Kultur i skolan

Kultur stimulerar känsla, fantasi och språk. Kultur i sina olika former ger människan redskap att bättre förstå både sig själv och andra. Med känslans och fantasins hjälp kan man leva sig in i en annan kultur eller i en annan tid. Det är viktigt att alla barn och ungdomar får uppleva det direkta mötet med levande kultur och ges möjlighet att utveckla sitt eget skapande.

Det finns mängder av forskning som pekar på kulturens positiva inverkan på många olika områden. Forskare menar att kultur bidrar till bättre skolresultat, minskad stress, förbättrad hälsa, ökad entreprenörskap samt gynnar språkutveckling och skapar en känsla av tillhörighet bland barn och unga. Kultur har, oavsett definition, inverkan både på oss som individer och på de samhällen vi bor och verkar i. Kultur ger perspektiv och verktyg för att ifrågasätta oss själva och skeenden i världen omkring oss. Kultur kan skapa sammanhang, tillhörighet och gemenskap.

Program för Kultur i skolan HT 2020PDF

I Barnkulturgarantin 2020-2021PDF kan du läsa mer om vad Falköpings kommun garanterar barn och unga när det gäller kultur i skolan och på fritiden.