisning i ett mindre sammanhang. Elever från kommunens alla skolor kan ingå i undervisningsgruppen, men det är Specialpedagogiskt centrum (SPC) som avgör vilka elever som erbjuds en plats.

STL

Dessutom arbetar skolan med STL (Skriva sig till lärande). Vindängen blev utvalda att delta i ett pilotprojekt av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Pilotprojektet innebar utbildning i STL-metoden och i dag används den på kommunens samtliga skolor.

Funktionsprogrammet

Falköpings kommun planerar sina skolor utifrån barn- och utbildningsförvaltningens nya funktionsprogram vars syfte är att skapa likvärdiga skolor. Programmet beskriver hur lokaler och lärmiljöer för en grundskola, ny eller gammal byggnad, ska utformas. Även utemiljön har stor betydelse för helheten.

Följande funktioner måste finnas i kommunens alla skolor.

  • Lärmiljöer där eleverna ständigt kan utvecklas
  • Gemensamma ytor där alla elever kan mötas
  • Hemvist – en plats där eleven känner sig trygg med utrymme för klassrum, grupprum, skåp, toalett och arbetsrum för lärare
  • Utemiljöer för olika ändamål som aktiviteter, pedagogik och naturvärden samt en yta som är lugn och trygg.