Föreningsbidrag och stipendier

Falköpings kommun ger bidrag till föreningar för att göra det möjligt för invånare och besökare att engagera sig i och ta del av ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang.

Utgångspunkten är att alla föreningar kan söka alla bidrag. Sedan kan det vara olika orsaker som gör att en förening inte kan uppfylla de krav som ställs. Föreningar som vill söka bidrag måste först registrera föreningen i systemet Smartbook. Skicka ett mail till bokning@falkoping.se  för att få hjälp med inloggningsuppgifter.

Bidrag ges till

 • ideella föreningar som bedriver verksamhet i Falköpings kommun.
 • föreningar som är öppna för alla och präglas av demokratiska värderingar, jämställdhet och mångfald och som motverkar missbruk och diskriminering.
 • förening som har en styrelse, en revisor samt minst fem medlemmar.
 • förening som har stadgar som är godkända av föreningens riksorganisation eller av Falköpings kommun samt har ett bank-, bankgiro- eller plusgirokonto.

Bidrag för anslutning till det kommunala avloppssystemet

Bidrag för medlemsverksamhet

Bidrag kan sökas av föreningar med anknytning till socialnämndens område. Bidraget kan sökas av föreningar som arbetar nära individ- och familjeomsorgsverksamhet, trivsel- och besöksföreningar, patient- och diagnosföreningar knutna till riksorganisation samt pensionärsföreningar knutna till riksorganisation eller föreningar där det frivilliga arbetet är ett viktigt inslag. Som bidragsberättigad medlem räknas endast medlemmar som är folkbokförda i Falköpings kommun.

Ansökan ska vara gjord senast 31 mars via foreningsbidrag@falkoping.se

Bidrag till lokaler

Hyrd lokal

För att få bidrag till hyrd lokal måste föreningen ha ungdomsverksamhet. Lokalbidrag beviljas till föreningar som hyr lokaler av externa fastighetsägare. Bidragsgrundande kostnader är hyra, arrende, el och uppvärmning.

Ansökan ska vara gjord senast den 31 maj via foreningsbidrag@falkoping.se

Ägd anläggning

Bidraget är uppdelat på en rörlig del och en fast del. Den rörliga delen ger bidrag till driftskostnader såsom arrende, försäkringar, el, uppvärmning, sotning, vatten, avlopp och renhållning. Om anläggningen enbart används av vuxna beviljas inget rörligt bidrag. Den fasta delen gäller kostnader såsom skötsel och underhåll.

Ansökan ska vara gjord senst 31 maj via foreningsbidrag@falkoping.se

Bygdegårdar och allmänna samlingslokaler

Bidrag ges till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler i syfte att skapa mötesplatser för demorakti, gemenskap och mångfald samt för att stötta centrala mötesplatser för det lokala förenings- och kulturlivet.

För att få bidrag ska bygdegården eller samlingslokalen fungera som en allmän samlingslokal som kommit till på bygdens initiativ och som baseras på en demokratisk värderingsgrund. Lokalen ska vara öppen för alla och kunna hyras till gemenskap, fest, kunskap och kultur och ge möjlighet för bygden att utvecklas.

Ansökan ska vara gjord senast 31 maj via foreningsbidrag@falkoping.se

Investeringar

Bidrag kan sökas till åtgärder i föreningsägda anläggningar eller till större inköp av inventarier. Bidrag kan inte ges för investering eller åtgärd som annan nämnd eller organisation beslutat att ge bidrag för.

Ansökan görs löpande under året. Ansökan ska innefatta en beskrivning och en ekonomisk redovisning eller kalkyl.

Ansökan ska vara gjord senast 31 maj via foreningsbidrag@falkoping.se

Reparationer och inventarier

Bidrag kan sökas till mindre reparationer i lokaler och anläggningar eller till inköp av inventarier.

Ansökan ska vara gjord senast 31 maj via foreningsbidrag@falkoping.se

Större investeringsbidrag

Bidrag ges till större investeringar i sådan föreningsverksamhet som kommunstyrelsen bedömer bidrar till att uppfylla kommunens mål. Bidrag beviljas till maximalt 50 procent av den beräknade investeringskostnaden. Vid bidrag över 500 000 kronor ska föreningens ekonomiska rapport granskas av en oberoende, auktoriserad revisor.

Bidrag kan ges till lokala föreningar som har statliga eller regionala bidrag med krav på kommunal insats. Bidrag kan inte ges för investering eller åtgärd som annan nämnd eller organisation beslutat att ge bidrag för.

Ansökan ska vara gjord senast 31 mars året innan investeringen är planerad att genomföras.

Föreningens kontaktuppgifterObligatoriska underlag


Ansökan
Bidrag till verksamhet för barn och unga

Bidraget kan sökas av alla föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 0–25 år.

Ansökan ska vara gjord senast 31 maj via foreningsbidrag@falkoping.se

Evenemangsbidrag

Bidraget kan sökas av föreningar som vill genomföra ett större offentligt kulturevenemang i Falköpings kommun. Syftet med bidraget är att ge allmänheten möjlighet att uppleva och aktivt ta del av ett brett och varierat kulturutbud. Studieförbund kan också söka evenemangsbidrag.

Bidraget söks i förväg. Ansökan ska innehålla en beskrivning av evenemanget och dess kulturinnehåll. Till ansökan ska en ekonomisk kalkyl med kostnader och intäkter bifogas.

Ansökningarna bedöms utifrån sitt kulturinnehåll och hur det kan tänkas bredda kulturutbudet i kommunen. Ansökningarna bedöms även utifrån möjligheten att många ska kunna ta del av evenemanget.

Sökande förening ska kunna uppvisa information om organisationsform, verksamhetsplan och årsmöteshandlingar.

Sök evenemangsbidrag


Fast kulturbidrag

Fast kulturbidrag kan sökas av kulturföreningar med årlig och återkommande kulturverksamhet. Kontakta kulturstrategen Karin Hermansson för mer information.

Kommunstrategiskt bidrag

Bidrag ges till verksamhet som kommunstyerlsen bedömer är av stgrategisk art och som bidrar till att uppfylla kommunens mål. Bidrag kan ges till lokala föreningar som får statliga eller regionala bidrag med krav på kommunal insats. Föreningen ska själv svara för en del av kostnaderna. Ansökan ska gälla 50 000 kronor eller mer för att behandlas. Vid bidrag över 500 000 kronor ska föreningens ekonomiska rapport granskas av en oberoende, auktoriserad revisor.

Ansökan ska vara gjord senast 31 maj året innan investeringen är planerad att genomföras.

Ansök om kommunstrategiskt bidrag

Föreningens kontaktuppgifterObligatoriska underlag


AnsökanKulturidé

Har du en idé på en aktivitet eller verksamhet som bidrar till en meningsfull fritid och som gör att människor med olika bakgrund möts? Då kan du söka pengar från Kulturidé. Bidraget söks i förväg och kan sökas löpande under året.

Nu gör vi det enklare att söka för sommaraktiviteter. Vi ser att det finns ett uppdämt behov av trygga mötesplatser och att sommaren innebär ökade möjligheter att träffas utomhus på ett covid-säkert sätt. Det innebär att vi fram till den 28 juni kommer att besvara ansökningar inom några dagar efter att de kommer in och att pengarna kommer att betalas ut i förväg istället för i efterhand.

Syfte - vad ska idén/aktiviteten bidra till?

 • Ökad inkludering så att alla känner sig som en del av samhället
 • Social gemenskap och möten där olikheter berikar
 • Aktiviteter och verksamheter som bidrar till öppenhet, delaktighet, trygghet och en känsla av sammanhang
 • En meningsfull fritid och en god hälsa för Falköpings kommuns invånare
 • Särskilda idéer/aktiviteter som innebär ett nytänk och inte finansieras inom ordinarie verksamheter.

Vem kan söka?

 • Alla föreningar och organisationer med organisationsnummer och med en koppling till Falköpings kommun
 • Kommunala verksamheter kan söka i samverkan med en förening/organisation från den ideella sektorn
 • Enskilda personer kan söka med stöd från en organisation/förening

Vad gäller?

 • Du kan söka maximalt 50 000 kronor per år och idé/aktivitet. Du kan söka pengar tre gånger för samma idé/aktivitet. Vid ansökan till samma idé/aktivitet ser vi gärna en plan för hur fortsättningen ser ut.
 • Du måste söka pengar innan du genomför idén/aktiviteten
 • Idén/aktiviteten får gärna vara delfinansierad av den som söker genom exempelvis arbetstimmar eller pengar
 • Vi uppmundrar ansökningar där det finns en samverkan med andra
 • Vi uppmuntrar ansökningar där flera av syftena med Kulturidé uppfylls

Hur går det till?

Startbidrag till nybildad förening

Bidraget kan sökas av nybildad förening eller förening som startar ny verksamhet.

Ansökan ska vara gjord senast 31 maj via foreningsbidrag@falkoping.se

Stimulansbidrag: Mötesplatser och fysisk aktivitet på landsbygden

Föreningar i Falköpings kommun kan söka upp till 15 000 kronor till utvecklingsinsatser som stärker landsbygdsutveckling och som skapar förutsättningar för fysisk aktivitet och rörelse. Insatsen får med fördel genomföras i samverkan med barn och unga såväl som vuxna. Här är några exempel på insatser som kan beviljas bidrag.

 • Investeringar som till exempel utegym, måla ett plank eller anlägga en grusplan.
 • Föreläsnings- och utbildningsdagar.
 • Metodutveckling "uppstart av nya verksamheter"
  /organisationsförändringar.
 • Enkäter, undersökningar och utredningar.

Föreningen bör själv kunna finansiera hälften av kostnaden. Egen arbetsinsats kan räknas. Kostnaderna för insatserna ska kunna verifieras.

Ansökan formuleras fritt och ska undertecknas av föreningens ordförande. Ansökan skickas till verksamhetsutvecklare Stefan Andersson eller till Kultur- och fritidsförvaltningen, 521 81 Falköping. En redovisning ska skickas in efter att insatsen är genomförd.

Stipendier

Studieförbund

Studieförbund kan söka verksamhetsbidrag och bidrag till replokaler för band. För verksamhetsbidraget följer Falköpings kommun Västra Götalands Bildningsförbund Länk till annan webbplats.s fördelningsmodell för bidrag till studieförbund. För att söka skickar studieförbunden in kommunsammandrag, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan till kultur@falkoping.se.

Sök pengar från Samrådet för lokalt folkhälsoarbete

Samrådet om lokalt folkhälsoarbete i Falköping är ett samverkansorgan mellan Falköpings kommun och Västra Götalandsregionen som ska initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella folkhälsoarbetet.

Prioriterade målgrupper: barn- och ungdomar 0-25 år samt personer 60 år och äldre.

Det övergripande målet för folkhälsa är att "skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen".

Vem kan söka?

 • Kommunala och regionala verksamheter.
 • Föreningar och organisationer med anknytning till eller som aktivt samarbetar med Falköpings kommun.
 • Enskilda personer kan söka med stöd från en kommunal verksamhet, förening eller organisation med anknytning till eller som aktivt samarbetar med Falköpings kommun.

Riktlinjer

 • Utvecklingsarbetet ska ligga i linje med prioriterade områden i verksamhetsplanen för folkhälsa.
 • Utvecklingsarbetet ska vara hälsofrämjande och förebyggande.
 • Utvecklingsarbetet bör vara delfinansierat till minst hälften.
 • Medel ges inte till sökandes ordinarie verksamhet.
 • Utvecklingsarbetet ska vara befolkningsinriktat.
 • Utvecklingsarbetet ska återrapporteras på särskild blankett.
 • Utvecklingsarbetet ska vara förankrat hos ledning/styrelse/nämnd.

Ansökan om stimulansmedel upp till 40 000 kronor beslutas fortlöpande av folkhälsostrategen och presidiet för samrådet. Ansökningar som överstiger 40 000 kronor beslutas på samrådet.

Hur går det till?

När idén/projektet/insatsen är genomförd ska detta återrapporteras enligt beslut. Det gör du via e-tjänst direkt på hemsidan Länk till annan webbplats. (du behöver bank-id). Ta kontakt med folkhälsostrategen om du vill redovisa arbetet på annat sätt.

Johanna Jonsson
Folkhälsostrateg
0515-88 53 86
johanna.z.jonsson@falkoping.se

Utbildning för föreningsledare

För att söka utbildningsbidrag måste föreningen ha ungdomsverksamhet. Bidragsgrundande kostnader är kurskostnader, förläggning och mat i samband med utbildning.

Ansökan ska vara gjord senast 31 maj via foreningsbidrag@falkoping.se