Byggplaneprocessen

I mars 2017 fattades beslut om en ny skolorganisation i Falköpings kommun, i det beslutet ingick bland annat att bygga en ny högstadieskola i Falköping. Ända sedan dess har förberedelserna för ett nytt högstadium pågått. Det är ett grundligt förarbete som gjorts de här åren, både vad det gäller byggnaden och dess placering och skolan som lärmiljö och arbetsplats.

detaljplan bild

Detaljplan

En detaljplan visar och beskriver bestämmelser om hur man får bebygga och använda mark och vatten i ett speciellt område. En detaljplan består av flera saker, plankarta, planbeskrivning och miljökonsekvens-beskrivning. Alla som berörs av pågående detaljplanearbete får möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande. Detaljplanering är till för att kommunen ska göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning till hur ett område ska utvecklas och samspela med sin omgivning, med målet att få en god bebyggelseutveckling.

Detaljplanen för Gamla stan 2:26 korsningen Hollendergatan-Trädgårdsgatan, alltså marken som är planlagd för bygget av Platåskolan, antogs av kommunfullmäktige i juni 2019. Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen och domstolen lämnade besked i mars 2020 att de inte såg skäl att upphäva detaljplanen och avslog de överklaganden som kommit in. Den domen har nu i sin tur överklagats till Mark- och miljööverdomstolen och ett avgörande i det ärendet väntas innan hösten 2020.

Staden som växer, med fortsatt utveckling av centrum.

Bygglov

Efter att kommunen lämnande in bygglovsansökan för att få bygga Platåskolan i maj beviljades lovet i slutet av juni.

En bygglovsansökan innebär att man söker lov för att bygga och ansökan innehåller ett stort antal handlingar som bland annat teknisk beskrivning med planritningar och fasadritningar.

Om detaljplanen vinner laga kraft kan det första spadtaget för den nya högstadieskolan Platåskolan tas till hösten.