Elevhälsa

Elevhälsan arbetar för att alla elever ska få förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan arbetar med att göra skolan tillgänglig för alla. Alla barn och ungdomar kan behöva hjälp ibland.

Elevhälsa ska

 • vara förebyggande och hälsofrämjande
 • ge eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog samt specialpedagogiska insatser
 • erbjuda varje elev hälsobesök med hälsokontroller. I grundskolan ska minst tre sådana besök erbjudas
 • bidra till att skapa skolmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa

Detta gäller både förskoleklass, grundskola och gymnasieskola.

Centrum för flerspråkighet (CFF) är kommunens verksamhet för elever som är nya i svenska skolan. Verksamhetens mål är att nyanlända elever ska få en bra skolstart i Falköping. På CFF finns verksamhetsledare, lärare och studiehandledare.

Läs mer om vad CFF gör.

Specialpedagogiskt centrum (SPC) ansvarar för tvärprofessionella insatser till barn och elever i svårigheter eller i behov av särskilt stöd i kommunala förskolor och skolor inom Falköpings kommun.

Mer om Specialpedagogiskt Centrum (SPC)

Specialpedagogist centrum ansvarar för tvärprofessionella insatser till barn och elever i svårigheter eller i behov av särskilt stöd i kommunala förskolor och skolor inom Falköpings kommun.

Detta sker bland annat genom

 • Rådgivning, konsultation, handledning
 • Utredningar, kartläggning, behovsinventering
 • Små undervisningsgrupper
 • Tal- och språkträning
 • Kompetensutveckling
 • Skolläkare
 • Samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Barn- och ungdomshabiliteringen, Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och Ungdomssjukvården, Socialtjänsten och olika intresseorganisationer

SPC:s kompetensteam

I specialpedagogiskt centrums kompetensteam ingår verksamhetschef, verksamhetsledare, skolpsykologer, specialpedagoger, speciallärare, skolläkare, skollogopeder, skolteam och stödteam.

Kompetensteamet är ett forum för samverkan och tvärprofessionellt samarbete kring barn och elever med svårigheter. Teamet arbetar i nära samarbete med alla förskolor och skolor i kommunen.

Skolpsykologer, specialpedagoger, skollogopeder och skolteam

Skolpsykologer, specialpedagoger, skollogopeder, skolteam och stödteam arbetar direkt med enskilda ärenden i kommunens förskolor och skolor.

Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insatser utförs av skolsköterska och skolläkare. Elever ska erbjudas hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Skolsköterskan följer elevernas utveckling och hälsa samt verkar för sunda levnadsvanor genom hälsobesök och hälsosamtal. En viktig uppgift är att främja hälsa och förebygga ohälsa. Eleverna får vid behov även anlita elevhälsans medicinska insatser för enklare sjukvårdsinsatser.

Verksamhetsledare på SPC ansvarar för kommunens skolhälsovård. Detta innebär bland annat samordning av skolsköterskornas arbete, kvalitetssäkring och kompetensutvecklingsinsatser.

Särskilda undervisningsgrupper

Elever från kommunens samtliga grundskolor – i behov av alternativ skolmiljö utifrån sammansatta och/eller komplexa svårigheter - har möjlighet att, efter särskild utredning, få sin skolgång förlagd till någon av kommunens särskilda undervisningsgrupper.

Dessa särskilda undervisningsgrupper arbetar utifrån elevens speciella och individuella behov. Arbetet sker i liten grupp och personaltätheten är stor. Eleverna har i huvudsak sin skoldag förlagd till dessa grupper. Studierna sker efter ordinarie kursplan, men mycket tid läggs också på andra aktiviteter, till exempel temaarbete, studiebesök och praktik.

Som regel deltar också eleverna någon eller några lektioner i verksamheten på sin ordinarie skola. Målet är att eleverna ska kunna återgå dit efter en tid i den särskilda undervisningsgruppen.

Familjecentralen

Familjecentralen är ett samarbete mellan primärvården, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Pedagogisk personal inom den öppna förskolan tillhör SPC och verksamhetsledare på SPC tillhör verksamhetens ledningsgrupp.

Familjecentralens webbplats

Kontakt SPC

Specialpedagogiskt centrum
spc@falkoping.se
0515-88 54 60

Botvidsgatan 43
521 81 Falköping

Verksamhetschef Specialpedagogiskt Centrum (SPC)
Lotta Mantler
lotta.mantler@falkoping.se
0515-88 54 61

Verksamhetsledare
Ulrica Holm Walander
ulrica.holm.walander@falkoping.se
0515-88 54 62

Verksamhetsledare Centrum för flerspråkighet (CFF)
Elin Wikström
0515-88 64 01
elin.wikstrom@falkoping.se

Skoladministratör
Monica Gregner
0515-88 54 60

Skolpsykologer
Dieter Grams
0515-88 53 09

Malin Finn
0515-88 54 66

Lovisa Lidevei Källberg
0515-88 53 02

Specialpedagoger
Ann Front
0515-88 54 10

Catharina Svensson
0515-88 54 63

Ann-Sofie Torbjörn
0515-88 54 56

Talpedagog
Lena Fohlin
0515-88 54 42

Skollogoped
Josefina Fränberg
0515-88 54 12

Skolteam
Charlotte Lundin, socionom
Daniel Escanellas Mann, lärare
0515-88 54 02

Stödteam
Anna Morud
Eddie Gustafsson
0515-88 54 70

Familjecentralen
Helena Blom
0515-88 54 18

Övergripande kurator
Annika Bivesjö
0515-88 54 39

Skolsköterskor

Broddetorpsskolan

Vivianne Paulsson
0515-88 65 29
vivianne.paulsson@falkoping.se

Centralskolan

Ewa Gustafsson
0515-88 54 65
ewa.gustafsson@falkoping.se

Dotorpsskolan

Lena Johansson
0515-88 53 83
lena.f.johansson@falkoping.se

Floby skola

Birgitta Hermansson
0515-88 65 87
birgitta.i.hermansson@falkoping.se

Gustaf Dalénskolan

Ann-Mari Andersson
0515-88 63 42
ann-mari.andersson@falkoping.se

Gudhemsskolan

Annika Alexandersson
0515-88 65 03
annika.alexandersson@falkoping.se

Gymnasiesärskolan

Ulla Wilsson
0515-88 60 17
ulla.wilsson@falkoping.se

Kinnarpsskolan

Emilie Andersson
0515-88 51 06
emilie.andersson@falkoping.se

Högstadium centrum

0515-88 50 06

Annika Alexandersson
annika.alexandersson@falkoping.se

Emilie Andersson
emilie.andersson@falkoping.se

Madelene Isenfrost
madelene.isenfrost@falkoping.se

Mössebergsskolan

Annika Roslund
0515-88 54 78
annika.roslund@falkoping.se

Odensbergsskolan

Birgitta Hermansson
0515-88 65 87
birgitta.i.hermansson@falkoping.se

Vartoftaskolan

Vivianne Paulsson
0515-88 65 29
vivianne.paulsson@falkoping.se

Vindängens skola

Lena Johansson
0515-88 53 83
lena.f.johansson@falkoping.se

Vindängens grundsärskola

Marie Jonsson
0515-88 54 41
marie.jonsson@falkoping.se

Ållebergsgymnasiet

Madelene Isenfrost
0515-88 61 13
madelene.isenfrost@falkoping.se

Anneli Palmqvist
0515-88 62 07
anneli.palmqvist@falkoping.se

Ulla Wilsson
0515-88 60 17
ulla.wilsson@falkoping.se

Åsarpsskolan

Vivianne Paulsson
0515-88 65 29
vivianne.paulsson@falkoping.se

Åttagårdsskolan

Marie Jonsson
0515-88 54 41
marie.jonsson@falkoping.se

Kuratorer

Broddetorpsskolan

Camilla Eriksson
Kurator
0732-80 73 43
camilla.eriksson@falkoping.se

Centralskolan

Linda Billman
Kurator
0701-80 44 67
linda.billman@falkoping.se

Carina Lilja
Kurator
0515-88 57 85
carina.lilja@falkoping.se

Dotorpsskolan

Sofia Wernmyr
Kurator
0732-93 29 74
sofia.wernmyr@falkoping.se

Flobyskolan

Linda Westin
Kurator
0790-62 25 00
linda.westin@edu.falkoping.se

Johanna Hybinette
Kurator
0725-06 82 04
johanna.hybinette@falkoping.se

(Patrik Sedig tjänstledig ht 2021
Kurator
0725-06 82 04
patrik.sedig@falkoping.se)

Gudhemsskolan

Aniko Blomsjö
Kurator
0515-88 65 15/0730-58 58 64
aniko.blomsjo@falkoping.se

Gustaf Dalénskolan

Camilla Eriksson
Kurator
0732-80 73 43
camilla.eriksson@falkoping.se

Mowitz Örnemar
Kurator
0515-88 63 41/073-280 73 44
mowitz.ornemar@falkoping.se

Kinnarpsskolan

Maria Skölving
Kurator
0730-88 70 29
maria.skolving@falkoping.se

Högstadium centrum

Emma Joelsson
Kurator
0515-88 54 44
emma.joelsson@falkoping.se

Tobias Åberg
Kurator
0702-56 58 93
tobias.aberg@falkoping.se

Anders Söderlund
Kurator
0515-88 50 00
anders.soderlund@falkoping.se

Mössebergsskolan

Thomas Odén
Kurator
0515-88 55 21/0701-80 44 66
thomas.oden@falkoping.se

Ann-Sofie Johansson
Kurator
0515-88 55 05/0761-14 99 89
annsofie.johansson@falkoping.se

Odensbergsskolan

Linda Westin
Kurator
0790-62 25 00
linda.westin@edu.falkoping.se

Johanna Hybinette
Kurator
0725-06 82 04
johanna.hybinette@falkoping.se

(Patrik Sedig tjänstledig ht 2021
Kurator
0725-06 82 04
patrik.sedig@falkoping.se)

Vartoftaskolan

Mats Dahlquist
Kurator
0515-88 65 26
mats.dahlquist@falkoping.se

Vindängenskolan

Nathalie Lundemo
Kurator
0702-64 53 12
nathalie.lundemo@falkoping.se

Carola Tärning
Kurator
0702-64 53 12
carola.tarning.gustafsson@edu.falkoping.se

Åsarpsskolan

Göran Fagerblom
Kurator
0515-88 59 03/0761-04 22 14
goran.fagerblom@falkoping.se

Åttagårdsskolan

Carina Lilja
Kurator
0515-88 57 85
carina.lilja@falkoping.se

Ållebergsgymnasiet

Boel Gustafsson
Kurator
0515-88 60 13/0730-23 38 71
boel.gustafsson@falkoping.se

Lena Davet
Kurator
0515-88 61 53/0705-84 84 40
lena.davet@edu.falkoping.se

Liselott Persson
Kurator
0515-88 60 96
liselott.persson@falkoping.se

Per Larsson
Kurator
0515-88 60 38
per.larsson@falkoping.se

Övergripande kurator

Specialpedagogiskt centrum
Annika Bivesjö
0515-88 54 39
annika.bivesjo@falkoping.se