Största investeringen någonsin

l februari 2020 antog kommunfullmäktige en projektbudget på 386 miljoner kronor för Platåskolan. Det är den enskilt största investeringen hittills i kommunens historia.

flygbild digital

I projektet ingår en fullt färdig byggnad inklusive inredning, möblering samt utemiljö. Projektet innefattar även ombyggnationer inom allmän platsmark i form av gata på Hollendergatan och Trädgårdsgatan, ny rondell i den korsningen samt ny gång och cykelbana genom Hollendergatan och Trädgårdsgatan.

Dessutom ska parkytor byggas om med bland annat en bullervall längs med Hollendergatan. Avgränsning för projektet är inom den aktuella detaljplanen.

Investeringen på totalt 386 miljoner kronor finns budgeterad i kommunens flerårsplan för 2020–2022. Projektet upphandlas som en partneringentreprenad och utsedd entreprenör är Skanska Sverige AB.

En ny modern skola som ligger i framkant i vårt digitala samhälle.