11 maj 2022
Uppleva & göra

Framtida former för stöd och bidrag till civilsamhället - en uppdatering från projektet

Frågan om kommunens stöd och bidrag för verksamheter inom civilsamhället är inte enbart en fråga för kultur- och fritidsnämnden. Det är något som berör hela kommunen.

Dialogsamtal med studieförbund

Kommunens verksamhetsstöd och bidrag till föreningslivet och studieförbunden baseras på skattemedel. Det betyder att kommunen har krav på sig mot sina medborgare att avsätta medel för civilsamhällets räkning. För kultur- och fritidsnämnden handlar det om cirka 8 miljoner som årligen ska fördelas ansvarsfullt.

En demokratisk utmaning

Hur säkerställer kommunen att medlen används så att de gynnar alla invånarna i kommunen? Vanligtvis betonas redovisningsplikten och verifiering av hur pengarna använts. Men det kan också innebära samråd eller närmare samarbete mellan kommunen och civilsamhället.

Kommunen måste värna civilsamhällets oberoende och självständighet, det är ett nationellt krav. Men kommunen har även ett ansvar för att följa upp hur medlen används för att se till att de används på rätt sätt, utan att detaljstyra.

Kommunens löfte till invånarna

I kommunens Flerårsplan står det att ”kommunen ska ha en fungerande och flexibel struktur för att samarbeta med nätverk, civilsamhället och föreningsliv. Grunden i kommunens arbetssätt ska vara att stödja och samarbeta med ideella krafter”.

Kommunens politiker har beslutat och lovat sina invånare att arbeta för ett socialt hållbart samhälle som ska komma alla till del, ett arbete som sker med tillitsbaserad styrning. Det arbetat ska också baseras på samarbete med civilsamhällets organisationer.

Vad betyder det konkret i kommunens satsningar på stöd och bidrag till civilsamhällets och vilka prioriteringar behöver göras? Detta är en av frågorna projektet utreder och hoppas kunna utveckla framöver.