Trygg och säker miljö, även utanför byggstaket på Vindängen

I juni genomförde Skanska en Trygghetbesiktning av byggetableringen. Detta är ett verktyg Skanska tillsammans med beställare, partners och verksamhet fokuserar på hur byggetableringen påverkar närområdet. Det blev en uppskattad och informativ aktivitet som resulterade i bra dialoger, där vi med olika perspektiv kunde hitta gemen-samma lösningar. Till exempel färg till fritids, utkikstorn och reflexmarkering på byggstaketet.

Det är en tidig, men redan solig och varm morgon i juni, som vi möts upp på Vindängens skola i Falköping för Skanskas Trygghetsbesiktning av byggetableringen. Vi möts av nyfikna blickar och många leenden. Många ser fram emot att få en större skola och vet att vissa begränsningar behöver göras på vägen för att nå dit. Men det är just därför vi samlas, för att se hur själva byggarbetsplatsen påverkar omgivningen och verksamheterna som fortgår runt byggstaketet. Hur kan vi med gemensamma krafter agera för att få en trygg och säker byggetablering, och hur kommunicerar vi och får en bättre förståelse för varandra?

Idag är vi en grupp bestående av beställare, entreprenör, verksamheter och inte minst barn. Vid tillfället har vi med oss två lågstadieelever som runt hela vandringen ger oss det direkta raka barnperspektivet. De första minuterna är de lite blyga, men snabbt tar nyfikenheten över. De tar för sig, börjar ställa frågor och ger oss ovärderlig input. Deras engagemang lyser starkare ju mer de inser att vi verkligen lyssnar på dem. Vinsten av att projektet får det direkta barnperspektivet samtidigt som vi får se barnens självförtroende växa med uppgiften är ovärderlig. Det är några av alla mervärden som kommer när man arbetar aktivt med barnperspektiv och delaktighet.

Fokus på social hållbarhet

Skanska Hus Väst Skaraborg har fått uppdraget att bygga om och till Vindängens skola, som en del i ett större partneringsamarbete med Falköpings kommun. Redan i förfrågan fanns en målsättning om ett fokus på social hållbarhet, vilket nu följer projektets alla delar; genom planering, utformningen samt under byggtid. Utifrån två workshopar med en bred sammansättning från kommunen, arkitekt och Skanska sattes en social agenda för projektet, dvs ett styrdokument med tillhörande aktiviteter, för arbetet kring social hållbarhet.

Fem fokusområden prioriterades att arbeta vidare med:

  • Delaktighet
  • Trygghet
  • Platsens identitet
  • Min skola
  • Trafiksäkerhet.

En av aktiviteterna är att genomföra just Trygghetsbesiktning av etableringen.

Trygghet och säkerhet utanför byggstaketet

Säkerhet på byggarbetsplatsen har länge haft högsta fokus på Skanska. Nu tar vi det ett steg längre och går utanför byggstaketet och ser hur vår byggarbetsplats påverkar närområdet. Med vårt nya verktyg skapas dialog och ökad förståelse för varandra, vilket bidrar till att vi genom smarta lösningar gör området kring arbetsplatsen både fysisk och psykisk tryggare.

De inbjudna deltagarna på en Trygghetsbesiktning ska representera olika perspektiv och yrkesgrupper för allra bästa utfall. På om- och tillbyggnaden av Vindängens skola har vi för första gången även haft med det direkta barnperspektivet, då skolbarn deltog i besiktningen. Detta var ett uppskattat inslag både från barn och vuxna.

Vi kan alla försöka tänka utifrån ett barns perspektiv men bara till en viss nivå. Barn upplever helt enkelt världen på ett annat sätt än vuxna, vilket gör det viktigt att ha med dem i vårt arbete vid byggandet av deras skola.

Trygghetsbesiktning som skapar mervärde för alla

– Trygghetsbesiktning är ett verktyg för social hållbarhet i byggskedet, berättar Anja Skans från Skanskas centrala grupp för Hållbar utveckling. Det ger oss möjlighet att förstå hur vi och våra etableringar påverkar omgivningen. Hur upplevs platsen av människor som passerar? Hur skapar vi en bra miljö under byggtiden? Vad kan vi förbättra? Vad tycker barnen, finns det platser som upplevs som otrygga?

För att kunna svara på frågorna behöver vi själva uppleva platsen på samma sätt som allmänheten. Att inte se platsen inifrån, utan utifrån. Därav bjöd vi in till Trygghetsbesiktning. Utöver säkerheten och den upplevda tryggheten blir ett annat mervärde med Trygghetsbesiktningen att bygga upp dialoger och samverkan mellan olika parter som berörs av byggnationen. Detta skapar förutsättningar för att verksamheten i den nuvarande skolan och den närliggande förskolan ska löpa på så smärtfritt som möjligt under byggtiden. Vi kan till och med komma till en punkt där verksamheten kan dra nytta av att kunna följa en byggnation på nära håll.

Barnkonventionen blir lag

– Vi är mycket glada över att två av skolbarnen deltar på Trygghetsbesiktningen. Vid en skolutbyggnad är barnens perspektiv viktigt att få med sig. Barnkonventionen blir svensk lag år 2020 och i och med det blir det då ett krav att barn blir lyssnade på och får sina åsikter beaktade när det tas beslut som rör dem”, säger Helena Bobic som arbetar med social hållbarhet och mervärde på Skanska Hus i Skaraborg.

Att Skanska ligger i framkant och redan arbetar aktivt för att uppfylla och upprätthålla Barnkonventionen är en drivkraft, trygghet och skapar en god affärsnytta för kund.

Under vår Trygghetsbesiktning av byggetableringen fann vi att barnen upplevde omgivningen annorlunda än de vuxna i gruppen. Barnen hittade krypmöjlighet under byggstaketet, ställen där det var inbjudande att klättra och de visade oss specialvägar genom buskar. På en plats blev de frågande till skyltningen då på ena grinden stod ”Stopp, obehöriga äger ej tillträde” och på grinden bredvid ”Välkommen till en säker arbetsplats”. Barnen undrade då om man det var okej att gå in genom den ena grinden? För oss vuxna kan det vara en självklarhet vad som menas, men barn uppfattar inte saker på samma sätt, vilket vi fick uppleva flertalet gånger under besiktningen.

Andra ämnen som kom upp till diskussion var bland annat belysning och hur hämta/lämna-zonen ska utformas bäst och tryggast. Då barnens fotbollsplan blivit byggarbetsplats lyfts idén om att flytta ut fotbollsmålen utanför staketet, för att återskapa en yta för spel. Barnen vill även gärna följa vad som händer på bygget och deras önskemål om delaktighet och insyn tas med in i planeringen för ett samarbete med befintlig verksamhet.

Tillsammans når vi länge

– När vi efteråt tänker tillbaka på Trygghetsbesiktningen som precis gått är det med en god känsla i magen. Vi har skapat mervärde! Trygghetsbesiktningen har varit full med intressant input, uppstart av dialoger och inte minst en ökade förståelse och respekt för varandras verksamheter. Tillsammans såg vi många bra inslag som skapar trygghet och säkerhet men också delar där vi kan förbättra miljön, i många fall genom enkla åtgärder men med stort utfall. Vi vill rikta ett stort tack till alla ni som deltog på Trygghetsbesiktningen. Ännu en gång ser vi att vi blir bättre och når längre om vi gör det tillsammans, säger Anja Skans och Helena Bobic på Skanska.

Återkoppling från deltagarna

– Efter att ha jobbat med en teoretisk skiss på APD-plan var den stora fördelen med Trygghetsbesiktningen att kunna skapa sig en fysisk uppfattning av hur byggområdet kommer att fungera i relation till skolans verksamhet. Att hitta det där lilla extra som kan vara svårt om man bara jobbar med en skissad APD-plan.

Vi har kunnat rensa bort ytterligare saker som hade kunnat komma upp när det gäller trygghet och säkerhet som är specifika för just den här platsen. Speciellt intressant var det att ha med sig eleverna. Det gjorde att vi fick ett bra fokus på hur de kan tänkas förhålla sig till en så pass stor arbetsplats intill sin skola, berättar Björn Stenström, samordnare på barn- och utbildningsförvaltningen i Falköpings kommun.

– Tack för att vi på förskolan blev inbjudna! Det var mycket bra att gå runt byggarbetsplatsen och att speciellt ta del utav elevernas synpunkter. Jag tycker vandringen också ger fler sätt att se och uppleva säkerheten när förslaget på skyltens placering, säkerhet på stängslet, diket samt att tänka på att hitta exempelvis ny placering av fotbollsmålen vid grönområdet, vilket kan avleda andra tankar hos ungdomar. Vi på förskolan kommer också följa projektet och ser framemot att ta del utav ritningar eftersom många av våra barn kommer fortsätta på Vindängens skola, säger Inger Såndberg, rektor på Vindängens förskola