Föreningsbidrag

Falköpings kommun ger bidrag till föreningar för att göra det möjligt för invånare och besökare att engagera sig i och ta del av ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang.

Villkor

Alla föreningar kan söka alla bidrag, avvikelser anges i annat fall under respektive bidragsform. Kommunfullmäktige sätter varje år en budget för bidragen till föreningar. Bidragens storlek kan därför ändras från år till år.

Bidrag ges till

 • Ideella föreningar som bedriver verksamhet i Falköpings kommun.
 • Föreningar som är öppna för alla och präglas av demokratiska värderingar, jämställdhet och mångfald och som motverkar missbruk och diskriminering.
 • Förening som har en styrelse, en revisor samt minst fem medlemmar.
 • Förening som har stadgar som är godkända av föreningens riksorganisation eller av Falköpings kommun samt ha ett bank-, bankgiro- eller plusgirokonto.

Bidrag ges inte till

 • Föreningar som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen.
 • Fackliga organisationer eller andra organisationer var syfte är att ta tillvara sina medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.
 • Företagsbaserade korpidrottsföreningar.
 • Föräldra- eller elevföreningar som är knutna till skolorganisation.

Registrera din förening för att söka bidrag

Föreningar som vill söka bidrag måste först registrera sig i systemet Interbook Golänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I InterbookGo ska föreningar varje år lägga in årsmötesprotokoll, revisionsberättelse, verkamhetsberättelse samt se till att kontaktuppgifterna är aktuella. Dessa uppgifter ska läggas in under fliken Dokument.

Hör av dig till kultur- och fritidsförvaltningen för att få inloggningsuppgifter.

Bidrag till verksamhet för barn och unga

Bidraget kan sökas av alla föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 0-25 år. Bidrag utgår med en summa per aktivitet.

Sök senast 31 maj. Ansökan verksamhetsbidrag.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utbildning för föreningsledare

För att söka utbildningsbidrag måste föreningen ha ungdomsverksamhet. Bidragsgrundande kostnader är kurskostnader, förläggning och mat i samband med utbildning.

Sök senast 31 maj. Ansökan utbildningsbidrag.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Startbidrag till nybildad förening

Bidraget kan sökas av nybildad förening eller förening som startar ny verksamhet.

Sök senast 31 maj. Ansökan startbidrag.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidrag till lokaler

Hyrd lokal

För att få bidrag till hyrd lokal måste föreningen ha ungdomsverksamhet.

Lokalbidrag beviljas till föreningar som hyr lokaler av externa fastighetsägare. Bidragsgrundande kostnader är hyra, arrende, el och uppvärmning.

Sök senast 31 maj. Ansök om bidrag till hyrd lokal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ägd anläggning

Bidraget är uppdelat på en rörlig del och en fast del. Den rörliga delen ger bidrag till driftskostnader såsom arrende, försäkringar, el, uppvärmning, sotning, vatten, avlopp och renhållning. Om anläggningen enbart används av vuxna beviljas inget rörligt bidrag. Den fasta delen är gäller kostnader såsom skötsel och underhåll.

Sök senast 31 maj. Ansök om bidrag till ägd anläggning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bygdegårdar och allmänna samlingslokaler

Bidrag ges till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler i syfte att skapa mötesplatser för demokrati, gemenskap och mångfald samt för att stötta centrala mötesplatser för det lokala förenings- och kulturlivet.

För att få bidrag ska bygdegården eller samlingslokalen fungera som en allmän samlingslokal som kommit till på bygdens initiativ och som baseras på en demokratisk värderingsgrund. Lokalen ska vara öppen för alla och kunna hyras till gemenskap, fest, kunskap och kultur och ge möjlighet för bygden att utvecklas.

Sök senast 31 maj. Ansökan bidrag till bygdegårdar och samlingslokaler.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Reparationer och inventarier

Bidrag kan sökas till mindre reparationer i lokaler och anläggningar eller till inköp av inventarier.

Sök senast 31 maj. Ansökan reparationer och inventarier.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Investeringar

Bidrag kan sökas till åtgärder i föreningsägda anläggningar eller till större inköp av inventarier. Bidrag kan inte ges för investering eller åtgärd som annan nämnd eller organisation beslutat att ge bidrag för.

Ansökan görs löpande under året. Ansökan ska innefatta en beskrivning och en ekonomisk redovisning eller kalkyl.

Sök senast 31 maj varje år. Ansökan investeringsbidrag.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Större investeringsbidrag

Bidrag ges till större investeringar i sådan föreningsverksamhet som kommunstyrelsen bedömer bidrar till att uppfylla kommunens mål. Bidrag beviljas till maximalt 50 procent av den beräknade investeringskostnaden. Vid bidrag över 500 000 kronor ska föreningens ekonomiska rapport granskas av en oberoende, auktoriserad revisor. 

Bidrag kan ges till lokala föreningar som har statliga eller regionala bidrag med krav på kommunal insats. Bidrag kan inte ges för investering eller åtgärd som annan nämnd eller organisation beslutat att ge bidrag för.

Sök senast 31 mars året innan investeringen är planerad att genomföras. Ansökan större investeringsbidrag.

Fast kulturbidrag

Bidraget kan sökas av kulturföreningar med årlig och återkommande kulturverksamhet. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen för att söka bidraget.

Evenemangsbidrag

Syftet med bidraget är att ge allmänheten möjlighet att uppleva och aktivt ta del av ett brett och varierat kulturutbud. Bidraget kan sökas av föreningar som vill genomföra ett större offentligt evenemang i Falköpings kommun. Studieförbund kan även söka evenemangsbidrag.

Bidraget söks i förväg. Ansökan ska innehålla en beskrivning av evenemanget och en ekonomisk kalkyl med kostnader och intäkter. Sökande föreningar ska kunna uppvisa information om organisationsform, verksamhetsplan och årsmöteshandlingar.

Datum för ansökan och beslut 2020

Ansökan lämnas senast 10 januari - beslut ges 18 februari.
Ansökan lämnas senast 12 februari - beslut ges 24 mars.
Ansökan lämnas senast 2 april - beslut ges 12 maj.
Ansökan lämnas senast 15 maj - beslut ges 23 juni.
Ansökan lämnas senast 21 augusti - beslut ges 29 september.
Ansökan lämnas senast 28 september - beslut ges 10 november.
Ansökan lämnas senast 4 november - beslut ges 15 december.

Sök evenemangsbidrag.

Kommunstrategiskt bidrag

Bidrag ges till verksamhet som kommunstyrelsen bedömer är av strategisk art och som bidrar till att uppfylla kommunens mål. Länk till målen. Bidrag kan ges till lokala föreningar som får statliga eller regionala bidrag med krav på kommunal insats. Föreningen ska själv svara för en del av kostnaderna. Ansökan ska gälla 50 000 kronor eller mer för att behandlas. Vid bidrag över 500 000 kronor ska föreningens ekonomiska rapport granskas av en oberoende, auktoriserad revisor.

Sök senast 31 maj året innan bidraget ska betalas ut. Ansökan kommunstrategiskt bidrag.

Bidrag för medlemsverksamhet

Bidrag kan sökas av föreningar med anknytning till socialnämndens område. Bidraget kan sökas av föreningar som arbetar nära individ- och familjeomsorgsverksamhet, trivsel- och besöksföreningar, patient- och diagnosföreningar knutna till riksorganisation samt pensionärsföreningar knutna till riksorganisation eller föreningar där det frivilliga arbetet är ett viktigt inslag. Som bidragsberättigad medlem räknas endast medlemmar som är folkbokförda i Falköpings kommun.

Sök senast 31 mars varje år. Ansökan bidrag till medlemsverksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stimulansbidrag: Mötesplatser och fysisk aktivitet på landsbygden

Föreningar i Falköpings kommun kan söka upp till 15 000 kronor till utvecklingsinsatser som stärker landsbygdsutveckling och som skapar förutsättningar för fysisk aktivitet och rörelse. Insatsen får med fördel genomföras i samverkan med barn och unga såväl som vuxna.

Exempel på insatser som kan beviljas bidrag:

 • Investeringar som till exempel utegym, måla ett plank eller anlägga en grusplan,
 • föreläsnings- och utbildningsdagar,
 • metodutveckling "uppstart av nya verksamheter"/organisationsförändringar,
 • enkäter, undersökningar och utredningar.

Föreningen bör själv kunna finansiera hälften av kostnaden, egen arbetsinsats kan räknas. Kostnaderna för insatserna ska kunna verifieras.

Ansökan formuleras fritt och ska undertecknas av föreningens ordförande. Skicka ansökan till verksamhetsutvecklare Stefan Andersson stefan.andersson@falkoping.se eller till Kultur- och fritidsförvaltningen 521 81 Falköping. En redovisning ska skickas in efter att insatsen är genomförd.

Kulturidé

Bidraget kan sökas för att genomföra sociala aktiviteter som bidrar till ökad inkludering, en meningsfull fritid och som gör att människor med olika bakgrund möts. Aktiviteterna ska innebära ett nytänk, bidrag ges inte till aktiviteter som är en del av föreningens basverksamhet. Det går att söka maximalt 50 000 kronor per år och idé/aktivitet.

Bidraget söks i förhand och kan sökas löpande under hela året. Ansökan Kulturidé.

Bidrag till studieförbund

Studieförbund kan söka verksamhetsbidrag och bidrag till replokaler för band. För verksamhetsbidraget följer Falköpings kommun Västra götalands bildningsförbundslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster fördelningsmodell för bidrag till studieförbund.

Bidrag för anslutning till det kommunala avloppsystemet

Bidraget kan sökas av föreningar på landsbygden som bygger avloppsledningar för anslutning till det kommunala avloppsystemet. Mer information och ansökan.